SÏÏSSS 'ALBERT HEIJN GAAT NOG BETER s" NAAR DE KLANT LUISTEREN' AHOLD BINNENKORT OOK SNOEPSPECIALIST Duitse proef Gail Gail De winkelkaai van Nederland IN DIT NUMMER Paradepaardje Rumoer Samenwerking Jamin Winkelbedrijf bv Voortrekkersrol llllilililillilillllllillllllillllllll Nieuwe president Voorgenomen overname Jamin DE VERVVENPR1 IS V\N DEZE WEEK: 50e jaargang Zie pag. 6 en 7 Vorige maand opende Mana zijn twaalfde supermarkt in de Tsjechische stad Bmo. De win kel is het paradepaardje van Ahold in Tsjechië. Bij de over koepelende werkmaatschappij Euronova werken inmiddels duizend medewerkers Zie pag. 4 De Tuinen is in beweging. Het bedrijf wil dit jaar tien nieuwe filialen openen en binnenkort verschijnt het eerste nummer van het eigen magazine 'In de kruidentuin'. "Winkelen bij De Tuinen moet vooral avontuur lijk zijn. We willen rumoer op de vloer.' Zie pag. 8 De eerste contacten tussen SpA en Goudsmit stammen van no- (vervolg op pagina 2) Hoofdkantoor: Oosterhout Opgericht: 1883 Eigen filialen: 147 Franchisevestigingen: 114 Aantal medewerkers: circa 1.000 Assortiment: chocolade, sui kerwerk, ijs, bakwerk en sei zoensartikelen Omzet: circa f 150 miljoen (1992) Marktaandeel: 1% 'Er is sinds enige tijd weer een groeiende belangstel ling voor het werk in de supermarkt. Een goede zaak, want het gaat om werk waar we deskundige mede werkers voor nodig hebben' Dat zei Albert Heijn-pre- sident Jan Andreae begin januari tijdens zijn nieuw jaarstoespraak in het AH-hoofdkantoor in Zaandam. Andreae kon met genoegen vaststellen dat het aantal AH- medewerkers in 1992 met ruim duizend is gestegen tot meer dan 44.000. Behalve het perso neelsbestand groeiden ook winst- en marktaandeel van AH. "Maar we hebben er hard voor moeten knokken', aldus Jan Andreae. Dat er hard voor geknokt is, is vooral het gevolg van het feit dat het totale volu me van de markt in voedings- en genotmiddelen in 1992 niet is gestegen. 'Omzet en marge kwamen daardoor onder druk te staan', aldus Andreae. Om dat de economische situatie dit jaar naar verwachting verder zal verslechteren, kondigde AH in september al kostenbespa ringen aan. 'We hollen bij Albert Heijn niet graag achter de feiten aan; we nemen liever vroegtijdig maatregelen om on ze organisatie gezond te hou den', aldus Andreae. Wat die maatregelen precies inhouden kon de AH-president nog niet zeggen, maar in ieder geval gaat AH de komende jaren nog beter naar de klant luisteren. 'De klant met zijn uiteenlopen de wensen gaat een steeds cru- cialere rol spelen. Albert Heijn wil op al die verschillende wen sen inspelen.' Volgens Jan Andreae wordt 1993 een 'heel boeiend' jaar voor Albert Heijn. De markt is enorm in beweging en wij staan voor de uitdaging daar op een goede manier ons voordeel uit te halen. De verwachtingen ten aanzien van 's lands grootste kruidenier zijn altijd hoogge spannen. En terecht, want we kunnen nog steeds trots zijn op onze voortrekkersrol en we zul len ervoor zorgen onze positie van marktleider nog verder te verbeteren. Dat durf ik zo te zeggen, want gelukkig heb ik nog nooit een echte Albert Heijn'er zien terugschrikken voor een flinke dosis uitdaging en inspanning.' nummer 1 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Voor veel Ahold-medewerkers behoort de bedrijfsvlag tot de standaardinhoud van hun reis koffer. In alle uithoeken van de wereld laten ze zich met vlag op de foto zetten. Flitsen maak te een selectie. Zie pag. 12 Speciaalzaken Ahold en het Pensioenfonds Ahold bereikten eind 1992 beide een prachtige mijlpaal. SpA haalde voor het eerst een omzet van boven f 1 miljard en het vermogen van het Pensioenfonds overschreed eveneens de grens van f 1 mil jard. Zie pag. 3 en 9 Op 13 januari opende Gall Gall een nieuw filiaal in de Duitse grensplaats Nordhom, vlak achter Enschede. Met deze winkel speelt Gall Gall bij wijze van proef in op het wegvallen van de binnen grenzen van de Europese Ge meenschap per 1 januari 1993. Gall Gall richt zich in Nordhorn vooral op de Ne derlandse consument. Die kan veel voordeel ondervin den van de grenswinkel-for- mule. De BTW- en accijnsta rieven voor alcoholhoudende drank liggen in Duitsland vooralsnog een stuk lager dan in Nederland. En per 1 janu ari van dit jaar mag de Ne derlandse grenstoerist voor privé-gebruik vrijwel onbe perkt alcoholische drank in voeren. Gall Gall hoopt met deze proef eventuele koopkrachtverschuiving van drank naar Duitsland op te vangen. In het Duitse filiaal kan de Nederlandse bedrijfs leider Rob Muizer ook diverse exclusieve dranken laten proeven aan 'de proeftafel'. Iets wat in Nederland niet is toegestaan. Bovendien kan de Nederlandse klant ook voor aanverwante artikelen als zoutjes en chips terecht in de ze all-round Gall Gall-win- kel. Cees van der Hoeven wordt met ingang van 1 maart de nieuwe president van Koninklijke Ahold. Voor het beleid van Ahold zal dat geen gevolgen hebben. 'Ahold moet blijven groeien. De Raad van Bestuur gaat voort op de ingeslagen weg.' Een interview met de op volger van Pierre Everaert. Zie pag. 5 Met de eind december aangekondigde over name van Jamin wordt Ahold binnenkort ook snoepspecialist. De 261 winkels tellende keten is marktleider in de zoetwarenbranche. Het bedrijf zal worden on dergebracht in Speci aalzaken Ahold. De on derhandelingen met de huidige eigenaar Goudsmit nv zullen naar verwachting bin nen enkele maanden worden afgerond. De voorgenomen overname van Jamin past in het streven van Speciaalzaken Ahold (SpA) om zijn marktpositie in Nederland verder te versterken. SpA-di- recteur Chris van den Broek kondigde onlangs in Flitsen al aan dat hij tot het jaar 2000 tenminste twee nieuwe kernac tiviteiten aan de groep (Etos, De Tuinen, Gall Gall, Prag- macare, Ter Huume) wil toe voegen. De zoetwarenhandel is de eerste. 'De zoetwarenmarkt is vrij groot en groeit elk jaar met 4 a 5%. Dat maakt het in-

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1