Nieuwe winkelsluitingswet houdt filialen bezig ~Z& fout oi ntof-ck. éyoCc Xutv!v iHSöS Etos, Gall Gall, De Tuinen -1 'Om zeven uur staat de pot op tafel Solidariteit Privéleven Scholieren In de praktijk is het toch zo datje mee móét doen Voordeel Boottoerisme AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992 Vanaf 4 januari 1993 zijn de Albert Heijn-winkels door de week tot half zeven open. De afgelopen maanden is in de filialen dan ook druk gewerkt aan de invulling van de roosters. Daar gingen vaak lange discussies aan vooraf. De nieuwe winkelsluitingswet houdt de gemoederen bezig. Van Zierikzee tot Roermond. Van Groningen tot Aalsmeer. 'Maar we zijn er klaar voor.' In 1990 bereikte de Albert-Heijn- directie overeenstemming met de vakbonden over de verruiming van de openingstijden. Met de in voering van de nieuwe winkelslui tingswet komt voorlopig een einde aan een discussie tussen werkge vers, werknemers, consumentenor ganisaties en de overheid die meer dan tien jaar duurde. Albert Heijn en Vendex namen indertijd het ini tiatief tot het doorbreken van de starre Nederlandse winkelsluitings tijden. Uit onderzoek werd duide lijk dat 30% van de Nederlandse bevolking, met name één- en twee verdieners en werkende vrouwen, behoefte had aan latere sluitings tijden. Bovendien bleek vooral in de grote en middelgrote steden de con currentie van pizzalijnen, fastfood- restaurants en avondwinkels, die nauwelijks gebonden zijn aan slui tingstijden, steeds groter te wor den. Een reactie kon dan ook niet uitblijven. AH-president Jan Andreae zegt hierover: 'Albert Heijn is een dienstverlenend be drijf. Dat houdt in dat je beschik baar moet zijn op het moment dat de klant je nodig heeft.' Hij zegt niet te twijfelen aan de bereidheid van de medewerkers om aan de nieuwe regeling invulling te geven. Voor het extra half uur geldt een zelfde compensatieregeling als voor de koopavond en de zaterdag middag. Bovendien biedt de nieu we regeling mogelijkheden voor een afwisselend vier- of vijfdaagse werkweek. Met het in werking treden van de nieuwe regeling voor de deur zijn de roosters er in de filialen bijgepakt en moesten super marktmanager en medewerkers tot over eenstemming komen. Wij hebben het hier met z'n allen opgelost', zegt supermarkt manager Hans Slieker uit Aalsmeer. Hij is niet de enige die een beroep deed op de onderlinge solidariteit bij zijn medewer kers. Zijn collega George Henning uit Zie rikzee deed hetzelfde. 'In de praktijk is het toch zo datje mee móét doen. Als de één ja zegt en de ander nee krijg je wrijving. Dan gaat het van: voor jou doe ik niks meer, want jij werkt niet tot half zeven.' Hen ning is al in augustus gesprekken gaan voeren met zijn medewerkers. Aanvanke lijk stuitte hij op nogal wat weerstand, maar uiteindelijk zegt hij: Ik ben trots op ze. Je moet rekenen dat wij normaal om half zes dichtgaan. Net als alle winkels in Zierikzee. Daar staat tegenover dat wij om half negen open gaan. Wij blijven nu dus een uur langer open. En Zierikzee is wat dat betreft toch een conservatieve ge meenschap. Om zeven uur staat de pot op tafel. Dat was zo, dat is zo en dat moet ook zo blijven.' 'Het maakt mij zoveel niet uit', zegt Fred Vogels, houdbaar-medewerker in Aals meer. 'Ik blijf nu ook vaak al hangen tot half zeven. We werken hier al een jaar met sluitploegen, die tot half zeven blijven om alles wat na zessen moet gebeuren af te handelen. Kassa's opmaken, deli schoon maken. Dat gebeurt ook al bij toerbeurt.' Ria Diepeveen, part-time caissière in Aalsmeer, beaamt echter dat de regeling wel degelijk invloed heeft op haar privéle ven. 'Met sporten bijvoorbeeld. Dat red je niet als je tot half zeven moet werken en ook nog wat wilt eten. Maar gelukkig heb ben we dat ook in onderling overleg kun nen regelen. Als de één moet sporten werkt de ander en andersom.' Die flexibili teit is niet iedereen gegeven. Het noodfili- aal aan de Florasingel in Roermond (het nieuwe filiaal is nog in aanbouw), dat werkt met slechts acht full-timers, kan niet schuiven in de roosters. Vervangend supermarktmanager Nico Herben zegt: 'Ik heb niets te bieden. Ik kan niet tegen ze zeggen: Joh, als je deze week drie avonden werkt, heb je volgende week een middag viij. We zijn afhankelijk van de collegiale houding van de mensen. Het is voorlopig niet anders. Ik kijk uit naar het nieuwe fi liaal waai* ik meer mogelijkheden heb: De filialen van Gall Gall en Etos die ook tot half zeven open blijven, kennen het zelfde probleem. Gall Gall Ridderkerk, dat door het openblijven van een compleet winkelcentrum genoodzaakt is eveneens de deuren open te houden, denkt door de inzet van een part-timer het probleem het hoofd te bieden. Sietse Hofstra, supermarktmanager van het AH-filiaal in Oss ziet ook veel heil in part-timers: 'Scholieren lijken de aange wezen personen. Die komen om drie of vier uur uit school en willen best van vijf tot zeven werken.' Hofstra zegt ook anders te kijken naar nieuw aan te nemen mede werkers. 'Ik heb momenteel veel minder aan iemand die alleen van negen tot drie wil werken. Ik zit te springen om part timers die me juist die laatste uurtjes uit de brand helpen.' In het Groningse filiaal 1308 aan de Verlengde Hereweg zitten ze midden tussen de studenten. Er hangt nu een poster op het raam en de eerste reac ties heb ik al binnen', zegt afdelingsma nager Houdbaar Eiltjo Luth. Die extra part-timers hebben ze in Groningen hard nodig. Het is hier juist de laatste twee urn- van de dag het drukst', vertelt Gina Lam berts, afdelingsmanager Kassa. 'Ik moet dan gewoon een volle bezetting hebben. Het valt niet te verwachten dat Etos, Gall Gall en De Tuinen, on dergebracht in de SpA-groep, hun openingstijden ook op grote schaal zullen verruimen. SpA voert een volgend beleid. We kijken de kat uit de boom', zegt Etos' hoofd Operations Herman Janssen. 'Met de regiomanagers zullen we per filiaal bezien of langer open blijven rendabel is.' Loek Nowee, van de afdeling Operations van Gall Gall zegt dat ook de slijterijen zich laten leiden door de lokale omstandig heden. Bij De Tuinen gaat alleen het filiaal in Leeuwarden op zater dag tot zes uur open. Feit is wel dat de personele bezetting van win kels van Gall Gall, Etos en De Tuinen, weinig flexibiliteit toestaat 'Nee zeggen' is dan ook niet mogelijk. 'In onze CAO staat dat onze me dewerkers verplicht zijn hieraan gevolg te geven', zegt Herman Janssen. Bij De Tuinen, waar nog over een CAO wordt onderhan deld, zijn de medewerkers niet verplicht deel te nemen. Tien caissières. Zoals het er nu naar uit ziet heb ik er maar zes.' Bij een gebrek aan voldoende vrijwilligers moet er volgens Luth kritischer naar de uurtjes worden gekeken.' Dan moetje het gaan zoeken in het verschuiven van werkzaamheden, 's Ochtends schoonmaken bijvoorbeeld. Hoewel dat niet ideaal is.' Albert Heijn verwacht dat de meeste win kels op de korte termijn nauwelijks op zienbarend voordeel van het extra half uur zullen ondervinden. George Henning uit Zierikzee denkt er hetzelfde over: 'Ik heb gezegd: geef mij dat halfuurtje 's och tends maar. Dan maak ik veel meer omzet dan in dat half uurtje aan het eind van de dag. Ik wil over drie maanden de resulta ten naast elkaar leggen.' Ook Nico Herben van AH Roermond is aan het inventarise ren. 'Als ik mijn loonkosten naast m'n om zet in het laatste half urn" leg, dan kost dat alleen maai" geld.' Hij denkt echter wel dat de nieuwe regeling na een aanlooptijd suc cesvol kan zijn. En dat is ook de verwach ting van de AH-directie. Met het extra half uur komt immers beweging in de starre winkelsluitingstijden in Nederland. Hans Slieker van AH Aalsmeer voorspelt dat op de langere termijn ook wat genuan ceerder naar de winkelsluitingstijden zal worden gekeken. 'Gedifferentieerder', zegt hij. 'Per filiaal, per regio, per seizoen. Ik kan me voorstellen dat "half zeven' vooral in de steden zijn vruchten af zal werpen, of in gebieden waar veel werken de mensen wonen. Ut denk dat ik 's win ters bijvoorbeeld niets aan dat half uurtje heb, maar 's zomers daarentegen is er rond Aalsmeer nogal wat boottoerisme. Dat zijn bij uitstek mensen die dat extra half urntje pikken om nog snel wat bood schappen te doen.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7