OMZETRECORDS MET All-ACTIES De laatste koffie vaart AHOLD LAAT ZIJN STEM HOREN Bonbonbon IN DIT NUImEIR Jubileum Convenant Boek 'Fergie' bij Etos Winst groeit Vloot Produktiebedrijven SAH002000573 Flitsen Landelijk april 1993 50e jaargang Pag. 9 nummer 4 april 1993 De Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers bestaat tien jaar. Het succes van de AH- franchiseorganisatie stelt de sceptici van destijds in het on gelijk. Een gesprek met schei dend voorzitter Karei Zwetsloot en zijn opvolger Gerard van de Tweel. 'In 1996 zijn er zeker 200 AH-franchisewinkels.' Zie pag. 4 De vier OR'en en de GOR van Albert Heijn hebben met de di rectie een convenant gesloten dat grote zorgvuldigheid bij de komende organisatieaanpassin gen garandeert. 'Een goed door timmerd stuk', aldus GOR-voor- zitter Peter Valk. Zie pag. 11 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Zie pag. 3 Ahold heeft in 1992 een netto winst geboekt van f 305 mil joen, bijna f 30 miljoen (10,6%) meer dan in 1991. Ook de om zet steeg. In Nederland met 7,2% tot f 11 miljard, in de Ver enigde Staten met 12,9% tot 6,3 miljard en in overig Euro pa tot f 224 miljoen. 'Onze werkmaatschappijen hebben het over het algemeen uitste kend gedaan', schrijft de Raad van Bestuur dan ook terecht in het deze week uitgekomen jaar verslag. Meer over de resulta ten van 1992 in de speciale jaarverslagbijlage bij deze Flit- Met twee spectaculaire ac ties heeft Albert Heijn eind vorige maand voor veel ex tra drukte en omzetrecords in de meeste supermarkten gezorgd. Eerst liet een pagi nagrote AH-reclameaanbie- ding voor wijn bestaande en nieuwe klanten naar de win kels stromen. Direct daarop volgde de spectaculaire aan bieding van gratis wasbeer- tjes bij aankoop van was middelen. Albert Heijn had 400.000 was- beertjes in huis gehaald en ze vlogen in razend tempo de win kels uit. Kinderen op school wil den plotseling allemaal een wasbeertje. 'Maar', zo verzeker de Henri Tillemans van AH Commercie, 'geen klant wordt door zijn kind gedwongen iets te kopen wat niet nodig is, want in ieder huisgezin zijn wasmid delen. We zijn sinds september vorig jaar met de actie bezig. De beertjes komen uit Indone sië.. De actie past mooi in de schoonmaakrage van het voor jaar en de knuffeldiergekte die nog steeds voortduurt. De was middelenverkoop is met spron gen gestegen.' Ook de actie met bijzonder laaggeprijsde Bordeauxwijnen was een succes. 'Onze inkopers zijn erin geslaagd bij bekende chateaux tegen erg voordelige prijzen het beste van het beste te kopen', aldus Krijn Dorsman, AH-directeur Commercie. Koffie-expert Geb IJskes van Marvelo weet nog precies wanneer het was. Op zondag 25 januari 1981. Hij was die dag 25 jaar getrouwd. De portier van Marvelo had hem ge beld. Een bij de fabriek aangemeerde dekschuit met tachtig ton koffie maakte water en was aan het kapseizen. IJskes was nog net op tijd om de laatste balen in de Zaan te zien schuiven. Hij ziet het nog zo voor zich. Koffie uit Costa Rica. Meer dan duizend balen. Ze dreven tot midden in de Zaan. 'Onderweg naar de fabriek had ik steeds gehoopt: "Als het die schuit met de Costa Rica maar is." Daar had ik al monsters van geproefd en de smaak viel me erg tegen. Bovendien was de partij goed verzekerd, terwijl de marktprij zen net gekelderd waren.' Een treffend staaltje uit de scheepvaartgeschiedenis van Marvelo. De kans dat zoiets ooit weer gebeurt, is uiterst gering. Begin deze maand is de koffie namelijk voor de laatste maal over water aangevoerd. De hele koffieafdeling wordt momenteel verhuisd naar het nieuwe Mar- velo-complex op Westerspoor- Zuid in Zaandam. En daar wordt alle koffie voortaan al leen nog over de weg aange voerd. De complete Marvelo-vloot, be staande uit de motorboot AH 1 en vijf dekschuiten, is inmid dels verkocht. Daarmee is een eind gekomen aan een traditie die zo oud is als het produktie- bedrijf zelf, en zelfs nog ouder. In Oostzaan, de bakermat van het concern, bezorgde Albert Heijn sr. in de vorige eeuw al boodschappen per schuit. Hij vestigde zich later in Zaandam vanwege de goede bereikbaar heid over water. In de jaren vijftig beschikte AH over een vloot van twee motordekboten, tientallen dekschuiten, alsmede twee grote binnenvaartschepen waarmee filiaalbestellingen vanuit Zaandam naar centraal gelegen depots in het land wer den gevaren. Bij de AH-produk- tiebedrijven (later omgedoopt tot Marvelo) werd het varend materieel ingezet voor de aan voer van onder andere koffie, thee, wijn en pinda's. De laatste jaren werd er alleen nog koffie over water aangevoerd. In 1935 nog vierhonderd ton, in 1992 ruim tienduizend ton. Honderd duizenden balen van 60 of 69 kilo zijn er per schuit aange voerd en stuk voor stuk met de hand gelost. 'Negentig balen per man per uur', verzekert Wim Jansen, chef Goederen stroom bij Marvelo. Vroeger werd de meeste koffie regel recht overgeladen uit oceaan stomers in de Amsterdamse ha ven; later werden de balen voornamelijk opgehaald uit pakhuizen en loodsen. (vervolg op pag. 7) Ruim tweederde van de stemgerechtigde Ahold- medewerkers trok vorige maand naar de stembus om veertien nieuwe on dernemingsraden te kie zen. Weliswaar was de opkomst wat lager dan drie jaar geleden, maar dat kwam voornamelijk door de matige opkomst (42%) bij de OR Opera tions van Albert Heijn. Positieve uitschieter vormde Marvelo met een opkomst van 84%. 'Over het algemeen ben ik te vreden', zegt coördinator Frans Petra van het Bureau Onderne mingsraden. 'De nieuwe aan pak heeft zeker invloed gehad op het stemgedrag. De opkomst valt mij mee. Alleen bij AH Operations was het wat min der.' Voor de OR Operations was de opkomst een verrassing. Een teleurgestelde OR-secreta- ris Hans Boere reageert: 'De he le procedure is aan de filialen duidelijk uitgelegd. Dan is het triest als je van een aantal filia len de stembiljetten helemaal niet of te laat ontvangt.' Het be kende probleem van de OR'en van winkelketens is dat de ach terban verspreid is over heel Nederland. Dat maakt de com municatie een stuk moeilijker. Ook bij Gall Gall en Etos kwam vanuit de filialen relatief gezien minder respons. Toch kwam Etos met een opkomst van 77% goed uit de verkiezin gen tevoorschijn. In de kies- groep Etos Distributie was het zelfs 98%. De produktiebedrijven, waar de achterban op één lokatie zit, scoren van oudsher goed bij on dernemingsraadverkiezingen. Marvelo, midden in de verhui zing naar de nieuwe fabriek op het terrein Westerspoor, bracht het er het best vanaf. (vervolg op pagina 11)

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1