PORTRETTEN VAN STADGENOOTEN. QNZE PHOTOGRAAF EN ZIJN CAMERA. - ALBERT HEIJN Bij gelegenheid van het jubileum van de firma Albert Heijn te Zaandam heb ben wij onlangs een artikeltje geschre ven over het ontstaan en de ontwikke ling van deze onderneming, die in be trekkelijk korten tijd gegroeid is tot een handelszaak van grooten omvang Wij geven hierbij het portret van den stichter en oudsten 'firmant, die te Heemstede woont in het groote huis aan den Heerenweg even voorbij den Hout, tegenover het groote grasveld. Onze photograaf kiekte den heer Heijn in blijkbaar opgewekte stemming. Of schoon het aanvankelijk heette dat hü na de grenswijziging uit Nieuw-Haarlem vertrekken zou, is hij later, naar wij met genoegen vernemen, van me.ening veran derd; hij is nog in het kapitale huis ge vestigd. De heer Heijn is geboren in 1866 en dus 61 jaar oud.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 7