KWALITEIT STAAT VOOROP BIJ OR-VERKIEZINGEN RECLAMEBUREAU MAAKT CAMPAGNE STEL'n DAAD RONDKIJKEN NAAR NIEUWE KANDIDATEN 'De directie moet medezeggen schap zien als een management instrument.' AAM MELDEN OK-KANPIVATEN 'DE BESTE MOET WINNEN.' Wij heffen de OR op. En we kiezen 'n nieuwe. Of bel 075-595747- 'HIER SCHRIK KEN WE VAN!!' CORNIEUWS Onder verantwoi Met de slogan 'We heffen de OR op en we kiezen een nieuwe' werd eind november het startschot gege ven voor de OR-verkiezingen in maart van het vol gend jaar. De verkiezingen hebben als thema 'kwaliteits verbetering'. 'En dan bedoelen we niet dat we op zoek zijn naar hoger opgeleiden', benadrukt COR-voorzitter Geert Haanappel. Aan het 'kwaliteitsidee' ligt een aantal uitgangspunten ten grond slag. Een aantal arbeidsvoorwaar delijke regelingen is de afgelopen jaren gedecentraliseerd van de COR naar de werkmaatschappijen. Dat betekent meer werk voor de OR'en. 'Dat betekent ook dat er meer gevergd wordt van de OR-le- den', zegt Haanappel. 'De afgelo pen zittingsperiode was er een groot verloop onder de leden. En als je steeds nieuwe mensen moet gaan inwerken, is dat niet echt goed voor de continuïteit van het OR-werk. Dat willen we dus verbe teren. We willen nieuwe leden op het hart drukken: bereid je goed voor. Praat met je directe chef over je toekomstverwachtingen en een carrièreplan. Wat gaat er ge beuren als je na het OR-werk weer terug wil in het werkpatroon. En ook thuis moetje de OR-activitei- ten goed doorpraten. Dat geldt nog eens extra voor GOR-leden, want die kunnen ook in de COR te recht komen. Dan zitje opeens in drie OR'en. Maar als die basis goed is verwacht ik een stuk minder ver loop. En dat is goed voor de kun digheid binnen de OR.' Die kun digheid is hard nodig. De Ahold- OR'en krijgen steeds vaker te maken met specialistische onder werpen als milieu en de arbo-wet. Om nieuwe OR-leden beter op hun toekomstige werk te kunnen voor bereiden organiseert het Bureau Ondernemingsraden van Ahold basistrainingen waar onder andere de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wordt behandeld, maar waar ook financieel inzicht en de Arbo-wet aan de orde komen. 'Wanneer nieuwe leden die trai ningen achter de rug hebben gaat het er natuurlijk om dat de taken in de verschillende OR'en zorgvul dig worden verdeeld.' Maar het belangrijkste vindt Haan appel wel het klimaat waarin OR'en kunnen werken. 'De directie moet medezeggenschap zien als een ma nagementinstrument. En niet iede re directie doet dat. Ze zien er niet altijd de voordelen van. Dat is misschien geen onwil, maar ze zijn er onvoldoende mee bekend. Ze moeten erin geloven. Als een direc tie nieuwe OR-leden niet steunt, komen ze er niet.' Om zo veel mogelijk kandidaten voor een zetel te winnen is in het voorzitter/secretaris-overleg afge sproken aan alle zittende OR-le den te vragen potentiële kandida ten voor te dragen. Die worden Voor de eerste keer in de lange geschiedenis van mede zeggenschap bij Ahold heeft de Centrale Onderne mingsraad een reclamebureau in de arm genomen om het communiceren met de achterban te begeleiden. Het reclamebureau Slot Bos ontwikkelde een communica tieplan dat mogelijk ook na de verkiezingen een intensieve informatiestroom naar de achterban garandeert. Daarbij is de hulp ingeroepen van studenten van de School voor de Journalistiek. Communiceren met de achterban wordt door OR-leden vaak als erg moeilijkervaren. Een bijkomend probleem is de geografische ver spreidheid. De verschillende Ahold-bedrijven zitten in alle hoe ken van Nederland. Hoe bereik je al die mensen? En hoe motiveer je ze voor het OR-werk? Met die vra gen stapte de speciale verkiezings commissie van de COR naar een aantal communicatiedeskundigen binnen Ahold. 'Het werd al snel duidelijk dat we professioneel te werk moesten gaan', zegt voorzit ter Haanappel. 'Zo kwam het recla mebureau in beeld. Een hele stap, die we onder andere hebben kun nen zetten door een financiële bij drage van de Raad van Bestuur. Slot Bos verzorgde een verkie zingscampagne. Daarbij stelde men zich tot doel meerdere kandi daten voor één verkiesbare zetel op de lijstte kunnen zetten. Een logische doelstelling met het oog op de kwaliteitsverbetering. Meer dere kandidaten betekent meer Tnf Avm atiA en kandidaatformulier bij IIIIwIIKICaIIw het secretariaat van de OR. keus. De beste moet winnen.' Een hoogtepunt in de campagne moet de Conventiedag worden op 25 februari (onder voorbehoud) in Utrecht. Daar treffen alle kandi daten elkaar. Het wordt behalve een feestelijke dag ook een dag waar gedebatteerd zal worden over uiteenlopende zaken. Dat gebeurt onder het motto: 'Mag het een ietsje brutaler'. Van de Conventie zal verslag worden ge daan door studenten van de School voor de Journalistiek. In begrijpelijke woorden, ontdaan van stadhuistaal. Die berichtge ving naar de achterban moet ook na de verkiezingen doorgaan. Haanappel: 'OR-leden moeten meer publiciteitsminded zijn. Ze moeten naar buiten met hun ver haal. Het communicatieplan van Slot Bos kan hen daarbij van dienst zijn.' geselecteerd uit de eigen omge ving. Een formulier met genomi neerden komt uiteindelijk bij het Bureau Ondernemingsraden te recht. Na 14 dagen hadden 56 van de 145 leden hun formulier terug gestuurd. 'Ik heb nu 140 namen', zegt BOR-hoofd Frans Petra. 'Valt me eigenlijk tegen. Ik hoop dat ook de andere OR-leden hun ogen open houden. Er moet wat te kiezen zijn.' 'De genomineerden ontvangen een brief, waarin hun wordt uitge legd dat ze voorgedragen zijn. Bij de brief zit geheel vrijblijvend een voorlopige antwoordkaart. Geïn teresseerden kunnen die retourne ren en ontvangen dan wat meer informatie en een definitief aan meldingsformulier.' Toen de OR-Operations de cijfers onder ogen kreeg die uitwezen dat 87% van alle AH-WAO'ers door Operations wordt geleverd, zijn de leden zeer geschrokken. Bovendien bleek het voor 97% om vrouwen te gaan. Cor Dijk, lid van de commissie Personeelsbe leid, noemt het 'een schrikbarend hoog cijfer.'Maar ook hoofd Personeelszaken Hans Cazemier is van de uitkomsten geschrokken. Hij heeft toegezegd ogenblikke lijk een onderzoek te starten naar de oorzaken van de hoge WAO- instroom. Daartoe zullen alle dos siers worden doorgenomen. Bin nenkort zal hierover nadere in formatie worden gegeven.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 12