«I» WINST 13% HOGER Grand Effie GORBATSJOV IN DE AH-MUSEUMWINKEL Ahold versterkt positie in Portugal Drogist van het jaar IN DIT NUMMER Ahold Vastgoed Win een stel Etos-muizen Edwards Ontbijt T Oosterbeek- voldoening over aanhouding Moskou-project in nieuwe fase 50e jaargang Het drogistenvakblad Marketing Results heeft het Etos-filiaal in Hoorn uitgeroepen tot 'drogist van het jaar". Etos won eerder een derde prijs (Waalwijk) en twee eer volle vermeldingen. In het augustusnummer van Flitsen komen be drijfsleider Rein de Wit en zijn team uitgebrei der in beeld. Geen Ahold-winkel wordt ge bouwd, vergroot of gehuurd zonder dat Ahold Vastgoed erbij betrokken is. Een gesprek met directeur Dick Zwart over het bouwen en verwerven van win kelpanden en alles wat daar bij komt kijken. Zie pag. 4 nummer 6 juni 1993 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Zie pag. 11 De netto-winst van Ahold over het eerste kwartaal (16 weken) van dit jaar is met 13% gestegen tot 96,2 miljoen (1992: 85,1 miljoen). De omzet steeg met 22,3% tot 8 miljard. Wanneer Schuitema en nieuwe acquisities hierin niet mee worden geteld, steeg de omzet in het eer ste kwartaal met 4,9% ten opzichte van dezelfde pe riode in 1992. De groot handel Schuitema, waar Ahold met een belang van 73% grootaandeel houder is, is met ingang van dit jaar in de gecon solideerde (gebundelde) cijfers opgenomen. In Nederland bedroeg de omzet 4,1 miljard 32,5%), in de Verenigde Staten 2 miljard 6,5%) en in overig Europa 233,5 miljoen (1992: 16,8 miljoen). Deze laatste toename is het gevolg van de overname van de Pingo Doce-supermark- ten en Peira Nova-hypermark- ten in Portugal. In Nederland stegen zowel de omzet als het marktaandeel van Albert Heijn en van Schuitema. De omzet van Speciaalzaken Ahold was, exclusief Jamin (begin 1993 overgenomen), nagenoeg gelijk aan dezelfde periode van 1992. In de Verenigde Staten steeg de omzet bij vrijwel alle bedrijven naar tevredenheid. Bij FNS East groeide de omzet echter gering. In Nederland steeg het bedrijfsresultaat (brutowinst) tot 87,6 miljoen 23,3%). In de Verenigde Staten bedroeg het bedrijfsresultaat 48,1 mil joen 7,2%). In overig Europa boekte Ahold 5,2 miljoen be drijfsresultaat (1992: 2,7 mil joen negatief). De Raad van Bestuur hand haaft de eerder uitgesproken verwachting dat de nettowinst over 1993 hoger zal zijn dan die over 1992. De Kleintjes-campagne van Al- bert Heijn is vorige maand on derscheiden met de Grand Ef fie, de belangrijkste reclame prijs in Nederland. De Albert Heijn-campagne is de meest ef fectieve van de afgelopen tien jaar. Zie pag. 3 Ahold-dochter FNS-East is on der druk van de recessie in de Verenigde Staten bezig om zijn Finast-winkels om te bouwen tot Edwards-winkels. De eerste weekomzetten van de omge bouwde winkels zijn uitste kend. Zie pag. 5 Vier medewerkers van Albert Heijn werden vorige maand onthaald op een vijfsterrenont - bijt in De Tuin van Utrecht met produkten uit eigen assor timent. 'Nooit geweten dat ze hier zoveel lekkere dingen hadden.' Zie pag. 6 Voormalig Sovjet-presi dent Michail Gorbatsjov was eind vorige maand even in Nederland, Hij bezocht uiteraard het Czaar Peter-huisje in Zaandam en had een lunch met Ahold-presi- dent Cees van der Hoeven in restaurant De Walvis op de Zaanse Schans. Van der Hoeven en Gorbatsjov spraken onder meer over verbe teringen in de levensmiddelen distributie van Moskou. Ahold voert hiervoor momenteel een hulpproject uit, gefinancieerd door de Nederlandse overheid. Gorbatsjov bezocht tevens de Albert Heijn-museumwinkel op de Schans. Beheerster Helma Goossens (links op de foto) bracht hem via een tolk het no dige bij over de oertijd van de detailhandel. Vervolgens genoot hij in de Walvis onder meer van de fameuze mosterdsoep. 'Die soep is bij ons in Moskou nog niet te krijgen. Maar nu ik deze geproefd heb mag Ahold me af en toe enige blikjes bezorgen', aldus de man die nog niet zo lang geleden tot de machtigste politici van de wereld behoorde en ook nu nog veel invloed heeft. Hij werd op zijn wenken bediend. Later op de dag werden bij zijn echtgenote Raisa nog enige blikjes mosterdsoep uit het Al- bert Heijn-assortiment afgele verd. Jeronimo Martins Retail (JMR), de joint-venture waarin Ahold een belang van 49% houdt, heeft begin deze maand 45 supermarkten overgenomen van het bedrijf Sonae Distri- bui^ao. Ahold heeft daardoor zijn positie op de Portugese detailhandelsmarkt aanzienlijk weten te versterken. De supermarkten, die op dit moment nog opereren onder de namen 'Modelo' en 'Saco Cheio', zijn toegevoegd aan de detail- handelsactiviteiten van JMR. De omzet van Modelo en Saco Cheio bedroeg in 1992 f 330 miljoen. Tot JMR behoorden al de veer tig Pingo Doce-supermarkten (omzet f 590 miljoen), de drie Feira Nova-hypermarkten (om zet f 350 miljoen) en een keten van kleinere winkels. JMR is dank zij de overname één van de grootste levensmiddelendis tributeurs in Portugal gewor den. De 45 verworven super markten zullen worden toege voegd aan de Pingo Doce-keten. Uiterlijk 1 september zullen ze deze naam dragen. De verzor gingsgebieden van de winkels, met verkoopoppervlakten van 1000 tot 2000 m2, sluiten prima aan op die van de bestaande Pingo Doce-winkels, hetgeen tot belangrijke synergie-voordelen (Vervolg op pagina 5) De Albert Heijn-directie en alle medewerkers van het concern hebben met vol doening kennis genomen van het feit dat politie en justitie op 7 juni jl. enkele personen hebben aangehouden, die worden verdacht van de overval op het AH-filiaal in Oosterbeek. Op 14 mei 1990 werden hierbij twee mede werkers gedood en één gewond. Het heeft voor de Albert Heijn-directie en de Raad van Bestuur van Ahold steeds voorop gesraan dat de daders van de overval hun berechting niet zouden mogen ontlopen. Er is waar dering voor de betrokken heid en vasthoudendheid waarmee het onderzoek naar de overval is verlopen. Een team van Ahold-experts is na uitgebreid onderzoek deze maand begonnen met de daadwerkelijke opzet van een levensmiddelen groothandel in het zuidelijk deel van Moskou. Het pro ject, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederland se overheid, is daarmee in een nieuwe fase beland. Het plan van de Ahold-experts houdt in dat nog dit najaar een eerste aanzet wordt gegeven om een groothandel vanaf een be staande lokatie te laten wer- .ken. De winkels in Zuid-Mos kou die vanuit de groothandel worden bevoorraad, zullen hun klanten de komende winter daardoor meer assortiment kunnen bieden dan in het verle den. De groothandel zal de pro dukten voornamelijk bij lokale fabrikanten betrekken. Volgend jaar kan, als alles goed gaat, begonnen worden met de bouw van een nieuwe groothandel op een plek die het Moskouse ge meentebestuur beschikbaar stelt.

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1