met knuffelpin Albert Heijn pakt kosten aan Albert Heijn steunt Unicef Veel Ahold-medewerkers beleggen in AH Vaste Klanten Fonds Zuiniger Kritisch Blaren voorgoed doel Wat werd er van het walnootboompje... Vlieger eens uit! -AHOLD FLITSEN OKTOBER 1992 Vervolg van pag. 1 gegevens blijkt dat 's lands grootste kruidenier het beter doet dan de concurrentie. Dat blijkt onder andere uit het marktaandeel, dat in 1992 is ge stegen tot 26,8% (1991: 26,1%). 'Ons marktaandeel stijgt dus nog steeds. Dat kunnen maar weinig concurrenten laten zien.' Maar aan de andere kant signa leerde de AH-directeur dat de kosten in de detailhandel toene men. Zowel de loonkosten als de overige kosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. 'De kosten- groei is groot, met als gevolg dat bij ongewijzigd beleid de win sten dreigen te dalen. En win sten die lager worden, dat is een gevaarlijke weg. Die leidt op den duur tot grote problemen. Dat geldt zo voor elk bedrijf.' Albert Heijn heeft de hogere kosten dit jaar nog kunnen op vangen. In een minder snel groeiende markt, waar consu menten zuiniger worden, is het duidelijk dat margeverbetering niet het enige antwoord kan zijn. Om het bedrijf ook in de toekomst gezond te houden en te kunnen blijven investeren, zal Albert Heijn de komende tijd extra nadruk leggen op het verlagen van de kosten. Zowel de kosten van distributie, on dersteunende afdeüngen (kan toren), marketing- en filiaalkos- ten zullen omlaag worden ge bracht. Alle onderdelen van Al- bert Heijn zullen bijdragen. De kostenbesparingen zullen onder andere gerealiseerd wor den door het werk nog efficiën ter te doen. Volgens commer cieel directeur Krijn Dorsman zal er daarnaast kritisch geke ken worden naar de omvang van het assortiment. 'Produk- ten die niet relevant zijn voor de behoefte van de klant zullen we uit het assortiment halen', al dus Dorsman. Als tweede moge lijkheid noemde hij het vermin deren van mutaties in het as sortiment. 'Dat spaart uren en dus kosten.' Ook op operatio neel gebied zullen kostenbespa rende verbeteringen worden doorgevoerd. De AH-winkels zullen met relatief minder mid delen hetzelfde werk moeten doen. '"Daartoe is flexibliteit no dig, multi-inzetbaarheid en an ticiperend vermogen', aldus di recteur Operations Jack Vos kamp. De AH-directie twijfelt er overi gens niet aan dat deze eigen schappen in ruime mate voor handen zijn bij de medewerkers van Albert Heijn. AH-president Jan Andreae: 'Albert Heijn is wel het een en ander gewend. De ge schiedenis heeft geleerd dat wanneer de omstandighe den moeilijk worden, we er altijd beter uitkomen. Ik heb daar ook nu alle ver trouwen in. De economische weersverwachting van col lega Bosma betekent niet het luiden van de noodklok of het roepen om dijkver zwaring. Het geeft wel aan dat we op tijd maatregelen moeten nemen om in de toe komst problemen te voorko- Albert Heijn en Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heb ben al langere tijd een uit stekend samenwerkingsver band. Dit najaar zijn in ver schillende AH-vestigingen weer Unicef-kerstkaarten te koop. In de periode hieraan voorafgaand staan in alle Al- bert Heijn-filialen toonbank displays met Unicef-buttons. Unicef zet zich overal ter wereld in voor kinderen in nood. Begin deze maand werd op allerlei manieren geld ingezameld voor VVAn'A projecten in landen waar de toe komst van kinderen wordt be dreigd. Dit jaar richtte men zich vooral op weeskinderen in Zam bia, Haïti en Cambodja. Als mascotte voor hun acties ge bruikt Unicef een knuffelpop. Van deze knuffelpop is nu ook een vrolijke button gemaakt, de knuffelpin. Een geëmailleerde pin, roze van kleur. De knuffel pin is tot eind oktober te koop in alle AH-filialen, inclusief fran chisers. Er zijn in totaal 100.000 pins uitgezet. De knuffelpin, een leuk cadeau tje met een goed doel, kost 4,95. Albert Heijn maakt zelf geen winst op de pin. De winst komt volledig ten goede aan Unicef. Vele duizenden Ahold-medewerkers nemen inmiddels deel aan het AH Vaste Klanten Fonds. En gelijk hebben ze, want zoals bekend kunnen Ahold-medewerkers flink profiteren van de speciale medewerkersregeling. Behalve Units A, die verkregen worden door het inwisselen van drie volle boekjes met AH-ze- gels, krijgen zij ook een aantal Units B voor een totale waarde van 147,-. Die Units B worden gratis door Ahold verstrekt. Af hankelijk van het aantal con tracturen kunnen medewerkers een, twee of drie keer per jaar extra Units B ontvangen. Mede werkers die niet deelnemen la ten dus in feite geld liggen en doen zichzelf behoorlijk te kort. Om in aanmerking te komen voor de speciale regeling heeft iedere Ahold-medewerker in fe bruari het Aanmeldingsformu lier Personeel ontvangen. Nieu we medewerkers krijgen het au tomatisch na drie maanden thuisgestuurd. Mensen die na dere informatie willen hebben over het AH Vaste Klanten Fonds kunnen terecht bij hun chef of de personeelsafdelingen. achter zich aan. Wie de blauwe havik, met een vleugelwijdte van 2 meter 40 in zijn bezit wil krijgen, heeft pech. De vlieger is niet te koop. *We hebben al een aantal aanbiedingen gehad, maar we houden hem zelf, verzekert Sylves ter ons. Voor wie zelf een vlieger wil bouwen: de AH-experts adviseren spinakemy- lon en koolstofstokken, hoewel glasve zel ook voldoet. de zonemanager hoorde van het initia- andere filialen. Inmiddels hebben we tief verdubbelde hij het bedrag spon- 4000,- voor Somalië bij elkaar.' taan en vertelde hij van onze actie in Haalt hij het wel of haalt hij het niet? Dat was de vraag toen een ongetrainde Jaap Knevelbaard, supermarktmana ger van AH-filiaal 1093 in Groningen, in juli meedeed aan de vierdaagse van Nijmegen (in totaal 200 kilometer). Paul Tammeling, afdelingsmanager kassa, zag meteen mogelijkheden om munt te slaan uit het doldrieste plan van zijn baas. 'Als jij het haalt', zeiden we tegen hem, 'zorgen wij voor 1093,- om bij te dragen aan de hulp in Somalië.' De blaren op Knevelbaards voeten werden rijkelijk beloond. 'Met 50 man ieder 20,- hadden we het ge klaard', vertelt Tammeling. 'Maar toen Een jaar of twaalf geleden kocht me vrouw Duchateau in het Hilversumse AH-filiaal aan de Van Hogendorplaan een walnootboompje. 'Dertig centime ter hoog en in de opruiming voor 1,98', vertelde ze tegen supermarkt manager De Kivet, bij wie ze soms wel drie keer per dag over de vloer komt. 'Elke keer als we het gras maaiden, moesten we uitkijken dat het boompje niet meeging. Maar u zou eens moeten zien wat er van geworden is.' Flitsen ging kijken en inderdaad: het kleine boompje is groot geworden. Sterker nog: een reusachtige boom neemt het tuintje van mevrouw Ducha teau in beslag. En ook in huis liggen overal walnoten te drogen. 'Ik blijf ra pen', zegt ze. 'Het worden er ieder jaar meer. De boom levert elk jaar zo'n zes a zeven kilo walnoten. Ik bak er taarten mee. Ze gaan in salades. En ik geef soms wat aan de buren als schadever goeding. Die boom neemt nogal wat zon weg.' In het najaar moet de boom worden ge snoeid. Om in 1993 opnieuw bomvol verse walnoten te hangen. 'Ze zijn zo zacht', zegt de enthousiaste bezitter. 'Je hebt er niet eens een notekraker bij no dig. Heerlijk.' En dat voor ƒ1,98: een mooie investering. Wie deze zomer aan het strand van Re- nesse was, kan hem nauwelijk gemist hebben: de grote AH-vlieger hoog in de lucht. De enige AH-vlieger die ons luchtruim rijk is, werd gebouwd door twee part-timers van AH Zierikzee, de broers Sylvester en Sebastiaan Ver munt. Aanleiding was een actie in hun filiaal. Sylvester: 'Bij aankoop van 25 gulden aan boodschappen kregen klan ten een vlieger cadeau. Aangezien mijn broer en ik graag vliegeren en ook zelf vliegers bouwen leek het ons leuk een speciale promotievlieger te maken. Na overleg met onze supermarktmanager zijn we aan de slag gegaan.' De Zierikzeese broers hebben thuis zes verschillende vliegers. Allemaal zelf gebouwd van bouwtekeningen. Als het even waait, en dat doet het in Zeeland regelmatig, zijn ze aan het strand te vinden. En niet gewoon om een vlieger op te laten. Je kunt met een beetje vlie ger veel meer spectaculaire dingen doen. 'Je kunt skiën over het strand. En jumpen. Je graaft een kuiltje, zet er je voeten in, springt er uit en vliegt zo'n drie, vier meter door de lucht.' De AH-vlieger is één van de sterkste modellen: een Hawk 150. Bij wind kracht 4 a 5 trekt de Hawk 135 kilo

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2