'Winkelvloer nu eenmaal niet van elastiek' DC Zwolle werkt met nieuw computersysteem Kritisch oor deel klant waardevol Supermarktmanager Frank Meissen in gesprek met zijn klanten: 'Ik heb gemerkt dat er naar ons is geluisterd, daarom zit ik hier nu weer' Keuzes te weten wat de klant wil, ergert of pleziert' Resultaat Sociale functie AHOLD FLITSEN OKTOBER 1992 Albert Heijn heeft dagelijks contact met zijn klanten. Via de AH-servicelijn bijvoorbeeld. En via de medewer kers op de winkelvloer. Sinds jaar en dag nodigen de supermarktmanagers ook klanten uit om in groepsgesprek ken met elkaar van gedachten te wisselen. Flitsen schoof aan bij een klantengroepsgesprek in Nijmegen. De bijeenkomst vindt plaats op een doordeweekse avond in café-res taurant Juliana, gelegen in de wijk van AH-filiaal 1015 aan de Molen weg. Zes van de acht klanten die persoonlijk in de winkel werden uitgenodigd zijn ook daadwerkelijk gekomen. 'Ik heb drie jaar geleden al eens deelgenomen aan een klan tengroepsgesprek', vertelt een trouwe AH-klant. 'En ik heb ge merkt dat er naar ons is geluisterd. Daarom zit ik hier nu weer.' Een ander: 'Ik was gewoon nieuwsgie rig en het leek me leuk eens een avond over m'n eigen Albert Heijn na te denken.' Samen met afde lingschef Houdbaar Frances Drij vers en Filiaal Management Assi stente Riet Hondelink gaat super marktmanager Frank Meissen vanavond op zoek naar het verbor gen ongenoegen van zijn klanten en naar nieuwe mogelijkheden om de winkel nog meer op de wensen van de klant af te stemmen Vooraf ontvingen de deelnemers een vragenlijst die ze thuis in alle rust invulden. De lijst vormt de ro de draad door de twee uur durende bijeenkomst. Een bijeenkomst Albert Heijn-fi- lialen organise ren doorgaans een of twee keer per jaar een klantengroeps gesprek. Op die manier houden de supermarkt managers voeling met wat er leeft onder hun klanten. 'Het gaat er om te weten te komen wat de klanten belangrijk vinden en wat hun ergernissen zijn in de win kel', aldus directeur Operations Jack Voskamp. 'Supermarktma nagers komen heel wat te weten via de techniek van klanten groepsgesprekken. Veel winkels boeken daar prima resultaten mee. Het kritisch oordeel van de vaste klant is van veel waarde. We zullen de klantengroepsge sprekken dan ook krachtig blij ven ondersteunen.' waarin de klant meer te weten komt over het reilen en zeilen in de winkel en Albert Heijn meer over de wensen en ideeën van de klan ten. 'Ik ben altijd weer heel be nieuwd te horen hoe u naar onze winkel kijkt', zegt supermarktma nager Frank Meissen in zijn wel komstwoord. Hij wordt op zijn wen ken bediend. Het filiaal aan de Mo lenweg is al wat ouder en kampt met ruimteproblemen. Meissen en zijn staf staan bij veranderingen in de winkel nogal eens voor lastige keuzes. Tijdens het klantengroepsgesprek blijken die keuzes voor de klant niet altijd even logisch. 'Artikelen komen en artikelen gaan. Het aan tal artikelen in de verschillende as sortimenten breidt voortdurend uit', legt Meissen uit. "We zouden u die nieuwe produkten graag alle maal willen aanbieden, maar de winkelvloer is nu eenmaal niet van elastiek.' Dat begrijpen de klanten ook, maar waarom bouwt Albert Heijn dan geen grotere winkel? Binnenkort wordt het oude school gebouw aan de overkant afgebro ken. Een mooie lokatie voor een nieuw prachtfiliaal. Heeft de su permarktmanager daar wel eens aan gedacht? 'Zeker', antwoordt Meissen. 'Maar dat is allemaal nog erg onzeker. Daar willen we niet op wachten. We willen nu al aan de Klantengroeps gesprek in Nijmegen. Links afdelings chef Frances Drijvers, rechts Frank Meissen. voor een extra medewerker te zor- slag en de winkel verbeteren waar dat kan.' 'Noemt u eens drie negatieve din gen aan de winkel', vraagt Frank Meissen. Zijn gesprekspartners hebben weinig aansporing nodig: pallets in de gangpaden, de wacht tijden bij de kassa, de hal die ver kleind is terwijl veel buurtbewo ners daar nu juist graag even een praatje maakten. 'De buurtwinkel heeft een sociale functie. Zeker in een vergrijzende buurt als de onze', constateert een oudere klant. De storingen bij de flesseninnemer. Ook zoiets. De "bottleneck' van de winkel, zoals Frank Meissen het noemt. En dan de assortimenten, de kleinverpakkingen, de hygiëne, de overzichtelijkheid van de win kel, de gecombineerde bediening van brood en kaas. 'Ik voel me bijna asociaal als ik om gesneden kaas vraag terwijl er naast me nog een aantal mensen voor brood staat te wachten. Dan neem ik maar ver- Aan het eind van de avond klinkt Frank Meissen tevreden. 'Het is in ons belang te weten wat de klant wil, ergert of pleziert. Het klanten groepsgesprek geeft ons die moge lijkheid. Ik heb vanavond veel waardevolle suggesties gehoord, die veelal eenvoudig te realiseren zijn maar die we zelf nog wel eens vergeten. Voor ons begint het werk nu echt. We zullen laten zien dat we goed geluisterd hebben.' Het AH-team knikt instemmend en zegt toe tijdens drukke uren Omega, het nieuwe com putersysteem voor dis tributiecentra van Al- bert Heijn, is ingevoerd in DC- Zwolle. Zwolle is daarmee het eerste regionale distributie centrum dat met Omega werkt. Het landelijk distributiecen trum in Geldermalsen werkt vanaf de opening met dit sys teem. Omega staat voor orderafhande ling, magazijnbeheer en expeditie begeleiding van goederen voor Al- bert Heijn. Het systeem is het ant woord op logistieke ontwikkelin gen. De goederenstroom wordt steeds complexer. Filialen hebben weinig schap- en magazijnruimte, maar de klant wil een breed assor timent. Voor de distributiecentra betekent dit vaker en precies op tijd leveren, zodat er geen 'nee-verkoop' ontstaat. Omega is een besturings systeem dat dit aankan. Voor bijna alle DC-medewerkers betekent het systeem een verandering van de manier waarop ze hun taak uitvoe ren. In het algemeen komt het erop neer dat handelingen die voorheen handmatig gebeurden, nu met Omega worden uitgevoerd. Dit maakt de kans op fouten kleiner en verbetert zo de kwaliteit van het distributieproces. In de loop van het komende jaar gaat Omega ook in werking in de distributiecentra van Tilburg en Zaandam.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 4