m MINISTER ANDRIESSEN SCANT WESTERSPOOR-COMPLEX OPEN m GOED VERZORGD DE RECESSIE DOOR EINDSPRINT IN ALLE WINKELS Vaste Klanten Ahold goed van start op Wall Street november 1993 Eredivisie Meester De zestigste Jeugdfiliaal IN DIT NUMMER Voorspel de koers en win 5 units Drogmetica-omzetten bij Etos en Albert Heijn blijven groeien Splitsing Met Sint en Kerst extra druk en extra leuk iillllllll Ahold is dankzij de notering op Wall Street gepromoveerd naar de financiële eredivisie. 'De Amerikanen hebben samen het grootste vermogen dat er op de wereld valt te beleggen. Als er dus ergens geld is om Ahold- aandelen te kopen, dan is het wel in de Verenigde Staten', al dus Michiel Meurs, directeur Financiën van Ahold. Zie pag. 4 Ahold-vleeswarenbedrijf Mees ter in Wijhe staat aan de voor avond van ingrijpende verbou wingen. Over een jaar zal het bedrijf veranderd zijn in een van de modernste vleesverwer kende producenten van Europa. Zie pag. 9 De groei zit er goed in bij de franchise-organisatie van Etos. Op 9 december opent de zestig ste franchisevestiging zijn deu ren. Begin dit jaar waren het er nog maar 34. Zie pag. 9 WKmmmtÊÊÊÊfaiÊÊÊKBËÊÊSBmmm Elf jaar geleden opende Albert Heijn in Apeldoorn zijn eerste jeugdfiliaal. De schoolverlaters en jeugdige werklozen van toen zagen elkaar begin deze maand terug op een reünie. Wat is er van hen geworden? Zie pag. 5 Nederland is hèt snoep- land bij uitstek. Snoep- specialist Jamin weet er alles van. Zie pag. 6 en 7 nummer 10 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Zie pag. 3 Europa is in de greep van de recessie; consumenten zijn voorzichtiger en houden de knip op hun porte monnee. De huidige economische tegenwind en de af nemende groei van consumptieve bestedingen heeft al in vele branches zijn sporen achtergelaten. Zo niet in de markt voor drogisterij- en cosmetica-artikelen (drogmetica). Zowel bij Etos als bij Albert Heijn ver toont de omzet in dit segment een sterk stijgende lijn. Paul Burger, commercieel ma nager van Etos, en Wim van den Berg, assortiments-ma- nager drogmetica van Albert Heijn weten het zeker. De re cessie vormt absoluut geen be dreiging voor de drogmetica- markt. 'In de afgelopen jaren is de omzet in de drogisterij- en cosmeticabranche fors toegeno men. De totale omzet in deze groep bedraagt momenteel zo'n 4 miljard gulden. En de markt is nog steeds groeiende', aldus Burger. 'De consument geeft (Zie verder op pagina 2) Het verrichten van ope ningen is volgens minis ter J.E. Andriessen van Economische Zaken wel zo'n beetje het leukste werk voor een bewinds man. Dus zat hij begin vorige maand goed bij Ahold. Door het scannen van enkele eigen-merk- produkten van Albert Heijn, vervaardigd bij Marvelo, opende de mi nister het nieuwe Ahold- complex op Westerspoor- Zuid in Zaandam, be staande uit het AH Com posite Distributiecen trum, de AH Centrale Slagerij Zaandam en de nieuwe fabriek van Mar velo. Het complex, dat ruim 200 mil joen gulden kostte, biedt werk aan 1.400 mensen: de grootste concentratie Ahold-medewer- kers ter wereld. Minister An driessen, wiens vrouw niet mee was gekomen naar Zaandam omdat ze, zoals hij verzekerde, boodschappen moest doen bij AH, prees Ahold voor zijn in- vesterings- en vernieuwingsbe leid. 'Maar Ahold is vooral ook een mensvriendelijke onderne ming, zowel naar binnen als naar buiten toe. Dat is het mooiste compliment dat ik kan geven.' Na de officiële opening hielden Albert Heijn en Marve lo open huis voor de medewer kers, him familieleden en ande re geïnteresseerden. Rond de tienduizend belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje in de keuken van Ahold te nemen. 'Oprichter Albert Heijn had in 1887 nooit kunnen denken dat zijn bedrijf ooit nog eens aan de grootste beurs ter wereld genoteerd zou worden. Maar na 106 jaar is het daar nu toch van geko men. Een belangrijke stap in de groeistrategie van Ahold.' Dat zei Ahold-president Cees van der Hoeven begin vorige week tijdens een feestelijk ontbijt in New York, ter gele genheid van de notering van het Ahold-aandeel aan de 'Big Board'. 'Een historische dag voor ons bedrijf, aldus Van der Hoeven. Ook Wall Street-president Richard Grasso toonde zich enthou siast over de komst van Ahold naar zijn beurs. 'Ahold heeft een unieke Ameri- kaans-Europese samenstel ling. Onze beurs krijgt er een echte internationale on derneming bij. Daar zijn we blij mee.' Grasso benadrukte daarbij dat steeds meer Amerikaanse beleggers be langstelling krijgen voor in ternationale en buitenlandse ondernemingen. Minister Andriessen (m) overtuigt zich van de kwaliteit van de appels in het nieuwe distri butiecentrum. Hij wordt geflankeerd door burgemeester mevrouw Bruinsma van Zaanstad en Ahold-president Cees van der Hoeven Op maandag 15 november half tien plaatselijke tijd verscheen de eerste notering van het Ahold-aandeel, on der de fondscode AHO, op (Zie verder op pagina 3) De eindsprint in de winkels is begonnen. Met Sint en Kerst in aantocht is het extra druk, maar zijn er ook veel extra's in vrijwel alle winkels. Ondanks de concurrentie van de Kerst, met steeds meer cadeaus, blijft de Sint in ons land populair. Voor de pakjesavond geven we dit jaar per huis houden circa 147 gulden uit en voor de Kerstavond 153 gul den, zo blijkt uit onderzoek. Albert Heijn heeft voor zijn mil- ken veel extra aanbiedingen in joenen klanten de komende we- z'n ruim zeshonderd super markten. 's Lands grootste kruidenier haalt, om zo te zeg gen, het lekkerste uit de provi siekast. Daartoe behoort in week 51 de AH Luxe Kerststol van 1.000 gram, terwijl de Per- la Superieur-koffie extra aan dacht krijgt. Ook de kalkoenen zijn in alle AH-winkels royaal aanwezig, naast de speciale (Zie verder op pag. 8) Greenfields ossehaas en de een- deborst. Om onze klanten goed te infor meren over al die lekkernijen verschijnt op 6 december een dikke AllerHande van 122 pagi na's, geheel in het teken van 25 en 26 december.

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1