met meep alles moest nu grootep en fpaaiep zyn. ^Man deze nieuwe eiscben van bet publiek wepd ook doop de bebeepdeps op onbekpornpen J wyze voldaan, wel in bet byzondep in die zaken, in den loop dep laatste tien a twaalF japen gevestigd.0 Zoo mogen in dit vepband wopden genoemd de Filialen te Hlvepsum jMaapn3aandamVüfitgeest en andepGn,die allen zoowel uit - als inwendig «-3

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 117