Amerikaanse Ahold-ketens blijven overeind in recessie WPSgBrn OP BEZOEK Deli-Express bij Finast Gouden Pinguin voor Tops BI-LO, Giant en Tops versterken marktposities Marktposities De klanten letten bij hun inkopen tegenwoordig vooral op prijs Goed resultaat Finast East Het is onder de gegeven omstandigheden prach tig om onze martktaandelen te zien stijgen AHOLD FLITSEN OKTOBER 1992" Met de economie in de Ver enigde Staten is het nog steeds slecht gesteld. Grote industrieën die tot voor kort goed hun geld verdien den verkeren in moeilijkhe den, met veel ontslagen tot gevolg. In sommige gebie den van de VS is de werk loosheid inmiddels gestegen tot boven de 15%. De ketens van Ahold USA houden het hoofd echter boven water. De consument is onzeker gewor den. Dat is dagelijks te merken in de winkels van Ahold's Ameri kaanse supermarktketens. De klanten letten bij hun inkopen te genwoordig vooral op prijs. Toch weten de Ahold-supermarkten, ook in de economisch zwaar getroffen gebieden, het relatief goed te doen. Maar van een leien dakje gaat het beslist niet. Wie een grote supermarkt van Giant of BI-LO binnenkomt, her kent meteen de formule: iedere dag de laagste prijzen. Deze for mule is bij de consument in de om geving bekend. Mensen weten dat ze bij Giant het minst betalen voor zowel de bekende A-merken als voor de eigen merken. Rob Zwar tendijk (Raad van Bestuur): We hebben prima supermarkten en ze ker geen discounters of clubkaart- groothandels. Dat soort formules is in opkomst in de Verenigde Sta ten. De aanhoudende recessie kweekt daarvoor een bepaalde hoe veelheid klanten. Maar klanten die prijs stellen op ruime keus, veel vers, goede sfeer, prettig personeel en de prijzen, blijven hun boodschappen doen bij Giant, BI-LO, Finast en Tops.' Wie een Ahold-supermarkt bin nenloopt, ziet meteen een reusach tige muur van uiterst aantrekke lijk laaggeprijsde produkten. Zo'n muur heet de Wall of Values' (koopjesmuur). En de koopjes vlie gen weg. Zelfs wie weinig geld heeft wil deze aanbiedingen niet mislopen. Voor de winkelmedewerkers bete kenen de econo mische onzekere tijden hard aan pakken. De win kel moet er spik en span blijven uitzien en de sfeer moet uitno digend en vrien delijk blijven. Om kosten te sparen wordt met een kleinere bezetting gewerkt, zonder dat de klanten daar iets van mer ken. Dit lukt omdat iedereen be reid is zich extra in te spannen. Een herstel van de economie is mo- De investeringen gaan ondanks de recessie gewoon door. Onlangs heropende Giant een totaal vernieuwde supermarkt in Harrisburg, Pennsylvania menteel nog niet in zicht. En het is ook nog maar de vraag of hier na de verkiezingen snel verandering in komt. Zwartendijk: 'Door op vele gebieden steeds meer samen te werken zodat de kosten dalen, door scherpe inkoop, door bespa ringen in distributie en transport, weet het management van onze ketens in deze zware tijden toch een goed resultaat neer te zetten. Maar eenvoudig is het niet en ook de concurrentie zit niet stil. Het is onder de gegeven omstandigheden prachtig om onze marktaandelen te zien stijgen. En dat de investe ringen in bestaande winkels toch doorgaan, naast het openen van nieuwe super markten, is voor iedereen een ge weldige opsteker.' Ik zag tranen in de ogen van een van onze Ahold USA-teamleden toen we op Schiphol stonden om te rug te vliegen naar Amerika. Het bezoek aan Nederland met de daaraan gekoppelde Damloop was een geweldige ervaring voor onze Amerikaanse medewerkers, mede dankzij de inzet van de gastgezin nen en de medewerkers van Ahold. Het begon met een echte Holland se lunch op het hoofdkantoor, ge volgd door een rondleiding in de nieuwe Albert Heijn in Zaandam. Wat de Amerikanen het meeste op viel waren de prachtige kantine en de zittende caissières. In Amerika staan ze achter de kassa. Ik geloof trouwens dat ik de enige was die zich te goed deed aan de geserveer de haring met uitjes! De volgende dag hebben we in Amsterdam doorgebracht. Daar vond men dat de mensen er zo vrij en uitzagen. Ik kon me hier wel wat bij voorstellen aangezien je in het straatbeeld van New York voorna melijk mensen ziet die haast heb ben. En Amerika is natuurlijk een wat conservatiever land dan Ne derland, wat bijvoorbeeld tot ui ting komt in de kleding. De Dam loop was een ervaring apart, ik ge loof niet dat de leden van mijn team verwacht hadden dat er zo veel mensen van Ahold meededen en dat er af en toe flink geduwd moest worden om vooruit te ko men. Het draaiorgel met smartlap pen gaf mij overigens wel een ex tra duwtje. Waar de Amerikanen niet over uit gepraat raakten was het feit dat in Nederland de supermarkten op zondag dicht zijn. En verder wekte het aantal vakantiedagen dat Ne derlanders krijgen de nodige ver bazing. In Amerika heb je normaal twee weken vakantie (na tien jaar trouwe dienst worden het er drie). Zelf viel me weer op hoe fantas tisch georganiseerd Nederland is en hoe goed de meesten het heb ben. Het gaf me een gevoel van trots om dit aan een aantal Ameri kaanse collega's te kunnen laten Comelie Jutte (Comelie werkt op het hoofdkan toor van Ahold USA in Parsippa- ny, New Jersey) Wachten bij de deli hoeft niet meer bij Finast. Daar is de Deli-Express geïntroduceerd. Dit is een compu ter met beeldscherm waar de klant zijn versbestellingen kan intoet sen. Na het intoetsen van de be stelling worden de produkten bij elkaar gezocht en klaar gemaakt door de medewerkers. De klant kan verder winkelen en even later de boodschappen meteen meene men. Zowel klanten als medewer kers zijn enthousiast over het sys teem, dat in een groeiend aantal Finast-winkels is te vinden. De keten die het heel moeilijk heeft is Finast East. Een groot aantal winkels van Finast East ligt in het economisch zwaar ge troffen New England. Vele consu menten zijn daar zo langzamer hand aan het eind van hun latijn. Hun spaargeld is op, er is geen zicht op een nieuwe baan, terwijl de gezinskosten doorlopen. Zij ge ven bijna niets uit en doen hun boodschappen alleen als het strikt noodzakelijk is. Om in zo'n gebied de winkels toch draaiend te hou den en geen verlies te lijden, moe ten op ieder gebied kostenverlagin gen worden doorgevoerd. Helaas worden hierdoor ook medewerkers getroffen. Zwartendijk: 'Iedereen in de Verenigde Sta ten hoopt dat het binnenkort weer beter zal gaan met de economie. Maar de afgelopen drie jaar zullen ongetwijfeld him littekens achterlaten.' Onze winkelketens verdienen een compliment dat zij ondanks de harde tijden zo goed blijven draai en en hun positie in de markt ver der verbeteren. Daarvan zullen we ook straks als het weer goed gaat met Amerika plezier beleven. Tops Markets heeft de Gouden Pinguin gewonnen, een prijs voor het beste diepvries-assortiment. Het is voor de negende achtereen volgende keer dat Tops deze prijs wint. Deze nationale prijs wordt gegeven aan de supermarktketen die het best de variëteit, het ge mak, de kwaliteit en een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding van het assortiment over weet te brengen op de klant. Dit jaar hadden de diepvries-managers van Tops een intensieve campagne ontwikkeld. In de winkel trokken demonstra tiestands, displays, weggeef-pro- dukten, prijsvragen en reclame-ui- tingen sterk de aandacht. Buiten de winkel werd de klant vooral be naderd via lokale televisiestations.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 9