A WINST GROEIT MET RUIM TIEN PROCENT Teamwork beloond IjlIIIIllIllllililIIlIlll Het jaar 1992 Ziekteverzuim Nederland Verenigde Staten De Raad van Bestuur: v.l.n.r. Cees van der Hoeven, Rob Zwartendijk, Peter van Dun en Fritz Ahlqvist. NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV SAH002000574 Flitsen Landelijk april 1993 ahold jaarbeeld april 1993 '92 In deze Flitsen leest u veel over Ahold in 1992. Deze week is het jaarverslag van Ahold met de resultaten over 1992 uitgeko men. Daarom kijken we nog even terug. 1992 is een goed jaar geworden. Niet alleen zijn omzet en winst gestegen, maar ook op sociaal terrein maken we vorderingen. Alles in ons bedrijf komt neer op samenwerking. Op teamwork. Dat teamwork is opnieuw beloond. Met prima re sultaten. Het is de uitdaging om deze lijn vast te houden. Namens de Raad van Bestuur: bedankt voor uw inzet en bij dragen. En voor de rest van 1993: ga zo door. Cees van der Hoeven President Koninklijke Ahold nv Deze week is het financiële jaarverslag van Koninklijke Ahold over 1992 uitgekomen. In het verslag beschrijft de RvB o.a. de ontwikkelingen bij de werkmaatschappijen. In deze bijlage brengt Flitsen een sa menvatting van het jaarver slag, aangevuld met gegevens over het personeelsbeleid. Het ziekteverzuim bij Ahold als geheel is in 1992 licht gestegen. Bij produktiebedrijf Marvelo was echter sprake van een op merkelijke daling. Dat is vol gens hoofd Personeelszaken Ruud Gubbels te danken aan de grotere aandacht die aan de zie ke medewerkers wordt gegeven. Zie pag 3. 'Ahold had in 1992 in Nederland en de Verenigde Sta ten te maken met ongunstige marktomstandigheden. Desondanks hebben onze werkmaatschappijen het over het algemeen uitstekend gedaan. De resultaten namen vrijwel overal toe.' Dat schrijft de Raad van Bestuur in het deze week uitgekomen jaarverslag over 1992. Ahold boekte in 1992 een netto winst van 305 miljoen gulden. Dat is bijna 30 miljoen gulden (10,6%) meer dan in 1991. In dat jaar behaalde Ahold een winst van 275,8 miljoen gulden. Ook de omzet ging omhoog. In Nederland behaalde Ahold een omzet van 11 miljard gulden (+7,2%), in de Verenigde Staten bedroeg de omzet 6,3 miljard dollar (+12,9%) en in overig Eu ropa (Tsjechië en Portugal) 224 miljoen gulden. Bij elkaar opge teld leverde dat een totale Ahold-omzet op van 22,3 mil jard gulden, een stijging van 7,3% ten opzichte van 1991. In Nederland was de groei voor al te danken aan de bijdrage van Albert Heijn. Het opnieuw gestegen marktaandeel en de kostenbesparingen zorgden er voor dat de winst toenam. Ook de winst van Speciaalzaken Ahold nam in 1992 sterk toe door bijdragen van alle be drijven van deze groep. Welis waar maakte Grootverbruik Ahold in 1992 nog geen winst, maar de organisatieaanpassin gen hadden toch een duidelijke verbetering tot gevolg. Bij de produktiebedrijven was het met name Marvelo die een duidelij ke winstgroei boekte. De winst- bijdrage van de werkmaat schappijen in overig Europa (Mana en Pingo Doce) was in 1992 nog licht negatief. Ondanks de recessie in de Ver enigde Staten en de toegeno men concurrentie wisten BI- LO, Giant Food Stores en Tops Markets hogere winsten dan in 1991 te boeken. Dat kwam om dat ze hun activiteiten tijdig aanpasten aan de veranderde marktomstandigheden. First National Supermarkets (Fi nast) had het moeilijker. De winst van de FNS Ohio-divisie (Zie verder pag. 6)

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1