OVERNAME JAMEV ROND OP WEG NAAR DE VERKIEZINGEN IN DIT NUMMER Verscentrale van start Op de weg terug Adverteren m de winkel Sneeuw Samenwerking Spandoeken NIEUW HOOFD- KANTOOR! AH T©r§n Snertwedstrijdl iiiiiiiiiiiiiiiiniiigiiiiiBiiiii Modespecial! De distributieactiviteiten van de Centrale Slagerij Zaandam, de Groentecentrale Beverwijk en de afdeling Vers van het RDC Zaandam hebben vorige week hun intrek genomen in het gloednieuwe gecombineerde distributiecentrum in Zaan dam. Zie pag. 3 De reorganisatie bij Grootver bruik Ahold (GVA) begint vruchten af te werpen. Het re sultaat over 1992 was beter dan geraamd. We zijn weer bezig met de toekomst. Met het verle den is eindelijk afgerekend', al dus GVA-directeur Tom den Hertog. Zie pag. 4 Het wordt steeds moeilijker om klanten via kranten en televisie te bereiken. Albert Heijn gaat daarom meer in de winkel zelf adverteren. T)e winkel is dè plek waar we er zeker van zijn dat we onze klanten ontmoe ten.' Zie pag. 5 Ahold en Goudsmit nv hebben volledige over eenstemming bereikt over de aankoop van alle aandelen van Jamin Winkelbedrijf bv in Ooster hout. Het ovemamecontract werd begin deze maand in Zaandam ondertekend. Jamin maakt inmiddels deel uit van de groep Speciaalzaken Ahold (SpA). Door de overname van Jamin is Ahold nu ook marktleider in de zoetwarenbranche geworden. Het marktaandeel van Jamin bedraagt 7%. Het bedrijf telt 261 winkels (waaronder 114 franchisevestigingen), ver spreid over heel Nederland. Er werken ruim duizend mede werkers. De omzet bedroeg in 1992 f 150 miljoen. De aan koop past in het streven van SpA om zijn marktpositie in Nederland verder te verster ken. SpA-directeur Chris van den Broek toonde zich na onderte kening van het ovemamecon tract zeer tevreden. 'Jamin sluit prima aan bij onze be staande activiteiten. We zijn er erg blij mee.' De Jamin-organisatie zal onder de SpA-vlag nagenoeg intact blijven. Wel zal gewerkt wor den aan een betere positione ring van de formule teneinde een hogere omzet per vestiging te realiseren. Verder ligt het in de bedoeling om het aantal Ja- min-winkels uit te breiden. Van den Broek verwacht dat er Veertien AH-supermarktma- nagers uit 't Gooi bonden vorige maand de lange latten onder in het Duitse Winterberg. 'Ach, het is net als in een super markt: je bent voortdurend op zoek naar nieuwe hoogtepun ten.' Zie pag. 12 Met een ferme trap punterde COR-voor= zitter Geert Haanap pel vorige maand op een speciale OR-bij- eenkomst in Utrecht een grote, plastic bal de zaal in. Daarmee gaf hij het startschot voor de verkiezingen van de nieuwe OR'en die volgende week in de werkmaatschappij en van Ahold gekozen zullen worden. Op 24 maart worden de veer tien nieuwe ondernemingsra den gekozen. Medewerkers van De Tuinen en Ter Huume zul len vanaf die datum voor het eerst door een OR worden ver tegenwoordigd. In totaal heb ben zich 258 kandidaten aange meld voor 176 plaatsen. Door een uitgebreide wervingscam pagne hadden de organisatoren, waaronder het Bureau Onder nemingsraden (BOR), gehoopt zo'n zeshonderd kandidaten te krijgen. 'Het is inderdaad min der dan we hadden verwacht, maar veel meer dan drie jaar geleden toen de vorige verkie zingen werden gehouden', zegt BOR-hoofd Frans Petra. Om het OR-werk te promoten en mensen enthousiast te maken werd in samenwerking met een reclamebureau een communica tieplan opgesteld. Onderdeel daarvan was de eerste OR-con- ventiedag, die op 25 februari werd gehouden in de Central Studio's in Utrecht. De bijeen komst sloot de kandidaatstel lingsperiode af en opende de verkiezingsperiode. Dat bete kende dat kandidaten van af die dag aan de slag konden om stemmen te winnen. Van de conventiedag werd door studen ten van de School voor Journa listiek uitgebreid verslag ge daan in een verkiezingskrant onder de titel 'Debat', die in middels onder de kiezers is ver spreid. Op de conventiedag ontmoetten zittende OR-leden, kandidaten en bestuurders elkaar in een deels informele sfeer. Uitgerust met toeters, ratels en allen door samenwerking met de an dere SpA-bedrijven op gebieden als logistiek, opleidingen en winkelsystemen belangrijke voordelen behaald kunnen wor den. 'Er liggen ook mogelijkhe den op inkoopgebied en bij het verwerven van nieuwe winkel panden', aldus Van den Broek. Albert Heijn krijgt een nieuw hoofdkantoor in Zaandam. Het kantoor zal gebouwd worden op een ter rein aan de spoorlijn Zaan dam-Amsterdam, ten zuiden van het NS-station. Op deze plek staat momenteel nog de discotheek Palace. Het nieu we AH-kantoor zal in de zo mer van 1996 in gebruik ge nomen worden. Ongeveer twaalfhonderdvijftig AH-eollega's zullen een werk plek krijgen in het gebouw, dat een vloeroppervlakte krijgt van ca. 40.000 m2. De onderhande lingen over de aankoop van het terrein zijn bijna afgerond. Het huidige beeldbepalende 18- verdiepingen tellende AH- hoofdkantoor aan het Anker- smidplein werd in 1971 in ge bruik genomen. Overwegingen van organisatorische, financiële en technische aard lagen ten grondslag aan het besluit het kantoor te verlaten. Het huur contract met eigenaar ABP loopt af in 1996. De bouw van het nieuwe kantoor zal begeleid worden door een bouwcommis sie van AH-medewerkers. voorzien van een merung en een mond kon men debatteren over het belang van medezeg genschap en een goede OR. De daadkrachtige teksten op de aanwezige spandoeken ('OR Gall Gall laat zich niet fles sen'; 'OR Albro Broodnodig') spraken voor zich en beloven veel goeds voor de toekomst. Zie ook pagina 11. Het huidige AH-kantoor zie pagina 2 nummer 3 SAH002000572 Flitsen Landelijk maart 1993 maart 1993 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV zie pagina 6 en 7

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1