daapbuiten.geniet en het aanvankelyk kwynende kind heeft gpootgebpacht toteene flinke.waapdige dochtep vande gpoote Wedepmaatschappy. Onze beschpyving der geschiedenis van d<? IfciVma zou veppe van volledig zyn, indien we.alvopens te be. sluiten nog geen nnelding maakten van eene gebeup. tenis, die vooral voop het pepsoneel van gpoote be.

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 157