De Familie Internationale belangstelling voor bake-off systeem van Albro Wêêm Verzekeringspremie omlaag Aanvulling kortings regeling Centraal Beheer Licentie Dertig minuten Mï Werklust Zacht kleinbrood AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992 - Corrie Smid is caissière bij Albert Heijn. Ze woont in Almere en werkt in Weesp (1083). Oudste dochter Petra daarente gen woont in Weesp en werkt in Almere (1500), op de deli-afde- ling. Jongste dochter Sylvia be gon bij AH in Weesp en werkt nu op zaterdag bij zus Petra in Almere, ook op de deli. Zoon Marco tenslotte is assistent-af delingsmanager bij AH in Hil versum (1155). En ook vader Juul werkte jaren geleden bij AH. 'Als slager in de Helm- holtzstraat in Amsterdam.' Corrie heeft een lange loopbaan bij Albert Heijn achter de rug. Ze be gon zo'n dertig jaar geleden in de 2e Weteringsdwarsstraat in Amster dam. 'Een klein bedieningswinkel tje', zegt ze. 'Daar moest je zelf nog de suiker afwegen.' Daarna is ze er even tussenuit geweest om de kin deren op te voeden, maar nu werkt ze er al weer veertien jaar. 'En al tijd achter de kassa', zegt ze. 'Ik wil een enkele keer wel eens invallen op de deli of het brood, maar de kas sa vind ik echt het leukst. Je hebt contact met de klanten.' Ze maakt er zelfs een sport van. 'Hoe langer de rij, hoe beter', zegt ze. 'Dan is het een kunst om de mensen soepeitjes te laten doorstromen en de stem ming in de rij te houden.' Sylvia ziet de kassa veel minder zitten: 'Ik ben achter de kassa begonnen', zegt ze Toen ik vijftien was. Ik had daarvoor tijdens een open dag al eens geoefend. Maar ik was nog te jong. Ze zeiden toen wel tegen me: als je vijftien bent, kun je meteen Corrie, Marco en Petra beginnen. Als ik het achteraf ver gelijk met de deli vind ik de kassa saai werk. De deli is veel leuker.' Petra kan zich daarin vinden. 'Ach ter de deli geef je echt advies aan de klant. Je gaat met de produkten om. Je moet zorgen datje toonbank er lekker fris uitziet.' Waarom hebben Petra, Marco en Sylvia het voorbeeld van hun moe der gevolgd? 'Je rolt er in', zegt Marco. 'Het begint met zaterdag- werk en dan blijf je gewoon han gen.' Marco werkt in een nieuwe AH-supermarkt. rEen uitdaging5, zegt hij. Hij is van plan om zijn car rière bij Albert Heijn voort te zet ten. 'Het is gewoon een goede baas.' Petra denkt er al net zo over: 'Ik wil zo lang mogelijk bij AH blijven wer ken', zegt ze. En Corrie wil de 25 jaar vol maken. Alleen Sylvia In deze serie worden telkens drie of meer Ahold-medewerkers gepor tretteerd die tot dezelfde familie behoren. Heeft u een zuster, vader, moeder, nicht, neef of andere fami lieleden bij Ahold werken, schrijf het de redactie. Deze maand: de familie Smid uit Almere. denkt dat ze na haar school iets met toerisme wil doen. Eén grote AH-familie, dat heeft zo z'n voordelen. "We krijgen nooit ru zie over wie het eerst de Flitsen mag lezen', lachen ze. 'We krijgen er allemaal één.' Met de kerstpak ketten is het al niet anders. 'Dat is altijd feest', zegt Marco. 'Alles gaat op één grote hoop. Wij halen de snoep er uit, de rest gaat naar moe.' Het door Albro Bakkerijen ontwikkelde Bakge- mak bake-off systeem groeit uit tot een interna tionaal succes. In Amerika, waar inmiddels pa tent op deze vinding is verkregen, produceren sinds kort twee grote bakkerijen in licentie bake-off pro dukten voor een aantal supermarkten van BI-LO en FNS. En ook Europa lijkt warm te lopen voor dit moderne staaltje van diep vriestechniek. Pingo Doce, de Por tugese winkelketen waarvan Ahold mede-eigenaar is, wil Bakgemak in zijn supermarkten introduceren. Daarnaast heeft een Grieks bedrijf al serieuze belangstelling getoond, terwijl ook met bakkerijen in Enge land en Italië gesprekken worden gevoerd. 'Het wachten is echter nog op het patent voor Europa', zegt Gerrit Stoffelsen, directeur van Albro. Hij verwacht dat volgend jaar februari alles in kannen en kruiken is. In Amerika heeft Albro hierover al met twee grote fabrikanten over eenstemming bereikt over het in li centie produceren van Bakgemak- produkten: Ready Bake en Rich's. Dit laatste bedrijf heeft voor de be reiding van diepvriesdeeg 10 mil joen dollar geïnvesteerd in een nieuwe fabriek. Deze kan jaarlijks 5,5 miljoen kilo diepgevroren deeg- produkten leveren. De produktieca- paciteit van Ready Bake reikt wat minder hoog. 'Op dit moment wordt overigens nog maar op beperkte schaal geproduceerd. Ready Bake le vert aan 10 supermarkten van FNS en Rich's aan 13 supermarkten van BI-LO.' Gerrit Stoffelsen verwacht dat dit aantal in snel tempo zal groeien, dank zij de voordelen en het gemak van het Bakgemak bake-off sys teem. 'Elke supermarkt in Amerika beschikt nu over een volledig inge richte bakkerij. Dat vergt veel ruimte en ook de kosten zijn aan zienlijk. Het Bakgemak-procédé zal aantonen dat het allemaal eenvou diger en efficiënter kan, zonder dat dit op enigerlei wijze ten koste gaat van de kwaliteit van de produkten. Ik ben ervan overtuigd dat het sys- Gerrit Stoffelsen teem zichzelf verkoopt. Belangrijke factor hierbij is het zogenaamde 30- minuten-concept. Elk produkt - of het nu om brood, doughnuts, piz za's of banket gaat - kan binnen een half uur eenvoudig worden bereid. Kersvers en bijzonder smakelijk.Door de korte bereidingstijd kunnen we goed inspelen op pieken in het win kelbezoek.' Met Ready Bake en Rich's zijn ge degen afspraken gemaakt over de levering van de bake-off produkten. 'In de staten waar supermarkten van Ahold USA zijn gevestigd, zal niet aan andere detailhandelsbedrij ven worden geleverd. Die mogelijk heid bestaat in principe wel voor de staten waar Ahold niet is vertegen woordigd. Aan de westkust is al een supermarktorganisatie die de Bak- gemak-produkten in het assorti ment heeft opgenomen.' Albro steekt naast de internationale uitbouw van het bestaande bakge mak bake-off systeem ook veel ener gie in de ontwikkeling van afbakme thoden voor zacht kleinbrood. 'Voor de winkels van Albert Heijn met een eigen bake-off afdeling zou dat een prachtige aanvulling op het be staande assortiment zijn en tege moet komen aan de wens met zo min mogelijk uren kersvers brood aan te bieden.' De premie van de collectieve ongevallenverzekering voor Ahold-medewerkers wordt met ingang van 1 januari 1993 met 16% verlaagd. De verlaging is het gevolg van een gunstig schadever- loop van deze verzekering. Sinds jaren kunnen medewerkers voor wie de Ahold-arbeidsvoor- waarden gelden, via het concern zichzelf en hun gezin verzekeren te gen kosten veroorzaakt door onge vallen in de privésfeer. Ahold heeft hiervoor op goede condities een col lectieve ongevallenverzekering af gesloten. Voor nadere informatie kunnen medewerkers terecht bij hun personeelschef of bij de afde ling Verzekeringen, tel. 075 - 595790. In Flitsen september is mel ding gemaakt van de kortin gen die Ahold-medewerkers kunnen krijgen op de verzeke- rings- en hypotheekdiensten van Centraal Beheer. In het artikel was te lezen dat deze korting ook geldt voor de gezinsleden van medewerkers. Dat gaat voor kinderen van medewerkers ech ter alleen op als zij nog geen 27 jaar zijn en studiefinanciering ontvangen of als er voor hen kin derbijslag wordt ontvangen. Naast gepensioneerden en vut ters komen ook (ex-) medewer kers die langdurig arbeidsonge schikt zijn in aanmerking voor de kortingen, zolang zij op grond van de CAO van Ahold een aan vulling op hun WAO-uitkering ontvangen. Overigens kunnen medewer kers voor een persoonlijk advies op het gebied van hypotheken vooralsnog ook terecht bij Bu reau Van der Zalm, tel. 02159 - 47659.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 9