'GOEDE OR ZEGEN VOOR BESTUURDER.' Wij heffen de ORop O En we ki n nieuw RVB-LID PETER VAN DUN: Motivatie Winstdelings- regeling herzien? CHRIS VAN DEN BROEK: SPA DIRECTEUR MET RIJK OR-VERLEDEN Half zeven ,g van de COR i Medezeggenschap is een kostbaar goed. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever. De Raad van Bestuur van Ahold onder schrijft het belang van een geïnspireerde OR met gemotiveerde mensen. Met de verkiezingen voor de deur sprak Flitsen met RvB-lid Peter van Dun over de toegevoegde waarde van de OR, de vaardigheden van de be stuurder en de motivatie van de leden. 'Een goede OR is een zegen voor een bestuurder.' Nederland loopt in Europees ver band voorop als het gaat om het meepraten en meedenken van medewerkers. De ondernemings raden opereren zelfstandig, heb ben eigen bevoegdheden en ver antwoordelijkheden en zijn niet, zoals in veel andere Europese lan den, afhankelijk van de vakbewe gingen. 'Een OR, een goede OR, draagt bij aan een betere besluit vorming', zegt Van Dun. 'Die spreekt namens de basis van de or ganisatie, de mensen in de win kels, op de kantoren, in de distri butiecentra of de fabrieken. Het is heel belangrijk voor een bestuur der om te weten dat een besluit ook draagvlak heeft. Dat iedereen erachter staat. Anders is het ge doemd te mislukken.' Die toege voegde waarde van een OR staat of valt volgens Van Dun met we derzijds vertrouwen en respect. Hij geeft echter wel toe dat het voor een bestuurder vaak lastig laveren is tussen te vroeg of te laat infor meren van de OR. 'Maar wanneer de COR in een overleg met de RvB gebruik maakt van het initiatief recht, dus een onderwerp ter tafel brengt, krijgen de leden ook een eerlijk antwoord. Er wordt open gecommuniceerd.' 'Een OR-lid is een schaap met zes poten', zegt Peter van Dun. 'Ik heb wel eens een profiel gezien van een OR-lid wat leek op een be schrijving van een RvB-lid. Je moet leergierig zijn, geïnteresseerd in mensen, betrouwbaar, uitdruk kingsvaardig en ga zo maar door. Maar het voornaamste is wel de motivatie. Dat wil ik echt bena drukken. OR-leden moeten niet in een OR gaan zitten vanuit een ne gatieve motivatie. Om van het werk af te zijn of uit hun functie te vluchten. Je moet het leuk vinden en erachter staan. Want het is een moeilijke klus, die veel tijd vergt. En die tijd moet ze ook gegeven worden. De leiding op de vloer moet daarvan doordrongen zijn. Gemotiveerde mensen kunnen bij dragen aan de kwaliteitsverbete ring van het OR-werk en dus van de besluitvorming binnen Ahold.' De keerzijde van dit verhaal is dat ook de bestuurder in zijn OR moet geloven. In opleidingen wordt ech ter niet of nauwelijks speciale aan dacht aan medezeggenschap be steed en kennis van het OR-werk wordt niet als aparte functie-eis gesteld. 'Dat gaat me te ver', re ageert Van Dun. 'Wij gaan ervan uit dat inherent aan goed leider schap is dat je oog hebt voor me dezeggenschap. Dat zit in de aard van het beestje. Sociale vaardighe den zijn daarin veel belangrijker dan bijvoorbeeld kennis van de Wet op de Ondernemingsraden. Daar kun je je over laten adviseren. Een bestuurder moet van nature aanleg hebben om met medezeg genschap om te gaan. Een béstuur- der die constant overhoop ligt met een goede OR is geen goede be stuurder. Die kan beter een andere functie gaan bekleden.' Dat geldt, volgens Van Dun, ook voor OR'en die adequaat manage ment in de weg staan. 'Een OR die uitsluitend kijkt naar de procedu res, of de adviesaanvraag bijvoor beeld wel op tijd binnen was, dat is een hinderlijke OR. Waar het om gaat is de inhoud.' In Amerika, waar Ahold met vier winkelketens een grote werkgever is, bestaat het fenomeen 'onderne- Petervan Dun: Waar het om gaat is de inhoud mingsraad' niet. Werkoverleg en klachtenprocedures zijn er echter ver ontwikkeld. Van Dun: 'In de kantine van één van onze Ameri kaanse bedrijven zag ik formulier tjes hangen met de tekst 'Ask the president'. Medewerkers kunnen direct vragen stellen aan de direc teur. De lijnen zijn er veelal kor ter.' Ahold voelt zich niet geroe pen om het instellen van een OR in de Amerikaanse dochteronderne mingen te propageren. Het is cul tuurgebonden. In dit geval moe ten wij ons aanpassen. We gaan geen medezeggenschap opdrin gen. Het systeem werkt daar ge woon anders.' De komende jaren verwacht Van Dun niet veel veranderingen in de medezeggenschap in Nederland. De wet is ruim en kan nog jaren mee. Hij hoopt op verkiezingen die bijdragen aan kwaliteitsverbe tering van het OR-werk. 'Want', zegt hij, 'het is goed, maar het kan zeker beter. Daarbij moeten nieu we OR-leden zich realiseren dat ze het werk niet alleen doen voor de achterban. Ze doen het voor het hele bedrijf.' Speciaalzaken Ahold-directeur Chris van den Broek wordt ge sprekspartner van de na de verkiezingen in te stellen Groeps- ondernemingsraad SpA. Van den Broek kent het klappen van de zweep. In de jaren zeventig was hij zeven jaar lang OR-lid voor Albert Heijn. Later kreeg hij als bestuur der bij de Vers Vlees-groep en bij Miro ook direct te maken met de ondernemingsraden. 'In de jaren zeventig werd een OR door bedrij ven echt als een verplichting be schouwd. Later is men er de waar de van in gaan zien. De kwaliteit van het OR-werk is mede daardoor stukken verbeterd.' Van den Broek verwacht een kwalitatief goede GOR te kunnen verwelkomen. De mogelijke onwetendheid van le den uit de nieuwe OR- en van De Tuinen en Ter Huurne zou hij op gelost willen zien zien door naast deze nieuwelingen ook een aantal oud-gedienden in te zetten. 'Daar kan ik weinig invloed op uitoefe nen. Ik kan het alleen maar aange ven. De GOR moet goed tegenspel kunnen bieden. Ik moet er als be stuurder mijn voorgenomen be leid aan kunnen toetsen.' Het eer ste hot item zal, verwacht Van den Broek, gaan over expansie en de strategie van SpA. De winstdelingsregeling die geldt voor alle Ahold-medewer- kers is verlengd voor de boekja ren 1992 en 1993. De COR heeft met de verlenging ingestemd. In een brief aan de Centrale Onder nemingsraad gaat de Raad van Bestuur in op de overweging om de regeling slechts met twee jaar te verlengen. 'Er worden mo menteel enkele suggesties on derzocht om de regeling op een enkel punt aan te passen', schrijft de RvB. 'Ook zijn sommi ge werkmaatschappijen bezig te bekijken in hoeverre een door hen gewenste decentralisatie van de regeling gerealiseerd zou kunnen worden.' Volgens Joke Schmale, secretaris van de COR zal het zo'n vaart niet lopen. 'Het is al vaker gebleken dat het veranderen van de regeling ont zettend moeilijk is. De bestaan de regeling is de beste regeling die mogelijk is binnen Ahold.' Bovendien wijst ze erop dat elke verandering moet worden afge stemd op een clausule in de hui dige regeling. Die houdt in dat nieuwe percentages een gemid delde van de percentages van de afgelopen driejaar moeten zijn. 'Er kan dus niet veel verande ren.' Voorzitter Haanappel zegt benieuwd te zijn met welke voorstellen de werkmaatschap pijen komen. 'Afhankelijk daar van zal de COR beoordelen of de verandering ook een verbete ring is.' De onderhandelingen overeen nieuwe winstdelingsre geling voor 1994 zullen in 1993 moeten zijn afgerond. De nieuwe winkelsluitingstijden mogen dan van start gaan, de OR Operations van Albert Heijn houdt wel degelijk een oogje in het zeil. Ten eerste werden dui delijke voorwaarden opgesteld waaronder de OR akkoord ging met de verlenging van de ope ningstijd. Een discussie die zo'n twee jaar heeft geduurd. In de voorwaarden, waar de directie inmiddels mee heeft ingestemd, staat onder andere dat de carriè re van medewerkers die niet tot half zeven wensen te werken niet belemmerd kan worden. Er wordt tot half zeven gewerkt op basis van vrijwilligheid. Ook kun nen medewerkers als gevolg van de verruiming van de openings tijden niet gedwongen worden tot overplaatsing. Medewerkers die vaststellen dat er in strijd met de door de OR gestelde voor waarden wordt gehandeld, kun nen een beroep doen op de be geleidingscommissie Winkelslui tingswet, die de OR in het leven heeft geroepen.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 13