BONDSLIED ALBERT HEIJN VAN DE VEREENIGING VOOR PERSONEELBELANGEN VAN Eerbiedig opgedragen door de Muziek-afdeelingen dier Vereeniging aan de DIRECTIE der Firma Voor het eerst is dit Bondslied gezongen op de eerste uitvoering der Muziek-afdeelingen op 24 April 1926 te Zaandam Nu ons bondslied aangeheven, Onze kameraden-zang, Samen een en voor elkander In het algemeen belang. Allen in en na den arbeid, Personeel van ALBERT HEIJN In de hoogste eensgezindheid Werkers, vrienden, menschen zijn Het devies dat onze firma Zoo tot grootheid heeft gebracht, Luidt en zal steeds blijven luiden: „Kwaliteit is onze kracht"! Dit devies zij ook het onze Ieder naar zijn plaats en deel, Hoofd en handarbeid vereenigd In bestuur en personeel. Achting voor den grooten leider Die de zaken heeft gesticht, Die na jaren werken, streven, Zooveel machtigs heeft verricht. Hij als voorbeeld steeds voor oogen En zijn volgelingen zijn, Op kantoor en in fabrieken Steeds de geest van ALBERT HEIJN bis bis

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 179