Hoe open is de interne markt in 1993? 10 Vrije concurrentie Europese eenwording Standaardpallet Etikettering Euro-produkten ■AHOLD FLITSEN DECEMBER 1992 Op 1 januari 1993 gaan officieel de Europese binnen grenzen open. De slagbo men aan de grens ver dwijnen, maar Ahold blijft invloed uitoefenen op de Europese ambtena ren die de laatste strui kelblokken in de komen de jaren moeten verwij deren. ,ii v De vrije doorgang aan de grens voor personen- en vrachtwagens is op 1 januari gerealiseerd. Wie van zijn vakantie-adres een nieuwe wasmachine, stereo-set of een kwartaalvoorraad levensmiddelen wil meebrengen naar Nederland, die kan vanaf volgende maand zijn gang gaan. Dat het soms de moeite loont om over de grens in kopen te doen, geeft echter meteen aan dat de harmonisatie (gelijkmaking) van de BTW-tarieven en accijnzen nog niet is gerealiseerd. Wel zijn de verschillen tussen de lidstaten verkleind de afgelopen jaren. Een direct gevolg van het openstellen van de grenzen is dat vrachtwagens op weg naar de DC's van Albert Heijn en Gall Gall en Etos, niet meer hoeven te stoppen aan de grens. Dat betekent een winst van een half uur tot een uur. Wel krijgen de invoerende Ahold- bedrijven een extra portie import- administratie te verwerken. Niek Kuizenga, hoofd Centraal Trans port Albert Heijn, ziet weinig tijd winst, want chauffeurs hebben toch ook hun stops nodig voor een broodje en een kop koffie. Wel ziet hij de vervoerskosten dalen de ko mende jaren. 'Als vervoerders kris kras door Europa kunnen gaan rij den, kunnen ze er beter voor zor gen dat ze altijd vol zijn. Dat is goedkoper, geeft minder verkeer en het is beter voor het milieu.' Sommige vervoerders die voor Al- bert Heijn rijden, zoals die met ci trusvruchten uit Spanje en Italië, maken al in beperkte mate ge bruik van retourvrachten. Transport binnen Europa is maar één van de vele terreinen waarop de Europese politiek zich beweegt. Er zijn nog een behoorlijk aantal harmonisaties op andere terreinen noodzakelijk voordat in alle EG- landen dezelfde regels gelden voor produktie, distributie en verkoop van produkten. Pas als al die re gels gelijk zijn, is de Europese in terne markt, met vrije concurren tie, gerealiseerd. Vrije concurren tie betekent: een groter afzetge bied voor alle produkten, die maar aan één soort regels hoeven te vol doen, namelijk de Europese. Dat betekent meer buitenlandse pro dukten die in aanmerking komen voor een plaatsje op de schappen van Ahold-winkels en lagere kost prijzen. Ahold en alle andere inter nationaal georiënteerde detailhan delsbedrijven zijn dus gebaat bij een Europese interne markt. Op dit moment is 90% van de Europe se regels die zeven jaar geleden op het verlanglijstje van de Europese Commissie stond, min of meer ge realiseerd. In Brussel is Aad van Ewijk, hoofd EG-zaken Ahold, con tactpersoon voor de Europese be langenorganisaties en Europese ambtenaren. Eén van de harmoni saties die hij nauwlettend volgt en die op 1 januari nog niet gereali seerd is, is die van overblijfselen van bestrijdingsmiddelen in groen te en fruit. 'In Italië en Spanje worden andere normen gehanteerd dan in Nederland', legt van Ewijk uit. 'Hoewel in alle EG-landen de normen ruimschoots boven die van de wereldgezondheidsorganisatie liggen, kun je toch in overtreding zijn wanneer je bepaalde produk- Hoofd EG-zaken Aad van Ewijk: De slagbomen verdwijnen maar de interne markt is er nog ten uit die landen in Nederland importeert. Dat is lastig voor Al- bert Heijn. Daar moeten Europese normen voor komen.' Public-affairsactiviteiten kunnen de werkmaatschappijen van Ahold veel geld besparen. Als voorbeeld noemt van Ewijk de Europese richtlijn die voorschrijft dat de temperatuur in de vriesmeubels maximaal -18 °C mag zijn. De af deling Public Affairs heeft zich met succes beijverd voor een lange overgangsregeling, zodat de oude vriesmeubels niet te snel afge schreven hoefden te worden. Mo menteel houdt hij, samen met de afdeling Milieuzorg van Ahold, in de gaten welke gassen gebruikt kunnen worden in vriesmeubels als vervangers voor de schadelijke CFK's. Voorkomen moet worden dat Albert Heijn investeert in vrie smeubels die. gassen bevatten die over een aantal jaren mogelijk ook verboden worden, omdat ze mis schien schadelijk zijn. Een andere belangrijke zaak waar Van Ewijk zich voor inzet is de invoering van gestandaardiseerde Europese pal lets. Albert Heijn is eventueel be reid over te schakelen op een ande re maat pallet. Van Ewijk: 'Naast één Europees pallet, moet je ook de omdozen standaardiseren. Dat betekent minder lucht in de vrachtwagens en meer mogelijkhe den voor automatisering van de distributie.' Het kan nog even du ren voor het Europese pallet er is, maar Van Ewijk verwacht dat er voor het eind van volgend jaar een Europese standaardmaat voor om- dozen is. De Europese regels op het gebied van etikettering dreigen zo detail listisch te worden dat ze voor de handel en industrie kostenverho gend zijn en voor de consument te ingewikkeld. Uit onderzoek van Omdat Ahold over veel specifieke kennis beschikt die gebruikt kan wor den bij het vaststel len van Europese richtlijnen, zijn Eu roparlementariërs en ambtenaren geïnteresseerd in de mening van ons bedrijf. Dat bleek onder meer uit het bezoek van negen Europarlementa riërs aan Zaandam, eind vorige maand. Ze namen bij die gelegenheid ook een kijkje in de mo derne AH-super- markt aan de Ver- miljoenweg. Van linksaf: MJ.M. Verhagen (CDA), J.W. Bertens (D'66), J. Fonteijne (ERRA) en Saskia Kraay (Albert Heijn). Albert Heijn blijkt nu al dat een uitgebreide opsomming van de in grediënten slecht gelezen en be grepen wordt door de consument. Fons Schmid, hoofd Public Affairs en opererend vanuit Zaandam: 'Regels voor etikettering moet je goed voorbereiden. Wanneer je op een produkt zet dat het ingrediën ten bevat die door biotechnologie zijn verkregen, moet je de consu ment eerst goed voorlichten wat biotechnologie inhoudt. Anders zal het veel consumenten ten onrechte afschrikken.' Dit probleem speelt ook bij doorstraalde produkten. Producenten zien af van het door stralen van produkten omdat de term vermeld moet worden op het etiket. De term schrikt veel consu menten af. Doorstralen is een me thode om bacterieën in het voedsel te doden en volstrekt ongevaarlijk voor de consument. Schmid: 'De overheid moet eerst goede voor lichting geven, voor zij de indus trie verplicht de term op het etiket te zetten. Voor sommige produk ten, zoals handgepelde garnalen en kip, is doorstralen een uit komst. Het kan het aantal voedsel vergiftigingen spectaculair terug brengen. Niet iedereen houdt zich nu eenmaal aan de bereidingsvoor schriften voor kip zoals die in Al- lerHande of de kookboeken gege ven worden.' Maar als alle geplande harmonisa ties over een paar jaar zijn gereali seerd, gaan de Europese super markten dan na verloop van tijd hetzelfde assortiment voeren? 'Nee', zegt Aad van Ewijk, "Want je kunt de regels wel harmoniseren, maar consumenten laten zich niet zo gemakkelijk harmoniseren, en dat willen we ook niet. Er zullen geleidelijk wat meer in het buiten land geproduceerde produkten in de winkels komen, maar de ver scheidenheid aan smaken en voor keuren is enorm in Europa en die zal niet snel verdwijnen. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de bijna 100 verschillende smaken van Heinz tomatenketchup. De Denen gruwen van de Spaanse Heinz ketchup, en de Belgen lusten de Engelse Heinz ketchup niet.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 10