Yolanda Groen verwoed koopster van zegels m- Haast u! Vaste Klanten AH Vaste Klanten Fonds Hulp van ouders Ik ben nu al aan het sparen voor volgend jaar Leuk spaarpotje Hamsteren Tientallen Moe Klop en de Globetrotters Echte Meesters Krachtpatser Gratis beker mosterd bijl kilo cdGoudse kaas. De eerste drie Units B van het AH Vaste Klanten Fonds heeft Yolanda Groen, afdelingsma nager Kassa AH-filiaal 1109 in Voorburg, in de knip. Vanaf de introductie van deze spaar-én beleggingsmogelijkheid is zij een verwoed koopster van ze gels. Daarvoor lieten de spaar- zegels van Albert Heijn Yolanda tamelijk onverschillig. 'De winst van drie gulden per boek je was wel aardig, maar staat natuurlijk in geen verhouding tot de 49 gulden die ik nu nog eens extra opstrijk.' Voor Yolanda had Ahold al ne genjaar geleden, toen zij bij Al- bert Heijn in dienst trad, met deze spaarregeling voor de dag mogen komen. 'Er bestond toen al een spaarmogelijkheid, maar die was naar mijn mening veel te ingewikkeld. En bovendien kon je voor een periode van ze- ven jaar niet aan het gespaarde geld komen. Dat schoot dus niet echt op. Bij de nieuwe regeling is dat teruggebracht tot drie jaar. Dat is te overzien.' Om aan de in totaal 4410 beno digde spaarzegels te komen, heeft Yolanda de hulp van haar ouders ingeroepen. 'Ik ben al leen en dan tikt het bedrag van de boodschappen natuurlijk een stuk minder aan dan voor een gezin. Mijn ouders kopen nu ook zegeltjes wanneer zij bij Albert Heijn boodschappen doen en die neem ik tegen kostprijs van hen over. Dat gaat prima. Ik ben nu al aan het sparen voor volgend jaar.' Ook tientallen collega's van Yo landa hebben intussen de smaak van het sparen te pak ken gekregen. In de werkbe spreking op maandagochtend komt het AH Vaste Klanten Fonds steevast aan de orde. 'Onze manager, zelf een enthou siast spaarder, wijst er dan tel kens op dat hiermee een leuk spaarpotje kan worden opge bouwd. En ook de part-timers worden regelmatig op de aan trekkelijke financiële mogelijk heden van het fonds gewezen. Daarnaast volgen wij ook regel matig het koersverloop. Kort om, het AH Vaste Klanten Fonds is bij ons bijna dagelijks onderwerp van gesprek.' Onder het motto 'eendracht maakt macht' steken de AH-me- dewerkers in Voorburg elkaar onderling een helpend spaar dershandje toe. Volle spaar boekjes worden tegen kostprijs aan collega's overgedragen om die in staat te stellen nog voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn een Unit B te bemachti gen. De saamhorigheid is bij zonder groot. Anderen doen ex tra boodschappen om nog juist op tijd aan het benodigde aantal zegels te komen. 'Die zijn be wust aan het hamsteren om de paar ontbrekende spaarzegels nog tijdig in de wacht te slepen', aldus Yolanda. Het enthousiasme over het AH Vaste Klanten Fonds heeft ook collega's die het aanvankelijk allemaal niet zo zagen zitten met de nieuwe spaarregeling, over de streep getrokken. 'Som mige medewerkers zijn nog maar pas met sparen begonnen. In een aantal gevallen is dat net te laat om dit jaar nog een Unit B te kunnen aanschaffen. Die zijn nu een voorraadje zegels aan het aanleggen om volgend jaar het maximale aantal Units B te kunnen binnenhalen.' Yolanda constateert ook bij de klanten grote animo voor het AH Vaste Klanten Fonds. 'De verkoop van zegels is met sprongen omhoog gegaan.' Het AH-filiaal in Voorburg had me dio november een kleine 250 units verkocht. Hoeveel er daar van het eigendom zijn geworden van haar collega's durft Yo landa niet met zekerheid te zeg gen. 'Maar het zijn er op zijn minst tientallen.' -AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992 Ahold-medewerkers die dit jaar nog niet hun maxi male aantal gratis Units B hebben verworven, heb ben nog tot eind 1992 de tijd om hun volle boekjes bij Albert Heijn in te leve ren en hun unit-zegels in te sturen. Daarna vervalt het kortingsrecht van 1992. Het aantal Units B dat me dewerkers jaarlijks kun nen krijgen, hangt zoals bekend af van de aard van het dienstverband. Full timers kunnen maximaal f 441,- aan gratis Units B verwerven door drie maal drie volle zegelboekjes in te leveren. Part-timers krijgen Units B naar rato. Wie minder dan 64 con tracturen per periode werkt kan f 147,- aan Units B verwerven; wie tussen 64 en 128 contracturen werkt komt in aanmerking voor 2 x f 147,- aan Units B en medewerkers met een contract vanaf 128 uur kunnen 3 x f 147,- aan Units B verwerven. Wie zijn kortingsrecht van 1992 nog niet volledig heeft uit geoefend, dient zich dus te haasten. Het kortingsrecht van 1993 wordt bepaald door het aantal contracturen van de 12e periode 1992 óf, indien men later in dienst is getreden, van het aantal contracturen dat is afgesproken bij de in diensttreding. Vanaf het begin van 1993 kan het nieuwe kortingsrecht wor den uitgeoefend. Elk jaar gaat Riet Kloppenberg uit Hil- varenbeek, franchiser van zowel Albert Heijn, Gall Gall als Etos en beter be kend als Moe Klop, met haar klanten op stap. Ze organiseerde dit jaar voor de vijftiende keer vlieg- en busreizen naar zonnige of interessante bestem mingen in Europa. De reis ging naar Benidorm, Spanje en op het program ma stonden, behalve luieren in de zon, excursies naar Valencia, een cactus- tuin en een ezeltocht door de bergen. 'Dolle pret', zegt de franchise-neem- ster, die tijdens de reis haar klanten Riet Kloppenberg (r) in Spanje verzorgt als een heuse reisleidster. 'Dat begint al in de bus', vertelt ze. 'Ik maak koffie en thee en smeer de brood jes.' Tijdens het borreluurtje in de bus wordt het reislied geoefend. Vijftig ke len zingen dan uit volle borst. We zijn met de club van Albert Heijn En vinden het allemaal reuze fijn Met Sangria en rode wijn Maken we hier een heel festijn...' In de loop van de jaren is Riet al overal geweest. 'Portugal, Salzburg, Boeda pest, Korfu', somt ze op. 'En omdat het dit jaar de vijftiende jaar was, heb ik ook een jubileumreis georganiseerd naar Curasao. Daar hebben we tien da gen heerlijk genoten van de zon en het strand. Het schept een hechte band met de klanten. Als we thuis komen zijn we net één grote familie.' Wat be gon als 'een lang weekend naai- Parijs of Londen' is uitgegroeid tot een evene ment, waar menig Hilvarenbeker naar uitkijkt. De animo is groot. 'Riet, waar ga je volgend jaar naar toe?', vragen de reizigers bij terugkomst in Nederland. Als Riet zegt dat ze daar nog een winter slaap voor nodig heeft, is het eigenlijk al goed. 'Zet me maar vast op de lijst.' De medewerkers van Meester Wijhe gooien in 1993 hun teken- en schilder talent in de strijd. Oude en jonge mees ters kunnen een jaar lang meedingen naar de verkiezing van hun prent als onderdeel van de personeelskalender. De wedstrijd heeft als thema 'het Meesterplan', het omvangrijke moder niseringsplan van de Wijhese vleeswa- renfabriek. De directie van Meester heeft de wedstrijd uitgeschreven om de medewerkers te betrekken bij de vele veranderingen. 'Beeld uit hoe jij het Meesterplan ziet' is de opdracht en alle 800 medewerkers kunnen deelnemen. Begin december heeft iedereen een wissellijst ontvangen en vanaf januari zal maandelijks één van de inzenders met de eer strijken. Zijn of haar creatie wordt gelithografeerd, voorzien van de kalenderdata en in kokers aan alle me dewerkers uitgedeeld. Klaas Jansen viel de eer te beurt de eerste te zijn. Zijn litho met de titel: 'Meesterplan: toonaangevend in vleeswaren' zal van af het nieuwe jaar in vele Wijhese huiskamers de muren sieren. Geen vlag of vlieger dit keer. Maar de AH-tas om het brede torso van een woest uitziende atleet. Gefotografeerd voor het Nationaal Museum in Barce lona door Erwin Eisenga, part-time medewerker van de AH-franchisewin- kel in Franeker. Hij was er afgelopen zomervakantie met twee part-time col lega's, Daniëlle Post en Jaap Smit, en twee vriendinnen, Anja Wiersma en Esther Fennema, om iets op te snuiven van de Olympische sfeer. 'We hadden het wilde plan om Carl Lewis of Bern Johnson te ontmoeten en hen te strik ken voor een foto met de AH-tas: 't Loopt lekker met AH. We hebben ze opgewacht bij het Olympisch dorp, maar geen spoor van ze te bekennen. Toen moesten we op zoek naar een al ternatief. Daniëlle en Anja vonden de ze krachtpatser zo onweerstaanbaar dat ze met hem op de foto moesten. De tas hebben we als vijgeblad gebruikt.' De redactie geeft toe: de discuswerper heeft een hoog macho-gehalte. ljong,lichtl>e!egen of belegen) MEESTERPLAH

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2