Zone 8816 gaat uit de bol C Abraham 14 -Persoonlijk- Colofon Jubilea 2o Jubilea In memoriam D ankbetuigingen -AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992 Met ontsteltenis namen wij kennis van het plotseling overlij den van onze medewerker Jan Bekker op de leeftijd van 33 jaar. Deze totaal onverwachte gebeurtenis wekt bij ons grote verbijstering. Jan was gedurende ruim 1 jaar werkzaam in ons magazijn. Wij zullen hem missen als een spontane, behulpzame collega met wie wij prettig hebben samengewerkt. Wij wensen zijn vrouw en kinde ren alle sterkte dit grote verlies te dragen. Directie en medewerkers Grootverbruik Ahold b.v. Gepensioneerden en oud-medewerkers Op 31 oktober jl. overleed in de leeftijd van 85 jaar, de heer L. Warringa gepensioneerd medewerker Sterovita Op 2 november jl. overleed in de leeftijd van 75 jaar, de heer J.A. Louw- gepensioneerd medewerker Simon de Wit Op 7 november jl. overleed in de leeftijd van 73 jaar, de heer F.J.P. Van Haver gepensioneerd bedrijfsleider Albert Heijn Op 11 november jl. overleed in de leeftijd van 88 jaar, de heer N.P. Finke gepensioneerd medewerker Marvelo Op 11 november jl. overleed in de leeftijd van 41 jaar, mevrouw C.A.G. van der Chijs- Van Wierlngen oud-medewerkster Albert Heijn Op 12 november jl. overleed in de leeftijd van 76 jaar, de heer J. Nienhuis gepensioneerd medewerker Meester, Wijhe Op 12 november jl. overleed in de leeftijd van 67 jaar, mevrouw J.H.J. Marbus-Erkamp oud-medewerkster hoofdkantoor Albert Heijn Mogen zij rusten in vrede Onze hartelijke dank voor de ve le blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve man en vader Er- nestus Elling, J. Elling-Wiering en kinderen. Uw medeleven, bloemen, kaar ten en brieven bij het overlijden van mijn man, onze (schoon-) vader en opa, Henk Broers wa ren voor ons een grote steun. Wij willen u daarvoor hartelijk danken. Mevrouw H. Broers- Willemse, kinderen en kleinkin deren, Tilburg. Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het over lijden van mijn lieve man, onze vader en opa, Pieter de Vries be tuigen wij u onze oprechte dank, Mevrouw G. de Vries-Beitsma, kinderen en kleinkinderen, Drachten 49e Jaargang.nr.il Decemberl992 Oplage 50.000 Redactiecoördinatie: Jesseke van Buuren Albert Heijnweg 1 Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 Redactie: Hans Gobes (hoofdredacteur a.i.) Jan Hol Ton de Roo Aad Schoen Rob van Straten Gijs Coffeng Fotografie: JohanWeemhoffe.a. Vormgeving: Studio Tigges (lay-out) Egbert Jonker (adviezen) DTP opmaak: Magazine Partners Produktie: l.s.m.PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder Voor uw hartelijke blijken van steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde vrouw en zorgza me moeder, Maria Geertruida Lieberwerth-Pijnenburg betui gen wij u onze welgemeende dank. Theo Lieberwerth en Richard, Utrecht 12,5-jarig zakenjubileum Mevrouw C. v.d. Schaaf, Heerhugowaard Mevrouw M. van Maldegem, Heerhugowaard H.L. Mensinga, Assen 25-jarig zakenjubileum De heer J. Koelman, Beverwijk 40-jarig zakenjubileum De heer Th. de Kivet, Bussum Pensioen/VUT De heer M.F.A. v.d. Veer, Zoetermeer De heer A. Szabo, Tilburg De heer J. van Tunen, Westzaan Mevrouw J. van Loon-Roelen, Breda De heer L. van Halderen, Rheenen De heer W.W.C.M. Eijgenraam, Den Haag De heer W. Gruijs, Krommenie De heer H.D. Stukart, Amster dam 25-jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Möller, Wageningen De heer en mevrouw Van Kam pen, Zaandam 40-jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Van der Poel, Huizen De heer en mevrouw C. Hijne, Assendelft De heer en mevrouw Van Op stal, Haarlem De heer en mevrouw Ciere- mans, Zaandam 50-jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Brugman, Almere-Haven De heer en mevrouw Overmeer, Zaandam O O O De heer L.M.J. Maassen, mede werker Albert Heijn-filiaal, M Corridor, Val- kenswaard, in dienst sedert 2 januari 1968. Viering zal plaatsvinden op dindag 5 ja nuari 1993, van 18.00 tot 20.00 uur, in de kantine van het fili aal, Corridor 24, Valkens- waard. De heer M. Flipse, medewerker Marvelo, in dienst sedert 1 ja nuari 1968. 'V Viering zal plaatsvinden es S °P vrijdag 8 ja- J v nuari 1993, "V fJ j vanaf 15.15 i uur in het per- soneelsrestaurant van Marvelo, Oostzijde 95, Zaandam De heer C. J. J. TEN Wolde, me dewerker Albert Heijn-filiaal, Binnenhof, a# Amstelveen, in dienst se dert 2 januari 1968. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 8 januari 1993, van 20.00 tot 24.00 uur in restau rant De Oude Herberg, Over toom, Westzaan. De heer G. Huisman, keurmees ter Kwaliteit Milieu, in dienst sedert 2 januari 1968. Viering heeft reeds plaats gevonden. De heer P. J. Krins, medewer ker Albert Heijn-filiaal, Kon. Wilhelmina- plein, Wad- m dinxveen, in v dienst sedert 2 januari 1968. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer J.V. Rikmenspoel, be drijfsleider Etos-filiaal, Roe- lantdreef, Utrecht, in dienst sedert 2 januari 1968. Viering zal in besloten kring plaatsvinden De heer K. Kouwenhoven, su permarktmanager Albert Heijn-filiaal, Rosarium plein, Krom menie, in dienst sedert 15januari 1968. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 15 januari 1993, van 18.00 tot 19.00 uur in "Nieuw Weromeri", Polweg 1, Wormer. De heer P. J.M. van Gemert, medewerker Albert Heijn-fili aal, Stadhuis plein, Veghel, j~ 'i in dienst se dert 15januari 1968. Viering zal plaatsvinden op donderdag 14 januari 1993, van 19.30 tot 21.00 uur in het filiaal, Stadhuisplein 6, Veghel. De heer L. J. Jagers, slager Albert Heijn-filiaal, Helftheu- De heer J.C. de Kort, mede werker Albert Heijn-filiaal, Zonneplein, Bergen op Zoom, in dienst sedert 22 janu ari 1968. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 22 januari 1993, van 20.00 tot 22.00 urn- in café/inveme Thalia. Koevoet straat 31, Bergen op Zoom. Mevrouw P.L. Heukelom, me dewerkster Ahold Vastgoed bv, in dienst sedert 29januari 1968. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 29 januari 1993, vanaf 16.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het Albert Heijn-kantoor, Ankersmidplein, Zaandam. De heer T. Drost, medewerker Grootverbruik Ede, in dienst sedert 5 januari 1968. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 15 januari 1993, vanaf 16.00 uur in de expositie- en voorlich tingsruimte, Frankeneng 18, Ede. 2 's-Hertogen- bosch, in dienst sedert 29januari 1968. Viering zal plaatsvinden op zaterdag 30 ja nuari 1993, vanaf 17.00 uur in de kantine van het filiaal, Helftheuvelpassage 1, 's-Hertogenbosch. De heer L.A.M. Pleunis, super marktmanager Albert Heijn-fi- _tr-: liaal, Toren- f weidelaan, Oosttmrg.m dienst sedert 14januari 1953. Viering zal plaatsvin den op vrijdag 12 februari 1993, van 18.30 tot 20.00 uur in Hotel de Eenhoorn, Oostburg. De een ging al uit zijn bol bij de prachtige live-stem van zangeres Nicole, de ander pas op de stevige House- klanken die de discjockey de feestzalen van Anna's Hoeve in Hilversum instuur de. Achthonderd feestende Albert Heijn'ers, uit 14 filia len van zone 8816, troffen el kaar. Het initiatief voor het feest van zone 8816 ging uit van de perso neelsvereniging van AH-filiaal 1083 in Weesp. Hei-man Blan kenberg, de voorzitter van P.V. Weesp, legde zijn plan voor aan de medewerkers van de overige 14 filialen in de zone, en op één filiaal na was iedereen enthou siast. Met twee vertegenwoordi gers per filiaal werd gedurende diverse vergaderingen het plan verder uitgewerkt. Ingrid van Greuningen, FMA Weesp en één van de organisatoren: 'Het is een fantastische avond ge worden. Er zijn toch veel Al- bert Heijn'ers die af en toe van filiaal wisselen binnen de zone. Dit was een unieke gelegen heid elkaar weer eens te zien. Het organisatie-comité had ge zorgd voor sponsorende leve ranciers die drankjes en hapjes verstrekten. Vooral op de ijs- co's, van een echte Italiaanse ijskar, en de haringen liep het storm.' Een klein deel van het bedrag kwam uit de pot die Albert Heijn jaarlijks aan alle filialen ter beschikking stelt, de rest van het bedrag hebben de feestgangers zelf opge bracht. Volgend jaar weer? 'Nou, nee', vindt Ingrid van Greuningen. 'Het was een groots spektakel, maar een zo- nefeest moet iets heel bijzon ders blijven. Over vijf jaar weer, dat zou ik leuk vinden.' Willem Ootink, medewerker AH-filiaal 1254 in Veenendaal, werd onlangs 50 jaar en zijn col lega's wilden hem bij die gele genheid eens op passende wijze verrassen. Hij werd 's morgens opgehaald met een versierde auto en naar het filiaal gereden, waar hem een warm welkom werd bereid door collega's en klanten. Bovendien had men een mosterddisplay voor hem gebouwd met een heuse Abra ham. Ootink mocht de hele dag gratis potten mosterd uitdelen aan de klanten. 'Ik weet nu niet alleen waar Abraham de mos terd haalt, maar ook waar het naar toe gaat', aldus de jarige.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 14