We kijken naar Hussein en Abdoel net als naar Frans en Kees' VAN 'T SCHAP AH ontwikkelt allochtonenbeleid in Amsterdam Kussentjes Droge billetjes Groeiende groep Voor ons is het heel normaal dat hier mensen van 10 verschillende nationaliteiten werken' Andere gewoontes Doorstroming buitenlandse jongeren noodzaak -AHOLD FLITSEN OKTOBER 1992 Een nieuw produkt van Albro. Zelf bedacht, zelf ontwikkeld. 'Kussentjes' heten ze. En zo zien ze er ook uit. Marsepein met een crèmevulling van mokka of banaan. 'We maken ze op de mergpijp-lijn', zegt Douwe de Vriend, manager Banket bij de Zwanenburgse bakker. 'We hadden zoiets van: met die lijn moet toch iets meer te doen zijn. Toen hebben we het kussentje bedacht. Het is een produkt waar je oneindig mee kunt variëren. Chocolade eromheen bijvoorbeeld, noten- crunch erover. Voorlopig bren gen we twee verschillende kus sentjes op de markt, een met mokka en een met banaan.' De kussentjes hebben hun eerste beoordeling door een consu mentenpanel goed doorstaan. Het produkt kreeg een 7,1 als waardering. 'Ze zien er ook aantrekkelijk uit', zegt een op timistische De Vriend. 'Het is een soort luxe bonbon. Ze zijn heerlijk bij de koffie.' Eind oktober, in de babyweek, introduceert Albert Heijn totaal vernieuwde AH-luiers. Uit on derzoek is gebleken dat veel vaders en moeders de AH-luier niet kennen. Met de nieuwe lui er hoopt Albert Heijn hier ver andering in te brengen. 'Vroe ger was er één AH-luier', zegt Jacomien Bolier, assortiments manager bij Commerciële Za ken. 'Nu is er een jongensluier en een meisjesluier.' Wat ook nieuw is, is het anti-lekrandje. Daardoor is het absorptiever mogen (vochtopname) sterk verbeterd. Datzelfde geldt voor het transportvermogen. Het vocht wordt sneller getranspor teerd naar de onderlaag van de luier met als gevolg: een drogere baby zonder geïrri teerde huid. 'Bovendien is de verpakking vernieuwd', vertelt Bolier. 'Dui delijkheid staat voorop. De klant ziet in één oogopslag welk pak ze nodig heeft.' Uit re sultaten van een huismerktest is gebleken dat proefpersonen de nieuwe luiers bijzonder waarderen. De nieuwe luier is er in vier soorten: midi, maxi, maxi plus (nieuw) en extra lar ge. In de babyweek start tevens een spaaractie voor een uniek kinderboekje met verhaaltjes en liedjes. Achter in het boekje zit een CD waarop deze liedjes en verhaaltjes worden gezon gen en verteld door Léonie Sa- zias. Alleen verkrijgbaar bij AH. In de grote steden heeft Albert Heijn veel medewer kers in dienst die afkomstig zijn uit landen als Marokko, Egypte, Suriname of Tur kije. In Amsterdam behoort 20% van de medewerkers tot de zogenoemde allochtone groep. Sinds enige tijd krijgt de doorstroming van deze jongeren naar kaderfunc ties speciale aandacht. We zijn hier gewend niet' over de allochtone collega's te praten als een aparte groep', zegt Eef van Craaikamp, supermarktmanager van het AH-filiaal aan het Amster damse Comelis Troostplein. 'Zo gaan we niet met elkaar om. We kijken dus naar Hussein en Abdoel net als naar Frans en Kees.' Het Cornelis Troostplein ligt- mid den in De Pijp, een bekende hoofd stedelijke wijk waar veel verschil lende nationaliteiten voorkomen. Dat wordt weerspiegeld in het per soneelsbestand van het filiaal. Van de 130 medewerkers is bijna 40% van buitenlandse afkomst. "We pro beren bewust een afspiegeling van de buurt te zijn. Voor ons is het heel normaal dat hier mensen van tien verschillende nationaliteiten wer ken. En het is niet meer dan logisch dat je dan rekening houdt met el- kaars achtergrond.' De kleurrijke samenstelling van de AH-gemeenschap in Amsterdam krijgt sinds enige tijd extra aan dacht van het regio- en zonema- nagement. De laatste jaren neemt het aantal jongeren van Neder landse afkomst dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt af. Tegelijker tijd is er een snelle stijging van het aantal allochtone jongeren dat na middelbare school of beroepsoplei ding wil gaan werken. AH richt zich van oudsher op schoolverla ters, dus ook op jongeren van bui tenlandse afkomst. 'Buitenlandse jongeren moeten dezelfde kansen hebben als Nederlanders om car rière te maken. De mogelijkheden daartoe moeten via gericht perso neelsbeleid worden geboden', aldus Patty Dessing, personeels- en op leidingsfunctionaris in de zone Am sterdam. 'Er blijken binnen deze groep tal van goede krachten te zit ten. Daar moet je natuurlijk ge bruik van maken, want daar heb ben we allemaal voordeel van. Het Eef van Craaikamp (r) en een deel van zijn mede werkers beleid is daar dus op gericht.' De supermarktmanagers in de hoofdstad hebben inmiddels een cursus multi-cultureel manage ment gevolgd. Een cursus waarin de culturele achtergronden van buitenlanders centraal staan. "Veel buitenlandse jongeren zijn van huis uit niet gewend een baas te gen te spreken of op te komen voor him eigen mening. Op het werk merkje dat. Ze vragen niet zo snel om meer verantwoordelijkheden. Zijn niet zo assertief als hun Ne derlandse collega's, ook al spreken sommigen net zo plat Amsterdams. De supermarktmanagers moeten zich daarvan bewust zijn', aldus zo nemanager Harry Knoppert. Ook de taalachterstand die sommige al lochtone medewerkers nog hebben, is een punt van aandacht. Patty Dessing: 'Bij het aannemen van nieuwe medewerkers letten we al tijd op zaken als motivatie, klant gerichtheid en sociale vaardighe den. Bij buitenlandse jongeren wordt daarnaast extra gelet op be heersing van het Nederlands. Heeft iemand daarin nog bijscho ling nodig dan bieden we daartoe de mogelijkheid via de studiekos tenregeling. Het verhoogt zijn of haar kansen op de langere termijn. Dat is goed voor de medewerker èn voor Albert Heijn.' Eef van Craaikamp nam ook deel aan de cursus multi-cultureel ma nagement. 'Ik heb er heel veel aan gehad', vertelt hij. 'Door de infor matie die we daar kregen, ben ik anders tegen zaken gaan aankij ken.' Als voorbeeld noemt hij de anders denken en doen. En heel be langrijk: tijdens de cursus werd het waarom daarvan duidelijk.' In de dagelijkse praktijk aan het Come lis Troostplein wordt op vele ma nieren met de multi-culturele sa menstelling omgesprongen. Zo komt er tijdens het kerstdiner niet alleen een varkenshaasje op tafel maar is er ook kipfilet voor de al lochtonen met een moslim-geloof. In het eigen personeelsblad De Pijp is aandacht voor iedereen. In inter- verzoeken van buitenlandse mede werkers om lange vakanties. 'Dat betekent niet dat ze wekenlang aan het strand liggen. Vaak zitten er verplichte bezoeken aan de familie aan vast of is er een trouwerij die dagen duurt. Je wordt je ervan be wust dat zij thuis andere gewoon tes kennen en andere sociale ver plichtingen hebben. En dus niet al leen anders praten, maar ook views met islamitische medewer kers lezen de anderen over het vas ten tijdens de Ramadan en staan er ingezonden stukken over 'die moei lijke Nederlandse taal'. De slotre gels: 'Een mannetjeskat noemt men doorgaans een kater. Hoe noemt u een mannetjesrat? Een ra- ter soms? Zo heeft het Nederlands verschillende kwalen. Niettemin is en blijft het de taal der talen.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8