'GROEI IS NOODZAAK VOOR AHOLD' SPAREN ZONDER UKKEN cd» Omzet opnieuw omhoog Zelfscanning Food Aid Milieuzorg Zeven jubilarissen Cees van der Hoeven op aandeelhoudersvergadering: Overnames Gratis naar Judith Leyster Nieuw kantoor AH krijgt open karakter IN DIT NUMMER Inschrijven voor de DamtotDamloop Sa!IoMqo!]575 llHIHIIIIiillll Flitsen Landelijk mei 1993 mei 1993 In AH-filiaal 1572 in Geldermal- sen loopt op dit moment een proef met zelfscanning. Vierhon derd klanten maken zelf hun kassabon tijdens het boodschap pen doen. Zie pag. 3 Food Aid, een nieuwe activiteit van GVA Export, doet wereld wijd zaken met hulporganisaties om voedselpakketten op tijd en in de juiste samenstelling op plekken te krijgen waar hon gersnood heerst. We zijn onder deel van de actualiteit', aldus manager Sipko Dijkstra. Zie pag. 4 In de afgelopen jaren is de zorg voor het milieu bij Ahold een vast onderdeel van de bedrijfs- praktijk geworden. Het gonst dan ook van de activiteiten om het milieu te ontlasten. In deze Flitsen een greep uit de tot nu toe bereikte resultaten. Zie pag. 6 en 7 In AH-filiaal 1402 in Leiderdorp vierden vorige maand zeven me dewerkers tegelijk hun jubi leum. Twaalfeneenhalf jaar in dienst van een winkel die zelf ook zo lang bestaat. 'Ik zou niet in een ander filiaal willen wer ken.' Zie pag. 12 'Ahold zal in de komende jaren een belangrijke groei doormaken. Door concentraties bij leveran ciers, door het wegvallen van grenzen en door snel le groei van internationa le concurrenten, is het voor ons noodzaak om ook zelf een steeds krach tiger partij te worden.' Dat zei Ahold-president Cees van der Hoeven vori ge week op de algemene aandeelhoudersvergade ring in Amsterdam. Van der Hoeven schetste voor ruim 500 Ahold-aandeelhouders het belang van verdere groei en de daarmee gepaard gaande in vesteringen. 'Door verdere ex pansie handhaven en verster ken we bestaande posities en zal de kracht van het grote getal steeds meer meebeslissen', al dus de Ahold-president. Met an dere woorden: als Ahold niet zou groeien, dreigt het achter te ra ken bij de internationale concur rentie. Verdere groei is dus in het belang van de consument, de medewerkers en de aandeelhou ders.' De groei van het concern vormt De top van Ahold bijeen voor de aandeelhoudersvergadering. Met de klok mee: Chris van den Broek (SpA), Jan Andreae (AH), Allan Noddle (Giant), Bill Holsworth (Finast Ohio),Bob Samuels (ABS), Larry Castellani (Tops), Cees van der Hoeven, Marshall Collins (BI-LO), Fritz Ahlqvist (RvB), Rob Zwartendijk (RvB), Peter van Dun (RvB) en John Shields (FNS) een essentieel onderdeel van het ondernemingsbeleid en zal ruw weg voor tweederde moeten wor den gerealiseerd bij de bestaan de bedrijfsonderdelen in de Ver enigde Staten, Nederland en overig Europa. Voor eenderde zal de groei voortkomen uit overna mes, deelnemingen en samen werkingsverbanden. De afgelo penjaren heeft Ahold overigens al een aanzienlijke groei doorge maakt. In vijfjaar tijd is de om zet bijna, en de winst ruim schoots verdubbeld. Van der Hoe ven: 'Het beleid is erop gericht op deze weg voort te gaan, zodat Ahold ook in het jaar 2000 een vooraanstaande onderneming zal kunnen zijn. Een onderne ming die zich zal onderscheiden van vele andere door de kwali teit van haar uitgebreide dienst verlening aan de consument.' Ahold-medewerkers hebben er een nieuwe mogelijk heid bij om deel te nemen in het AH Vaste Klanten Fonds. Vanaf deze maand kunnen ze elke periode au tomatisch een door henzelf bepaald bedrag van hun salaris laten overschrijven naar het fonds en zo een fraai kapitaaltje vergaren. De nieuwe mogelijkheid, 'Spaarsalaris' genaamd, opent de weg om, zonder AH-zegels te sparen, toch deel te nemen in het AH Vaste Klanten Fonds. Ahold's hoofd Arbeidszaken Chris van Gent ziet het Spaar salaris als een uitstekend nieuw middel om de betrokken heid van de medewerkers bij het bedrijf te vergroten en vast te houden. We hadden al de winstdelingsregeling om mede werkers bij de financiële gang van zaken te betrekken. Vorig jaar is daar het AH Vaste Klan ten Fonds bijgekomen. De eer ste stap was deelnemen in het fonds via het sparen van zegels. Het Spaarsalaris is de tweede stap.' Van Gent ontkent dat de nieuwe mogelijkheid is inge voerd omdat er te weinig Ahold- medewerkers zouden deelne men in het fonds. 'De reden om er nu mee te beginnen is louter praktisch. Het idee was er vorig jaar al, maar het leek ons om administratieve redenen niet handig om twee deelnamemoge lijkheden tegelijk te lanceren. Dat zou ook te verwarrend zijn geweest.' Het AH Vaste Klanten Fonds telt op dit moment ruim 12.000 Ahold-medewerkers on der de deelnemers. Dat is 25% van het totale aantal medewer kers in Nederland. Van Gent: 'Ik zal pas een goed gevoel heb ben als het er meer dan 15.000 zijn. De kans bestaat dat dit met de nieuwe mogelijkheid gaat lukken. Het Spaarsalaris is een makkelijke manier om mee te doen. Je hoeft geen ze gels te kopen, je hoeft geen unit zegels te plakken, je hoeft niets op te sturen. Het gaat allemaal vanzelf. Op de dag dat het be drag van je salaris wordt inge houden, worden er meteen units voor gekocht. Makkelijker kan het niet.' De van bedrijfswege verstrekte gratis Units B blijven voorbe houden aan Ahold-medewer kers die via volle zegelboekjes deelnemen in het fonds. 'Dat is een kortingsregeling die gekop peld is aan het kopen van bood schappen. We kunnen geen kor ting geven als er niets gekocht wordt. Anders krijgen we last met de fiscus', aldus Van Gent. Zie verder pag. 9 Pag. 5 De omzet van Ahold nam in het eerste kwartaal van 1993 toe tot 8 miljard, een stijging van 23,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 1992. Voor het eerst zijn dit kwar taal de omzetten van Schuite- ma, Jamin, Ino Supermerca- dos en Feira Nova meegeteld. In Nederland haalde Ahold in het eerste kwartaal een omzet van ƒ4,1 miljard, een stijging van 32,5%. De omzet in overig Europa bedroeg 295 miljoen. In de Verenigde Staten nam de omzet toe met 6,4% tot $2 miljard. De winst over het eerste kwartaal is nog niet be kend, maar de Raad van Be stuur vernacht dat het zowel in Nederland, overig Europa als de Verenigde Staten hoger zal zijn. Begin volgend jaar gaat de bouw van start van het nieuwe Albert Heijn-kan- toor in Zaandam Deze maand zijn de de bouw plannen bekendgemaakt. Het gebouw zal in de zo mer van 1996 in gebruik worden genomen. Het nieuwe kantoor, ontwor pen door T&T Design uit Gouda, zal gebouwd worden aan de spoorlijn Zaandam- Amsterdam, op loopafstand van het NS-station. Een ma quette van het gebouw is mo menteel te zien in het huidige AH-kantoor aan het Anker- smidplein. Het nieuwe AH- hoofdkwartier wordt een mo numentaal complex van een aantal min meer zelfstandige gebouwen, onderling gekop peld door glazen verbindings elementen. In het midden komt een cilindervormige to ren van tien verdiepingen. In dit gebouw wordt een speciaal atrium ondergebracht met een vervolg op pagina 5 Pag. 8 50e jaargang NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1