aan den lUfsepKBêyn op 24 Appil IQ2C' een oopkonde aangebodennes-» 6]Iêne nieuwe veepasslng voop het pepsoneel was wel, toen deTÜSpectle ep In'JI92Q toe ovepglng aan de hierboven vepmelde oudepdomsvepzekerlng.eene ultkee. ping voop'Meduwen en Jfefeezen van ovepleden pepsoneel te vepblnden. Hèze vepzekeplng Is geheel ppemlevpy en behoeft alzoo doop de apbeldeps zelf daapvoopnlet te wopden betaaldr» Sveplgens wepden ook andepe dan di'pect stoffe. lyke belangen doop dell&psoneelXêpeenlglng behar tigd.2oo wepd uit het pepsoneel een muziekgezelschap opgeplekt, waapvoop Instpumenten,gelegenheid tot het beoefenen dep muziek,enz., doop de'J&'pectle wedepom gpatis tep beschikking wepden gesteld; ook vopmde men een gymnastiekclub. (Wet medewepklng van deze clubs wepden peeds meende re gezellige avonden voop het pep. soneel gegeven,en de belangstelIlag,die deze feestavonden by allen ondepvonden,ls voop de uit voependen een pplkkel.zlch meep en meep In de muziek en spoet te bekwamen Jfelersoneel Sêreenlglng Is te beschouwen als een hechte schakel tusschen'JESpectle en 'JHePSO. neel den jfipma, waapvan ook voop de toekomst nog veel mag wopden vepwacht HHeelndlgen wy tenslotte deze beschpyvlng met den wensch,dat In de toekomstmoge blyken,dat oli't ¥n@HMCWi. JPUI® jubileum Is geweest een mylpaal

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 167