WINKELS BETER BEVOORRAAD VANUIT NIEUW COMPLEX 50e jaargang DE MEDEWERKERS Het nieuwe Ahold-complex in Zaandam biedt werk aan bijna 1.400 mensen. De grootste concentratie Ahold-medewer- kers in Nederland. Mensen ma ken de winkel, zeggen ze bij Albert Heijn, maar ze maken natuurlijk net zo goed distributie centra, slagerijen en produktie- bedrijven. Dat blijkt weer eens duidelijk uit de manier waarop een aantal van hen in deze krant over hun werk en over hun nieu we werkomgeving praten. 'Het mooie hier is de ruimte.' Albert Heijn Composite Distributiecentrum Zaandam, ppg. 4 ejj 5 Flitsen Landelijk oktober 1993 extra editie oktober 1993 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV nummer 1 AH Centrale Slagerij Mqrve/o AH Composite Distributiecentrum Marvelo la bv Drachten^ Met de ingebruikname van het Al- bert Heijn Composite Distributie centrum, bestaande uit een vers centrale, een regionaal distributie centrum en een retourencentrum, zijn de eerste stappen gezet om de Albert Heijn-fllialen efficiënter te bevoorraden en daarmee nog beter tegemoet te komen aan de wensen van de klanten. Door het combine ren van verschillende goederen stromen kunnen leveringen op maat worden gesneden tegen ac ceptabele kosten. De frequentie van de bevoorrading wordt opge- Begin november vindt de officiële opening plaats van het Albert Heijn Composite Distri butiecentrum, de Centrale Slagerij Zaandam en de fabriek van Marvelo. Drie nieuwe Ahold-gebouwen op een terrein van dertig hectare aan het Noordzeekanaal in Zaan dam. De bouw ervan kostte ruim tweehonderd miljoen gulden. Eén van de grootste investe ringen van Ahold in de afgelopen jaren. Noodzakelijk om de sterke positie in de levensmid delendistributie te handhaven. voerd en de lead time - de tijd die verstrijkt tussen het moment van bestellen en het moment van afle veren - wordt teruggebracht naar achttien uur. Een belangrijke stap voorwaarts in het streven van Al- bert Heijn om zijn supermarkten volgens het principe van 'just in ti me' te bele veren. Centrale Slagerij Zaandam De nieuwe Centrale Slagerij Zaan dam is één van de modernste be drijven voor vleesproduktie in Ne derland. De capaciteit is, in verge lijking met de oude slagerij, ver dubbeld. Per week kan er gemid deld 240 ton aan grondstoffen wor den verwerkt. Dat komt neer op een hoeveelheid van 30.000 bief stukken, 250.000 karbonades en 25.000 kg gehakt. Direct na ver werking in de slagerij gaat het vlees via een gekoelde luchtbrug naar de verscentrale in het nabij gelegen Composite Distributiecen trum en zal daardoor nog verser en sneller in de vitrines van de Albert Heijn-winkels liggen. Voor Ahold-produktiebedrijf Mar velo was verhuizen een absolute noodzaak. De oude fabriek voldeed niet meer aan de hedendaagse nor men van doelmatigheid en boven dien lag het complex midden in een woonwijk. Marvelo produceert voornamelijk huismerkprodukten voor Albert Heijn. De grotere capa citeit stelt het bedrijf in staat om meer dan voorheen aan andere af nemers te gaan leveren.

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1