dat bet hem nooit zou zyn gelukt, aan zyne 2aken 3 die uitbreiding te geven, indien hy daarby niet den steun had gehad van mannen,als de hiervoor genoemde! Zóówel voor henzelf als voor de Mrrna "3 Ml bert "Hèyn, waaraan zy zoo nauw verknocht 1 zyn, hopen we, dat zy nog vele jaren in hunne on-i derscheiden functies mogen werkzaam zyn Hou het tot hiertoe bereikte succes menigeen

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 39