VEEL NIEUWE KLANTEN BIJ AH ETOS BREIDT FRANCHISEPROJECT UIT Ahold versterkt positie in Portugal IN DIT NUMMER Leerstoel Verlengde openingstijden Thuiswerksters Klantenfonds Houseparty Voordeel Gall Gall in Duitsland. Zie pag. 5 50e jaargang Sinds 1 januari van ditjaarmogen de winkels inNeder- land tot half zeven openblijven. De AH-directie is be slist niet ontevreden over de eerste ervaringen met het half uurtje extra. Niet alleen de medewerkers, maar ook de klanten moeten nog wennen aan de langere ope ningstijden. AH-stafdirecteur Wim van Ster bekleedt sinds 1987 de Albert Heijn-leerstoel voor Distribu- tiekunde aan Nijenrode. Hij kijkt met voldoening terug op het eerste lustrum. In de afgelo pen jaren is de onderschatting van de detailhandel in het on derwijs verdwenen. Zie pag. 9 IIIH Hi III II WWII HM li 'I I P Instel in 's-Hertogenbosch, on derdeel van GVA, heeft sinds kort zes telefonisch verkoop sters in dienst die vanuit hun ei gen huis opereren. 'Op deze ma nier kan ik voor mijn kinderen zorgen en toch werken.' Zie pag. 3 Het AH Vaste Klantenfonds be staat één jaar. Inmiddels zijn er bijna 40.000 deelnemers, zowel klanten van Albert Heijn als me dewerkers van Ahold. Op zijn eerste verjaardag tracteert het fonds op koffie. Zie pag. 4 Albert Heijn doet er alles aan om goed kaderpersoneel voor zijn supermarkten te vinden. De I area Noord-Holland organiseer de vorige maand zelfs een house party om jong talent voor het be drijf te interesseren. Zie pag. 8 'Er blijkt duidelijk behoefte te zijn aan de langere openings tijd', zegt AH-directeur Opera tions Jack Voskamp. 'Dat blijkt uit de vele nieuwe gezichten die we dat extra half uur zien. Ook aan het koopgedrag is te zien dat we aan de wens van de klant vol doen. Er is veel vraag naar ge maksartikelen, waarmee snel een gezonde maaltijd gemaakt kan worden. Voorheen was men in zo'n geval aangewezen op fastfood.' De ervaringen door het land heen zijn volgens Voskamp nog wisselend. 'Er zijn ook AH- winkels waar de belangstelling voor het extra half uur nog op gang moet komen. We gaan er van uit dat de klanten er nog aan moeten wennen. Zoiets vergt nu eenmaal enige tijd. Dat hebben we indertijd ook gezien toen de wekelijkse koopavond werd geïntroduceerd.' John Traas, supermarktmanager van het AH-fïliaal in winkelcentrum Hoog Catharijne, vindt de ver lengde openingstijden heel gun stig voor 'zijn' winkel. Wij zitten hier in een nogal speciale posi tie', licht hij toe. 'We moeten het vooral hebben van drie groepen klanten: medewerkers van kan toren in de buurt, studenten en passanten op weg naar of ko mend van het centraal station. (Zie verder pagina 2) Ahold voert momen teel besprekingen met zijn Portugese partner Jeronimo Martins over de acquisitie van de de tailhandelketens Ino Supermercados en Fei- ra Nova door JMR, Ahold's joint venture in Portugal. Als de overnames doorgaan wordt de positie van Ahold in Portugal aan zienlijk versterkt. Ino Supermercados telt 54 su permarkten, verspreid door Portugal met het accent op het noorden van het land. De om zet bedraagt ruim 370 mil joen. De omzet van Feira No va, bestaande uit 3 hyper- markten, ligt op hetzelfde niveau. Beide bedrijven ma ken deel uit van het detailhan delsbedrijf Inovacao, dat be gin deze maand werd overge nomen door Jeronimo Mar tins, Ahold's Portugese part ner en mede-eigenaar van JMR. JMR is al eigenaar van Pingo Doce, de 40-winkels tel lende supermarktketen in Portugal. De uitbreidingen passen uitstekend in de groei strategie van Ahold in Euro- Op proef bij Albert Heijn: karretjes met kinderzitjes. Sinds kort rijden er vijf van deze winkelwagens in AH-filiaal 1133, Zaandam. Als de proef slaagt zullen de kinderkarretjes in meer filialen worden ingevoerd. Op de foto: de kleine Romano, moeder Sandra Russo-Klok (medewerkster van het filiaal) en slager Marcel Keyzer. pa Het franchiseproject bij Etos is een geweldig succes. In drie jaar tijd zijn veertig winkels opgenomen in de franchiseformule. Zeven daarvan waren voorheen fi lialen van Etos. Het bedrijf wil het aantal franchi- sevestigingen dit jaar uitbreiden tot zestig om zo het rendement verder te verbeteren. Om te beschikken over een breed aanbod franchisenemers zoekt Etos zowel in- als extern naar geschikte kandidaten. Vo rige maand is er een brief uitge gaan naar tweeduizend poten tiële kandidaten: mensen die in de afgelopen jaren hun drogiste rij-diploma hebben behaald. Drie dagen na verzending was de respons al vijftien procent. 'De interesse voor franchising is spectaculair', bevestigt Peter de Haas, hoofd Franchising van Etos. De Haas: 'Het franchisen van een winkel is iets voor echte on dernemers. Je hebt fantastische bedrijfsleiders die geen onder nemer zijn, en andersom. Het aanbod van bedrijfsleiders die de stap naar franchising wil ne men is veel groter dan ver wacht. Er bestaat veel animo voor.' Vorig jaar hebben zeven bedrijfsleiders de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gemaakt en zijn 'eigen baas' ge worden. Daarnaast zijn nog 33 andere drogisterijen als fran- chisezaken in de Etos-keten op genomen. De bedrijfsleiders die zijn omgeschakeld, zijn met an dere ogen naar hun winkel gaan kijken, constateert Peter de Haas. 'Ze halen er meer uit, ze krijgen een andere kijk op de markt en daarnaast hebben ze het gevoel: de winkel is nu van mijzelf.' Het voordeel van franchising is dat Etos zich op plekken kan vestigen waar het bedrijf an ders niet zou kunnen zitten. Er ontstaat een goede koppeling met de lokale markt en voor zo wel de franchisenemer als -ge ver zijn er financiële voordelen. Peter de Haas: 'Het omzetten van een filiaal naar een fran- chisezaak duurt ongeveer drie a vier maanden. Bij 'externe' za ken die we in de Etos-keten op nemen, kijken we hoe het aanwezige materiaal ge bruikt kan worden om het inte rieur aan te passen aan de Etos Beauty Case-formule. Inmid dels hebben we al veertig zaken die aantonen dat zo'n aanpas sing de moeite waard is. Het is een investering die zichzelf te rugverdient!' nummer 2 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Zie pagina 6 en 7

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1