Van der Hoeven volgt Everaert op 'Enerverend jaar en beter resultaat' Cocktails Openings tijden Bakgemak Reünie Kerstdrukte De Raad van Bestuur wenst alle lezers van Flitsen prettige kerstdagen en een gelukkig 1993 IN DIT NUMMER Op koers AHOLD WEER NAAR MOSKOU 49e jaargang Slijter Henri Aldenhuijsen van Gall Gall gaf Sonja Koot en Ellie Crouwel van De Tuinen op verzoek van Flitsen een demon stratie cocktailshaken. 'Een cocktail is een geschikte aperi tief bij een zwaar kerstdiner', aldus de meestershaker. Zie pag. 8 nummer 11 december 1992 Vanaf begin januari zijn de AH- winkels tot half zeven open. De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de invulling van de roosters. Dat ging niet altijd van een leien dakje, maar de AH-filialen zijn er klaar voor. Etos, Gall Gall en De Tuinen kijken de kat eerst uit de boom. Zie pag. 7 Bakgemak, het door Albro ont wikkelde procédé om bake-off produkten gerezen en wel in te vriezen, groeit uit tot een inter nationaal succes. In Amerika is patent op deze vinding verkre gen. Bakgemak-artikelen wor den daar inmiddels in licentie geproduceerd. Zie pag. 9 Driehonderd oud-medewerkers van AH-fïliaal 1018 waren pre sent op de reünie ter gelegen heid van het dertigjarig be staan van de winkel. Het werd een feest der herkenning. 'Ik ken je gezicht, maar je naam ben ik even kwijt.' Een avondje herinneringen ophalen in Roosendaal. Zie pag. 16 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Cees van der Hoeven, lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Ahold, wordt per 1 maart 1993 onze nieu we president. Van der Hoeven wordt de opvolger van Pierre Everaert, die is uitgenodigd om zitting te nemen in de Raad van Bestuur van het Philips-con cern in Eindhoven. Everaert heeft de uitnodiging aan vaard en zal Ahold per 1 maart verlaten. Zijn collega's in de Raad van Bestuur en de Raad van Com missarissen betreuren het ver trek van Everaert. Sinds 1985 was hij lid van de Raad van Bestuur en sinds 1987 voorzit ter. Onder zijn leiding heeft het bedrijf een periode van sterke groei en jaarlijks stijgende winst- en omzetcijfers doorge maakt. Everaert zelf gaf als eer ste reactie dat het voor hem geen gemakkelijke beslissing is ge weest. Vertrekken bij een bedrijf waar je je thuis voelt, een bedrijf dat het goed doet en waarvoor je mooie toekomstper spectieven ziet, dat doe je niet zo gauw,' aldus Everaert. "Maar aan de andere kant, bij Philips ligt een geweldige uitdaging op mij te wachten.' Cees van der Hoeven is blij met zijn benoeming en voorziet een soepele overgang. "Wanneer het schip al goed op koers ligt, hoef je als nieuwe stuurman niet voor een grote ommekeer te zorgen. Het beleid zoals we dat in de Raad van Bestuur gezamenlijk voor de komende jaren hebben uitgezet, zal worden gecontinu eerd en verder vorm krijgen. Ahold blijft een onderneming waarbij voortdurende groei en vernieuwing centraal staan.' Van der Hoeven, sinds 1985 lid van de Raad van Bestuur van Ahold, is momenteel de financië le expert binnen de Raad van Bestuur, en onder andere ver antwoordelijk voor de gang van zaken bij Albert Heijn. Wanneer hij op 1 maart de voorzittersha mer van Everaert overneemt, zal dat gepaard gaan met een herschikking van taken binnen de Raad van Bestuur, waarover afgelopen week terstond is besloten. Peter van Dun zal ver antwoordelijk worden voor Albert Heijn en Speciaalzaken Ahold gaat van Van Dun naar Fritz Ahlqvist. ABS, de Ameri kaanse vastgoedactiviteit gaat van Van der Hoeven naar Ahl qvist en Communicatie, Juridi sche Zaken en Informatiesyste men gaan van Everaert naar de nieuwe president Van der Hoe ven. Pierre Everaert (r) en Cees van der Hoeven feliciteren elkaar met hun benoemingen zie pagina 4 en 5 Op verzoek van de Neder landse regering stelt Ahold zijn kennis en erva ring ter beschikking om in Moskou een levensmidde lengroothandel op te zet ten. De groothandel zal waarschijnlijk tegen het eind van 1993 worden geo pend. Een team met Ahold-experts was begin december in Moskou om de eerste voorbereidingen te treffen. Het project wordt gefinancierd door de overheid. Het verzoek van de Neder landse regering is een vervolg op het onderzoek naar de voedseldistributie dat Ahold eerder dit jaar in opdracht van de Europese Gemeen schap verrichtte. In het on derzoeksrapport dat onlangs aan de EG werd gepresen teerd, doen de Ahold-specia- listen een aantal aanbevelin gen ter verbetering van de distributie van levensmidde len. De conclusies en aanbe velingen uit het Ahold-rap- port zijn zowel door de Euro pese Commissie als door de betrokken Russische part ners bijzonder positief ont vangen. Naar aanleiding daarvan heeft de Nederland se regering Ahold gevraagd een levensmiddelengroothan del in het zuidelijk district van Moskou op te zetten. De groothandel krijgt als taak een vast basisassortiment van ongeveer 500 artikelen aan bestaande winkels in de Russische hoofdstad te leve ren. Het project, dat in fases zal verlopen, staat onder lei ding van Ted Postma van Ahold's Eurodesk. 'Ahold heeft het niet makkelijk gehad in 1992, maar desondanks zullen we opnieuw een hogere omzet en een hogere winst boeken.' Dat voorspelde Pierre Ever aert op 18 december in het hoofdkantoor tijdens zijn laatste kerstspeech als Ahold-president. Hoewel de definitieve jaarcij fers nog niet bekend zijn, is Everaert ervan overtuigd dat Ahold de stijgende lijn zal door trekken. Traditiegetrouw liet de Ahold-president de belangrijk ste gebeurtenissen van het afge lopenjaar nog eens de revue pas seren. Over de prestaties van Ahold's Amerikaanse werk maatschappijen zei Everaert: 'Amerika heeft nu drie jaar recessie achter de rug. Deson danks heeft Ahold USA een prachtige groei getoond. Nu het herstel van de economie is inge zet staan we met een modern winkelapparaat klaar om ook daarvan de vruchten te pluk ken. 'Hij kenschetste 1992 als een jaar van overgang. 'Ahold staat op een tweesprong: we zullen verder gaan met wat ons groot heeft gemaakt, maar tegelijker tijd zullen we veel nieuwe din gen moeten doen omdat de wereld om ons heen zo snel ver andert.' Everaert doelde hier mee op die inmiddels bij ons in gang zijn gezet. 'In andere landen van Europa is een economische teruggang al sterk voelbaar en wij krijgen er in Nederland ongetwijfeld ook mee te maken. Maar als ieder een zijn schouders eronder zet dan zal het bedrijf net als in 1992 resultaten boeken die tot de verbeelding spreken. Ahold heeft een prachtige toekomst, ook zonder mij.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1