Nog dertien herplaatsingen Personeel kan winkeldief afwimpelen Albert Heijn wil nog meer in de winkel met klant communiceren Gall Gall goes America VOORUITZIEN Ahold CD-I het land in Antwoord Reorganisatie G VA Veiligheidstraining Gall Gall: 'Ik voel me een stuk zekerder' Slagvaardig Steun AHOLD FLITSEN OKTOBER 1992 - In de communicatie met de klant zal Albert Heijn de nadruk het komende jaar nog sterker leggen op de winkel zelf. Op deze manier zal AH de klant bereiken op het moment dat deze zijn koopbeslis singen neemt. 'Klanten beslissen zes van de tien keer pas in de winkel wat ze gaan kopen. Communicatie over die keu ze is daarom het meest doel treffend in de winkel zelf, aldus commercieel directeur Krijn Dors man vorige maand op de super marktmanagersdag. 'Het wordt steeds moeilijker de klant te berei ken via kranten en televisie. Men sen besteden minder tijd aan het lezen van de krant. De aandacht voor advertenties wordt minder en bovendien daalt het aantal abonne menten op dagbladen. Een groei end aantal huishoudens heeft geen abonnement meer op een krant.' Volgens Dorsman wordt het ook steeds moeilijker om de klanten via de televisie te bereiken. 'Vroeger toen je nog een of twee netten had lag het eenvoudig. De STER-spots drongen geheid in alle huiskamers binnen. Maar nu met al die ver schillende zenders via de kabel, met afstandsbediening waarmee je zo lekker kunt 'zappen', nu is de kans datje commercial wordt weg gedraaid levensgroot.' Krijn Dorsman Het antwoord van AH op deze ont wikkelingen is meer communicatie met de klant in de winkel zelf. 'Pro- dukten, de aandacht in de winkel daarvoor, de wijze waarop ze wor den gepresenteerd. Ook dat is com municatie. En heel gericht: op de juiste plaats, op het juiste moment. Klanten willen goede informatie. Niet die hen ongevraagd wordt op gedrongen. Nee, dat bepalen ze zelf. Kijk maar naar het succes van AllerHande en naar de verkoop van onze kookboeken. In de communi catie in de winkel kim je daarop aansluiten, daarvan profiteren.' In de communicatie met de klant is een belangrijke rol weggelegd voor de winkelmedewerkers. "Niets communiceert zo sterk en in dringend als mensen', aldus direc teur operations Jack Voskamp. Tersoneel is en blijft een niet te on derschatten factor in de communi catiemix.' 'Het weer is nu nog goed voor Albert Heijn, maar we kennen het weerbericht', zeiAH-President JanAndreae vorige maand op de supermarkt managersdag. 'Daarom is het nodig om nu maat regelen te nemen die zeker stellen dat Albert Heijn zijn leidende positie niet alleen behoudt, maar ook verder zal versterken. Het is een prima zaak om op dit moment nog eens extra naar de kosten te kijken en daarin naar besparingen te zoeken. Als het economisch in Nederland volgend jaar wat minder gaat, zijn bij AH al maatregelen genomen om dan toch op koers te blijven en het de klan ten zo goed mogelijk naar de zin te maken. Andere bedrijfsonderdelen van Ahold zijn even eens voorbereid op minder fraai weer. Ondernemen heeft vooral met vooruitkijken te maken en het nemen van tijdige beslissingen die daarop zijn gebaseerd. Dat ben je als ma rktleider verplicht en stelt je in staat om te blijven groeien. Ook als het weer te wensen overlaat. Hoofdredactie Flitsen Van de 55 GVA-medewerkers wier functies door de reorganisatie van GVA kwamen te vervallen, zijn er op dit moment veertig met succes herplaatst binnen en buiten Ahold. Voor dertien medewer kers wordt nog naar een nieuwe functie gezocht, alhoewel voor twee medewerkers inmiddels een ontslagvergunning is aange- Spiegels tegen diefstal bij Gall Gall Voor degenen voor wie de ontslag vergunning is aangevraagd, heeft herplaatsingscoördinator Wim Hoogenboom nog geen passende functie kunnen vinden. 'Ook tij dens de voor hen geldende opzeg termijn zullen we zowel in- als ex- tem blijven zoeken. Met dertien mensen lopen nog begeleidingsge sprekken. Diefstal en agressie leiden tot lastige situaties in de winkel. Een probleem waar de hele-detailhandel mee te maken heeft. Vorig jaar investeerde Gall Gall veel geld in het aanbrengen van technische hulpmiddelen, zoals spiegels en buitenlampen, ter voorkoming hiervan. Sinds kort wordt ook het personeel getraind. In september is Gall Gall een cursus gestart die het personeel leert omgaan met agressief gedrag en winkeldiefstal. De veiligheids training wordt drie maanden lang gegeven door de Nederlandse Vei ligheids Dienst. In de trainingscen tra in Rijswijk en Amsterdam zijn winkels van Gall Gall nage bouwd om praktijksituaties na te kunnen bootsen. 'De cursus leert de deelnemers enerzijds hoe ze veilig handelend op kunnen treden en anderzijds hoe ze door him opstelling diefstal voor kunnen zijn', zegt hoofd Perso neelszaken Wim Smit. 'Grappig ge noeg ligt dit preventief handelen soms heel dicht aan tegen actief verkopen. Een voorbeeld. Wanneer een klant zich verdacht gedraagt, stap je er naar toe en vraagt of je hem kan helpen.' Filiaalmanager Albert van Setten herkent die situatie. Hij volgde een try-out van de training in decem ber van het vorig jaar. 'Ik had laatst een groepje klanten in de winkel die wat stonden te romme len en te draaien. Het leek veel op een situatie die we tijdens de cur sus hadden geoefend. Ik ben toen naar ze toe gestapt en heb gevraagd of ik ze mis schien van dienst kon zijn, maar ze waren bin nen de kortste keren de winkel uit.' De eendaagse training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkge deelte. Tijdens dit laatste onder deel worden rollenspelen gespeeld. Twee acteurs onderwerpen de deel nemers aan, wat in vaktermen enigzins verhullend hun 'niet-coö- peratieve koopgedrag1 wordt ge noemd. Van Setten: 'Ik voel me een stuk zekerder. Ik let op kleine din gen. Hoe ziet iemand eruit. Wat voor tas heeft hij bij zich. En ik weet wat ik wel en niet mag zeggen. De training was een goede erva ring.' Het zal niet meevallen om die aan een nieuwe baan te helpen, maar ik blijf optimistisch', aldus Hoogen boom. Afgezien van de knelpunten is de herplaatsing tot nu toe rede lijk volgens schema verlopen. Als gevolg van de reorganisatie, nood zakelijk om van GVA een efficient en slagvaardig bedrijf te maken met gezonde financiële basis, moest het personeelsbestand in to taal met honderdtien mensen wor den ingekrompen. Ongeveer de helft daarvan is via natuurlijk ver loop (VUT, pensioen, RSG) afge vloeid. Van de medewerkers die via Hoogenboom werden herplaatst bleef de helft bij Ahold. De andere helft kreeg elders een nieuwe baan. De coördinator krijgt bij zijn werk veel steun van de speciale begelei dingscommissie, bestaande uit twee leden van de OR GVA, een vertegenwoordiger van de vakbond en de directeur van het Pensioen fonds Ahold, Jan Brinkhuis. 'De le den van de commissie kijken niet alleen of ik het goed doe, maar ze komen ook met waardevolle sug gesties en ideeën. De samenwer king is uitermate succesvol', aldus Hoogenboom, die de operatie voor het eind van dit jaar denkt af te ronden. 'Dan zal blijken in hoever re we onze doelstellingen hebben kunnen realiseren.' Ahold heeft een audiovisueel voorlichtingsprogramma op CD- I, een interactieve compact disc. In het programma zijn alle be drijfsonderdelen van Ahold terug te vinden. Het bijzondere van de CD-I, een recente uitvinding van Philips, is dat de gebruiker steeds zelf de onderwerpen van zijn keuze kan oproepen. De CD-I speler is aan te sluiten op een ge wone televisie. Het programma is op het hoofdkantoor van Ahold te bekijken, maar er zijn ook twee sets die ciculeren over Ahold-ves tigingen in Nederland. Tot 23 ok tober is het programma op de hoofdkantoren van Marvelo en Gall Gall te zien. Daarna gaat de CD-I voor enkele weken naar Albro en Meester. In de weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn de winkels van Gall Gall in Ameri kaanse stijl gehuld. Het kan zelfs voorkomen dat de filiaalmanager- met een Bud-honkbalpet op de klanten te woord staat. Bud-bier vormt samen met Coca-cola, bour bon whiskey, Californische wijnen en Southern Comfort de kern van een Amerika-actiepakket. Klanten die een Amerikaans produkt ko pen, ontvangen gratis een zakje 'American barbequepinda's'. Bo vendien krijgen zij een verkiezings formulier waarop ze kunnen aan geven wie van de twee kandidaten, Bush of Clinton, de verkiezingen gaat winnen. De uitslag hiervan wordt een dag voor de verkiezingen in de landelijke dagbladen ver meld. Maken de klanten ook de slagzin op originele wijze af, dan maken ze kans op één van de zes reizen naar Amerika.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3