'MEDEWERKERS HOEKSTEEN SUCCES' VAN 'T i SCHAP Kreta, bakermat van Europa AH-president JanAndreae op NIMA-congres: ii Ragouts Concurrentie Kosten Korting voor Ahold-medewerkers JA, Picasso AHOLD-BON f3,50 p.p. korting Kerstbundel Jos Brink bij Etos TOS BRINK AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992' 'De Albert Heijn-medewerkers vormen de hoeksteen van ons toekomstig succes. Zij zorgen uiteindelijk voor tevreden klanten in de winkel.' Dat zei AH-president Jan Andreae eind november in Den Haag op een congres van het Neder lands Instituut voor Marketing Analyse (NIMA). Hij sprak over de ontwikkelingen in de winkels en in de organisatie van Albert Heijn. Hoe de dienstverlening van Albert Heijn er in de nabije toekomst uit moet zien, wordt volgens Andreae bepaald door wat de klanten wil len. De wensen van klanten veran deren voortdurend. Zij verwachten een steeds betere dienstverlening. Bovendien kunnen ze niet meer be schouwd worden als één homogene groep met gelijke wensen. Door de bonte stoet van leef-, werk- en woonvormen wordt de consumen tenmarkt steeds diverser. De con sumenten willen artikelen kopen en consumeren op momenten waarop zij dat willen, en dat hoe ven niet altijd de momenten te zijn waarop de winkel open is. Daarbij komt dat de markt reeds verzadigd is: 'De mensen gaan niet nog meer eten', aldus de AH-president. De concurrentie voor Albert Heijn komt van verschillende kanten. Bijvoorbeeld van de speciaalzaken, variërend van de warme bakker (waar het op zaterdagmorgen zo lekker ruikt) tot de Indische toko (met z'n kant-en-klare nasi rames). Maar ook van de discounters, die het moeten hebben van lage prij zen. Dat is al jaren zo. Nog vrij nieuw is de concurrentie van bij voorbeeld bedrijfskantines en de Kip in rode wijn, kaas met no ten, kreeft en zalm. Vier ver fijnde ragouts die Albert Heijn sinds eind november aan het huismerk-assortiment heeft toegevoegd. De ragoüts zijn een vervolg op de negen culi naire soepen, die eerder dit jaar werden geïntroduceerd. 'Die soepen waren een schot in de roos', zegt assortimentsma nager Peter Brasser. 'We zijn daarmee begonnen als reactie op het toenemend buiten-de- deur-eten.' Hij zegt verder dat de culinaire produkten een ant woord zijn op de vraag van de consument naar gemak. Er be staat een groeiende belang stelling voor verfijnde gerech ten. 'Want het moet wel lekker zijn.' En lekker zijn ze zeker, de nieuwe ragoüts. De ontwik keling ervan is ontstaan uit de eerdere contacten met ge renommeerde restaurantkoks bij de voorbereiding van de soepen. Ragoüts worden voor al gebruikt als hapje vooraf, als snack bij de borrel of saus over bijvoorbeeld rijst. fastfood-winkels. 'En wie vanavond een Quarterpoundermenu nuttigt, heeft geen behoefte meer aan een biefstuk, slavink of gehaktbal met aardappelen en groente uit de Al- bert Heijn-winkel. Zo eenvoudig is dat', aldus Andreae in Den Haag. 'Er is voor ons dus behoorlijk veel werk aan de winkel in de komende jaren, maar we zijn ervan over tuigd dat we de veranderingen aankunnen en als winnaars uit de slag tevoorschijn zullen komen.' Albert Heijn zorgt dus voor nieuwe benaderingen van de markt, voor 'oplossingen van morgen', zoals Jan Andreae ze noemt. Omdat AH gezond wil blijven groeien, zullen volgens hem drie zaken tegelijker tijd plaatsvinden. De kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog, het aanbod aan de klanten moet nog beter passen bij de wensen van de klanten, en tegelijkertijd moe ten de kosten in de hand worden gehouden. Die drie dingen zijn ge zamenlijk nodig, 'wil Albert Heijn in de strijd om de consument de groei van de afgelopen tien jaar doorzetten', zo zei Andreae. Om dat te bereiken zal extra aan dacht besteed worden aan het lo gistieke proces - de hele keten tus- Jan Andreae: sen fabrikant en klant. Albert Veel werk Heijn wil dat de bevoorrading van aan de winkel je winkels 'just in time' plaats vindt. Dat wil zeggen: vlak voor het tijdstip dat de klant bepaalde artikelen komt kopen. Ook zal Al- bert Heijn op een andere manier met zijn leveranciers gaan samen werken. In het contact met de fa brikant zal niet langer (alleen) het accent liggen op onderhandelingen over de prijs, maar wordt het geza menlijk ontwikkelen van nieuwe produkten en diensten steeds be langrijker. Bij al deze veranderingen bena drukte Jan Andreae de grote waar de van deskundige en toegewijde medewerkers: 'Het lokale gezicht van Albert Heijn zal door onze mensen in de winkels moeten wor den gerealiseerd'. Het Griekse eiland Kreta is bekend om zijn pittoreske bergdorp jes, sappige olijven en aangename klimaat, maar ook vanwege zijn vroeg-Europese beschaving. Hoe rijk die historie is, blijkt uit de tentoonstelling 'Kreta, bakermat van Europa'die tot en met maart 1993 te zien is in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. De tentoonstelling, georganiseerd in het kader van de eenwor ding van Europa, is mede mogelijk gemaakt door Ahold. Mede werkers krijgen een reductie van f3,50 op de toegangsprijs. ik kom naar de speciale Ahold-ochtend in het AUard Pierson Museum op: Zondag 7 februari Zondag 14 februari Ik kom metpersonen Naam: Bedrijfsonderdeel: Adres: Opsturen voor 8 januari 1993 naar: Koninklijke Ahold nv Public Relations, kamer 249 Albert Heijnweg 1 1507 EH Zaandam De tentoonstelling in het Allard Pierson Museum geeft een beeld van de Minoïsche beschaving, één van de voorlopers van de Europese cultuur. De resten van de oudste paleizen van Europa zijn gevonden op Kreta. Ze dateren vanaf ca. 2000 voor Christus. Het bekendste pa leis is dat van Knossos, dat in 1900 werd opgegraven door de Engels man Sir Arthur Evans. Op de tentoonstelling wordt aan dacht geschonken aan de verschil lende functies van de paleizen. Daarbij is onder meer gebruik ge maakt van reconstructies. Zo is de noordmuur van de troonzaal uit het paleis van Knossos, met de beroem de griffioenen-schildering, in het museum nagebouwd. Verder zijn o.a. te zien: etsen uit de Minotau- De magazij nen van het paleis van Knossos rus-serie van Picasso, gouden rin gen, vazen van steen en terracotta en frescofragmenten. Door het overleggen van neven staande bon krijgen Ahold-mede- werkers een korting op de toe gangsprijs en betalen slechts f5,50 in plaats van f9,-. Bovendien verzorgt het museum op zondag 7 en zondag 14 februari van 10.00 tot 13.00 uur gratis speciale rond leidingen voor Ahold-medewerkers (met koffie en cake). Wie hiervoor in aanmerking wil komen, dient de bon links in te vullen en op te stu ren. Het Allard Pierson Museum, gevestigd aan de Oude Turfmarkt, is bereikbaar vanaf het Centraal Station met de tramlijnen 4, 9, 16, 24 en 25 en met de museumboot. De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag en zondag 13.00 -17.00 uur. Op maandag is het museum geslo ten, evenals op 25 en 31 december en 1 januari. op de toegangsprijs van de tentoonstelling 'Kreta, baker mat van Europa' in het Allard Pierson Museum. Maximaal 4 personen per bon. Geldig t/m maart 1993. TV-corifee Jos Brink heeft ex clusief voor Etos een kerst bundel geschreven met de ti tel 'Op weg naar Betlehem' De bundel is gebaseerd op het bijbelverhaal over de geboor te van Jezus. Brink heeft de elementen van dit verhaal een eigentijdse draai gegeven. 'Gebeurtenissen als de ge boorte van een kind, gevoe lens van geborgenheid, vriendschap, maar ook wan hoop en angst zijn er allemaal in te vinden', aldus de auteur. De bundel is te koop tot en met 24 december in alle Etos Beauty Case-winkels voor de prijs van f 6,95. J "Op weg mar Bethlehem" los Brink

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 11