KERSTPUZZEL AHOLD-BON FOTOBOEK BEATRIX ALS PRUS -15 Extra groot en extra fees telijk, deze kerstpuzzel van 1992. Tij dens de feest dagen kunt u op uw gemak de puzzel pro beren op te lossen. Horizontaal: Vertikaal: Winnaar Vul hier uw oplossing in: ar 43 AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992- Los de puzzel op en schrijf de gevonden zin op een briefkaart. Stuur uw oplos sing vóór 4 januari 1993 onder vermelding van Puz zel van de Maand december 1992 naar: Redactie Flitsen kamer 249 Albert Heijnweg 1 1507 EH Zaandam Vergeet niet uw eigen naam voornaam), adres en tele foonnummer te vermelden. Noteer eveneens waar u werkt en het telefoonnum mer waar u overdag te be reiken bent. Vul de kerstpuzzel in en haal daarna de letters in een vakje met een getal over naar het verzameldiagram onder de puzzel. Als u dat goed doet onstaat een zin. Deze zin vormt de oplossing van deze puzzel. 1. vogel; 5 batterij; 8 kleinste geme ne veelvoud; 11 streling; 14 toe spraak; 17 zilt; 20 deel van een schip; 22 domina; 23 deurversiering met de kerstdagen; 26 insekt; 27 tijdperk; 29 meerarmig ankertje; 31 entstof; 33 wintersporter; 35 be manning; 37 Technische Dienst; 39 christelijke feestdag; 41 titel; 43 aanmatigend; 45 Vrije Universiteit; 46 gehoororgaan; 48 vlindertje; 49 oosterlengte; 50 geroosterde sand wich; 52 eerwaarde; 53 familielid; 54 huisdier; 55 zwaar chemisch ele ment; 57 bijdrage; 59 wonderlijk van vorm; 61 drank; 63 knaagdier; 64 vestingwerk; 66 zangnoot; 67 voorwerp om mee te roeren; 69 trekdier; 70 zuivelprodukt; 72 pla neet; 74 weerbarstig; 76 bouwval; 78 bladader; 80 maanstand; 82 on verpakte goederen; 84 loot; 85 vochtdoorlatend; 87 stuk grasland; 88 bergplaats; 89 lidwoord; 90 Uni ted Nations Organizations; 92 ver zonnen krantebericht; 94 borsthar nas; 96 buiten-zitgelegenheid; 98 raamscherm; 99 Indonesisch eiland; 101 ongeschonden; 102 koor dans; 103 kompasrichting; 105 ad vies; 106 vogel; 107 kader; 109 Rooms-Katholiek; 110 plaats in Noord-Holland; 113 stannum; 114 ooit; 116 vervoermiddel; 118 fijn weefsel; 119 kleur; 121 erwtensoep; 124 van u; 126 groente; 127 vitaal; 128 vreemde munt; 130 bot; 132 sprookjesfiguur; 133 bevestiging; 134 teugje; 136 bezieldheid; 137 iet wat scheel; 139 verpakkingshoe- veelheid; 141voorzetsel; 142 soort antiplope; 143 mist en rook; 144 kerstboomversiering; 146 gaatjes- stempel; 148 werktuig; 149 onder wijsvorm; 150 uitstekend; 151 en passant; 152 uitroep; 154 geen des kundige; 156 brandgang; 157 rivier in Friesland; 158 Europeaan; 159 bewuste deel van de persoonlijk heid; 160 Nederlandse Onderwijs Televisie; 162 gast; 164 verleden tijd; 165 strook; 166 prozaverhaal; 167 rivier in Europa; 168 schaamte; 169 IJsland (kenteken); 170 mu- ziekteken; 172 schutsluis; 173 onge- dentificeerd vliegend voorwerp; 174 deel van een molen; 176 reverendus pater; 178 plaats in de Ardennen; 180 afsluitmechanisme; 182 Lager Onderwijs; 183 idem; 184 plezierige bezigheid; 185 United States of America; 186 ruwe steenmassa; 187 kerstboomversiering; 189 vleesge recht van de ree; 195 raap; 196 zo danig; 197 papegaai; 199 eekhoorn; 201 treurspel; 202 spleet in een pen; 204 deel van een waterweg; 205 filmfiguurtje; 206 duivenhok; 208 opgang; 210 op de manier van; 211 voordeel; 212 gebied vol bomen; 214 persoonlijk voornaamwoord; 215 heester waarvan de takken met Kerstmis als versiering worden ge bruikt; 217 vervelend; 219 reputa tie; 220 lekkere geur; 222 weefsel; 223 hectare; 225 kaarsenhouder; 228 soort verlichting; 229 witjes; 231 leeuwejong; 232 Romeins kei zer; 234 eerst; 235 zangstuk; 237 voorwerp; 239 boom; 240 fototoe stel; 242 in voce; 243 nummer; 244 slaapplaats van de net-geboren Je zus; 246 ontkenning; 247 deel van de Bijbel; 248 bekende Italiaanse stad; 249 vervoermiddel; 251 afde ling; 253 rund; 254 een beetje; 256 oude maat; 257 groente; 258 kunst stijl; 260 roofvogel; 262 stad in de Ardennen; 264 agrariër; 265 kobalt; 266 het projekt waardoor Neder land een grotere bescherming kreeg tegen het zeewater; 269 in zake; 271 staat in de Verenigde Staten; 273 einde; 274 rekening; 276 ex traatje; 277 slechts; 279 vrouwelij ke natuurgodheid; 281 plukje haar; 282 koud en vochtig; 283 Normaal Peil; 285 eilandengroep in de Grote Oceaan; 286 zangnoot; 287 loterij- brieQe; 289 sleepnet; 290 maan stand; 291 periode waarin niet ge werkt wordt; 294 onbepaald voor naamwoord; 295 maand; 298 Roma- num Imperium; 299 doorschijnende werkplaats; 77 orgaan; 78 voeg; 79 boom; 81 kort en fel geluid; 83 kraakbeen; 85 hard klinkend; 86 bootje; 88 gevlochten ring; 89 een deveren; 91 vrucht; 93 vrachtboot; 94 deel van Engeland; 95 bovenlip- beharing; 97 soort; 98 aanwijzing; 100 godin van de natuurkracht; 102 licht bedorven vet; 104 verbittering; 106 smeerbare kleurstof; 108 af stammeling; 110 rivier in Noord- Holland, lllplant; 112 spraakor gaan; 114 verharde huid; 115 oer woud; 117 tantalium; 118 drijvend eilandje; 120 plattelandsgemeente; 122 neon; 123 schuttersput; 125 sport die in een bepaald jaargetijde wordt uitgeoefend; 127 uurwerk; 128 vrouwtjesschaap; 129 nauw; 131 groente; 133 rapport met jaar cijfers; 135 zoetwatervisje; 136 landverhuizing; 137 laatstleden; 138 selenium; 140 bouwsel van sneeuw; 141 ton; 143 goedzak; 144 geldverschaffer; 145 onverbloemd; 147 tennisterm; 150 specerij; 151 gelijkmatig; 153 lichaamsdeel; 155 wiskundige figuur; 158 vrucht; 159 rivier in Duitsland; 161 technisch onderzoeksbureau; 163 elasticiteit; 169 land aan de Middellandse Zee; 171 deel van de mond; 175 mager; 177 klein pak; 179 atmosfeer abso luut; 181 soort wijn; 184 pasvorm; 185 deel van de dag; 188 vrucht; 190 en dergelijke; 191 tijdperk; 192 geurige zalf; 193 familielid; 194 uit gesloten aannsprakelijkheid; 195 nattig; 198 rij wachtende auto's; 200 niet mis; 202 goed gekookt; 203 stapel; 206 lentebloem; 207 Lectori Salutem; 209 spekdam; 211 bran card; 212 broeder; 213 beroep; 215 bijstand; 216 onderwerp van behan deling; 218 kruisopschrift; 219 eer lijk; 220 het aanwezig-zijn elders; 221 vrouwelijk dier; 222 proef; 224 oppervlaktemaat; 226 gevierde ac trice; 227 natie; 228 trichloorethy- leen; 230 schijf brood; 231 verlan gen; 232 rijstgerecht; 233 zwaard walvis; 235 Indische palm; 236 broer van Kaïn; 238 betaalmiddel; 240 citerpen; 241 karakter; 244 dapper; 245 foedraal; 248 plezier; 250 verbrandingsrest; 252 gedeelte; 253 kist; 255 stad in Wallis; 257 stang om mee te porren; 258 niet scherp; 259 spoel; 260 griekse let ter; 261 afdruk van een negatief; 263 kwikzilver; 264 kubus; 265 fris drank; 267 ploeg; 268 spelfiguurtje; 270 riviervis; 272 god van de liefde; 273 winters vervoermiddel; 274 niets; 275 tegen; 277 glimmer; 278 japon; 280 koel; 282 zuivelprodukt; 284 deel van de hand; 286 uitdruk king; 288 linnen behuizing; 291 vloeiend; 292 broedplaats; 293 hoogstaand; 295 toestand van niet- vriezen; 296 reus; 297 smalle leren band; 299 waagstuk; 301 lof; 302 beroep; 304 lopend touw aan een zeil; 305 dyne; 306 waarmerk; 308 stoomschip; 309 barium; 311 fer- rum; 313 Nederland (kenteken). Winnaar van de puzzel in het novembernummer van Flitsen is geworden Joost de Zwart, medewerker van het AH-filiaal aan Het Kleine Loo in Den Haag. Sinterklaas heeft de naam JOOST in chocoladelet ters bij hem langs gebracht. 1 Heerlijk avondje is gekomen' was de juiste oplossing van de puzzel in november. stof; 300 slot; 302 heilig boek van de islam; 303 leuk; 305 kartonnen opbergplaats; 306 koude lekkernij; 307 opgetuigde boom; 310 klaar; 312 deel van de voet; 314 schrijf- vloeistof; 315 deel van een toneel stuk; 316 onderricht; 317 automati sche knipperlicht-installatie; 318 kleur; 319 zachtzinnig. 2 klein kind; 3 deksel; 4 bloembed; 6 compact disc; 7 rolbezetting; 8 keuze; 9 gom; 10 Veiligheidsraad; 11 slee; 12 lokmiddel; 13 vroegere bewoner van Peru; 15 rivier in Spanje; 16 bovenbeen; 17 te pak ken hebben; 18 oneffen; 19 aange haalde werk; 21 klei; 23 soort aap; 24 plant die populair is in de kerst periode; 25 vorstelijke aanspreekti tel; 27 daarna; 28 broodsoort; 30 drank; 32 loopvogel; 34 peulvrucht; 35 mouwloze jas; 36 hoofddeksel; 38 niet- of slechthorend; 40 woonplaats met dichte bebouwing; 41 via; 42 autoped; 44 plaats in Zeeland; 45 dikwijls; 47 zuivelprodukt; 50 boordsel; 51 rivier in Duitsland; 54 jonge koe; 56 bezinksel; 58 lor; 59 gerstkorrels; 60 kraaiesoort; 62 op welke wijze; 63 zoogdier; 65 kunst greep; 67 vreemde munt; 68 waar deloos lot; 70 officiersverblijf; 71 vereniging; 73 klap; 75 scheeps- Onder de inzenders van goede oplossin gen van de kerstpuz zel verloot de redactie 25 exemplaren van het deze week verschenen boek 'In dienst van het Koninkrijk' van fotograaf Werry Cro ne. Het boek bevat hon derddertig foto's over het functioneren van de mo narchie. De meeste daarvan zijn ook te zien op de tentoonstelling 'In dienst van het Koninkrijk' in het Rijksmuseum in Am sterdam. Zowel de expositie als het boek zijn tot stand ge komen ter gelegenheid van het 12,5-jarig regeringsjubi leum van Koningin Beatrix. De uitgave van het boek is mede mogelijk gemaakt door Ahold, dat nu vijf jaar het predikaat Koninklijke mag voeren. Het samenvallen van dit eerste lustrum met het koperen jubileum van de Ko ningin was voor de Raad van Bestuur aanleiding het foto boek te sponsoren. Flitsen bracht vorige maand een voorpublikatie uit het boek, dat inmiddels in de boekhan dels te koop is. Korting De tentoonstelling in het Rijksmuseum duurt van 19 december tot en met 15 maart. Ahold-medewerkers, familieleden en/of partners krijgen korting op het entree geld als ze onderstaande bon bij de kassa van het museum overleggen. 215 318 149 167 36 300 237 15 75 293 196 162 21 154 100 44 239 116 159 34 |292 |144 |136 31 220 262 193 245 De bezitters van deze bon betalen een entree prijs van F 5,- P.P. voor de tentoonstelling 'In dienst van het Koninkrijk' in het Rijks museum te Amsterdam. Maximaal 4 personen. Geldig van 19 december 1992 t/m 15 maart 1993

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 15