i L A j pop wapen onder bet publiek te kunnen brengen, maap vooral, om alzoo toezicht te kunnen uit - oefenen op grondstoffen en fabricage en daardoor aan zyn streven,om elk artikel in zyn soort bet i beste te doen zyn, zoo ver mogelyk tegemoet te komen. lAÜönneer men bedenkt, dat deze idee werd nagestreefd in een tyd.datde leuze direct van producent naar consument» nog door vele voor. m II I r Fi LI A A L A LB EF.THEIJN r ALBERT HEI1N

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 43