Etos klaar voor 2e ronde Winstdelingsregeling ongewijzigd Veranderen moet -a,B—i- Bart heeft heel WINST AHOLD STIJGT MET 6,1% wat in zijn Mars Winst en omzet omhoog Voorraadbeheer Borden Omzet Winkelketens Reacties AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992- De omzet van Etos is dit jaar met meer dan 8% gestegen; het re sultaat is volgens verwachting toegenomen; de voorraden zijn teruggedrongen en de overdracht van een geselecteerd aantal filialen aan franchisenemers ligt op schema. Dat meldde Etos- directeur Henk Baakman deze week op de bedrijfsleidersdag in het Kurhaus in Scheveningen. De Etos-directeur toonde zich zeer tevreden over de bereikte resulta ten in het afgelopen jaar. 'We zijn vorig jaar begonnen aan een ambi tieus driejarenplan. De eerste ron de zit er nu bijna op en die is voor ons uitstekend verlopen. We zijn er nog niet, maar de eerste klap was beslist meer dan een daalder waard', aldus Baakman. De drogisterijketen heeft het afge lopen jaar veel energie gestoken in voorraadbeheer. Die inspanningen hebben tot opmerkelijke resultaten •geleid. Baakman: We hebben mo menteel miljoenen guldens minder aan voorraad in de winkels en het distributiecentrum liggen dan een jaar geleden. Dat betekent dat het in voorraden geïnves teerde vermogeh en daarmee ook de kosten drastisch zijn te ruggebracht.' Ook de overgang van eigen filialen naar de fran- chise-organisatie is naar wens verlopen. Tot dusver zijn er ze ven overgegaan; alle zeven wor den gerund door voormalige Etos-bedrijfsleiders. De over gang van vijf andere filialen is nagenoeg rond. Een van de be langrijkste effecten van het overhevelen van deze filialen is de vermindering van geïnves teerd vermogen in voorraden, inventaris en inrichting. Baakman constateerde verder Henk Baakman dat de interne commu nicatie en de samen werking bij Etos duide lijk verbeterd zijn. 'Er gebeurt weer van alles. Door de vernieuwing van de commerciële, af deling is het geloof in de formule behoorlijk aan getrokken. We kunnen gerust spreken van een nieuw elan bij Etos', al dus de directeur. Nu het nieuwe jaar nadert, luidt voor Etos de gong voor de tweede ronde. Op het programma staan onder meer een verdere vermindering van de voorraden, de overdracht van negen filialen aan de franchise- organisatie, de opening van zowel nieuwe filialen als franchisevesti- gingen en voortgaande verbetering van winst en omzet. We zullen er ook in 1993 keihard tegenaan moe ten, maar we zijn er klaar voor', al dus Baakman. We kunnen wel zeggen dat we bij Ahold aan veranderingen gewend zijn. In het bijna afge lopenjaar zijn er tal van veranderingen door gevoerd of aangekondigd. En iedereen reali seert zich dat ze nodig zijn om het bedrijf goed gepositioneerd te houden zodat we ook in de toekomst succes zullen hebben. Veranderen moet. En als de hele wereld om ons heen bijna per manent met veranderingsprocessen bezig is, zou het niet juist zijn als er bij Ahold en zijn bedrijfsonderdelen niets gebeurt. Dat is dus ook geenszins het geval. We ervaren bijna dagelijks dat onze onderne ming met haar tijd meegaat en wil mee ver anderen, voor concurrenten er zelfs maar over denken. Daardoor kunnen we de omge ving voorblijven en toonaangevend 1993 bin nenstappen. Het zal trouwens een jaartje met behoorlijke veranderingen zijn. Dat staat vast. Maar we kunnen er bij Ahold goed tegen. Hoofdredactie Flitsen. De Ahold-winstdelingsregeling is voor het jaar 1992 on gewijzigd gebleven. Op voorstel van de Raad van Be stuur is de Centrale Ondernemingsraad vorige maand akkoord gegaan met een verlenging van de regeling met twee jaar. Behalve voor dit jaar, geldt de regeling dus ook nog voor 1993. Wat er daarna gebeurt, is nog niet bekend. Tegelijk met het salaris in de 13e periode krijgen de medewerkers op wie de Ahold-regeling van toepas sing is de winstuitkering deze maand op hun rekening gestort. De uitkering bestaat uit de waarde van een of meer fracties van het Nederlandse bedrijfsresultaat. Een fractie is 1 miljoenste deel van het bedrijfsresultaat. Aangezien dit resultaat nog niet definitief be kend is, is de fractie gebaseerd op een schatting. In april 1993 worden de definitieve winstcijfers bekend. Mochten die aanleiding geven tot een aanpassing van de winstuitke ring, dan zal in mei worden nabe taald of verrekend. Het aantal winstfracties waar me dewerkers recht op hebben is af hankelijk van de hoogte van hun functie-uurloon en bepaalde vaste en variabele toeslagen in de 12e pe riode. Daarnaast is de hoogte van de winstuitkering ook afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Aan de hand van de winstfractietabel, die gebaseerd is op full-timers die 160 uur per periode werken, kan het aantal fracties waarop mede werkers recht hebben worden vast gesteld. Medewerkers die in de loop van het jaar in dienst zijn getreden, en part-timers krijgen een winst uitkering naar rato. De winstfrac tietabel en de fractiewaarde zijn in middels op de publikatieborden op gehangen. De netto-winst van Ahold is in het derde kwar taal van 1992 met 6,1% gestegen tot 66,7 miljoen (1991: 62,9 miljoen). De Raad van Bestuur hand haaft de verwachting dat de netto-winst in 1992 hoger zal zijn dan die in 1991. Doordat de dollarkoers in het derde kwartaal van 1992 bijna 30 cent lager was dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar (ƒ1,64 tegen ƒ1,94) werd de netto-winst 'afge roomd' met circa 5 miljoen. Als de koers gelijk was gebleven dan zou de winst met circa 14% zijn gestegen. De netto-winst over de eerste drie kwartalen (1-1-92 t/m 4-10-92) komt uit op 220,2 mil joen (1991 203,7 miljoen). De omzet bedroeg in het derde kwartaal 4,8 miljard (1991: 5,0 miljard). Ook hier zorgde de lagere dollarkoers voor een kleine daling, want in lokale valuta geme ten werd zowel in Europa als in Amerika een hogere omzet be haald. De omzet over de drie kwar talen van dit jaar komt uit op ƒ16,5 miljard (1991: 15,6 miljard), een toename van 5,6%. In Nederland steeg de omzet tot dusver dit jaar met 6,3% tot 8,2 miljard. In Ame rika groeide de omzet met 12,7% tot 4,7 miljard. Albert Heijn behaalde in Neder land een hoger bedrijfsresultaat, ondanks de scherpe concurrentie en de gestegen loonkosten. Ook bij Speciaalzaken Ahold nam het be drijfsresultaat toe. De Ahold-win- kelketens BI-LO en Giant Food Stores in Amerika behaalden in het derde kwartaal eveneens een hoger bedrijfsresultaat, terwijl bij TOPS het resultaat vrijwel gelijk bleef. Het bedrijfsresultaat van First Na tional Supermarkets was lager. Dat komt doordat de kosten stegen terwijl de omzet niet voldoende groeide om dat te compenseren. Zowel binnen als buiten de onder neming is er over het algemeen gunstig op de kwartaalcijfers gere ageerd. Op de Amsterdamse Effec tenbeurs steeg de koers van de aan delen Ahold vlak voor en na de be kendmaking van de resultaten met enkele guldens. Ook de koers van de Ahold-aandelen die in Amerika uitstaan, steeg na de bekendma king van de cijfers over het derde kwartaal van 1992. Op 18 maart 1993 maakt Ahold de resultaten over het hele boekjaar 1992 bekend. Topschaatser Bart Veldkamp was onlangs de enige klant in het Amsterdamse AH-filiaal aan het Cornelis Troostplein. Het was zondag en het schaatssei zoen was alweer begonnen. Met zijn schaatsen in de winkelwa gen ging Bart bij Albert Heijn op zoek naar wat energie. Dat vond hij bij een display Mars- repen, Bounty's en M&M's. Het bezoek werd vastgelegd door een filmploeg, die al om 7.00 uur in de winkel aanwezig was. Van de opnames wordt een re clamespot gemaakt die vanaf januari op tv wordt uitgezon den. De opnames duurden de hele dag. *Van zeven uur 's och tends tot half vijf 's middags', zegt assistent afdelingsma nager Erik de Jong. 'En dat voor een spotje van twintig secon den.' De regeling is met slechts twee jaar verlengd omdat er momen teel enkele suggesties worden onderzocht om de regeling op een enkel onderdeel aan te pas sen. Bovendien zijn sommige werkmaatschappijen bezig te bekijken in hoeverre een door hen gewenste decentralisatie van de regeling gerealiseerd zou kunnen worden.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3