.JSep werd de Koek- en ongeveep ten zeltder tyd de^SkjikerwerkFabpiek opgericht .Jiiet was de i ttep JMIIe, die zich in het hyzonder met deze af- deelingen zou bezighouden. w* livenwel bebbe men van deze eerste inrich tingen geen te gpoote voorstelling, daarvoor was deJiéer Mlflèyn een te omzichtig koopman'De foto's uit dien eersten tyd laten dan ook zien, dat

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 51