TER HUURNE EN DE TUINEN KRIJGEN OR ZORG OR GVA OVER HERPLAATSINGEN Groepsondernemingsraad voor Speciaalzaken GOR 'Een OR hoort bij het ondernemers schap' Alarmopvolging geregeld KASSA !f) Etoscoop voor achterban Scanning schaadt niet Cups of kannetjes Verkiezingen C0RN1EUWS De werkmaatschappijen Ter Huurne en De Tuinen gaan over tot het instellen van een eigen ondernemingsraad. De nieuwe OR'en zullen na de OR-verkiezingen van maart 1993 worden ingesteld. Dit werd eind september bekend. Het aantal ondernemingsraden bin nen Speciaalzaken Ahold komt daarmee op vier. Reden waarom na Al- bert Heijn ook SpA een groepsondernemingsraad krijgt. 'De GOR moet, als overkoepeling van alle OR'en binnen Speciaalza ken, het beleid van de bestuurder toetsen', zegt voorzitter Geert Haanappel van de COR. 'Het gaat 'Elk bedrijf met meer dan 35 werk nemers is in principe verplicht een ondernemingsraad in te stellen', zegt Frans Petra van het Bureau Ondernemingsraden. 'Het heeft mij altijd verbaasd dat Ter Huurne, met een dikke driehonderd mede werkers, nog geen OR had. Een OR hoort bij het ondernemersschap. Zo simpel is dat.' Petra kaartte de instelling van de nieuwe OR'en aan en is dan ook blij dat ze er ko men. 'Door de groei bij De Tuinen is het aantal medewerkers gegroeid tot boven de veertig. Ook daar is een OR gewenst. Andere werkmaat schappijen, zoals Pragmacare, zijn nog niet zover.' De ondernemingsraden van De Tuinen en Ter Huurne brengen het totaal aan OR'en binnen Speciaal zaken Ahold (met Etos en Gall Gall) op vier. De Centrale Onder nemingsraad stelde daarom voor een Groepsondernemingsraad (GOR) in te stellen, zoals die ook functioneert binnen Albert Heijn. bij hen niet om het belang van de eigen werkmaatschappij, maar om het belang van Speciaalzaken.' Het managementteam van Speciaalza ken Ahold reageerde bij monde van hoofd Personeel Organisatie Leo Groeneveld: 'We zien zeker mogelijkheden voor een GOR om aan een efficiëntere medezeggen schap bij te dragen. Daarom staan we erachter. Maar waar wij voor moeten waken is dat er binnen SpA geen vergadercultuur ontstaat. Voor zware overlegstruc turen is SpA naar onze mening te klein. Het allerliefst hadden we in een informeel platform willlen groeien naar een GOR. Het komt er nu vooral op aan om duidelijk heid te scheppen. Een goede struc tuur en een zorgvuldige invulling van de taken van de GOR.' De Centrale Ondernemingsraad streeft ernaar twee afgevaardig den uit de GOR-Speciaalzaken op te nemen in de nieuwe samenstel ling van de COR die na de verkie zingen van maart 1993 zal ont staan. Op initiatief van de OR van AH Operations heeft Albert Heijn sinds kort een regeling voor alarm opvolging. In het verleden be stond hierover geen duidelijkheid. De nieuwe regeling bepaalt dat alarmopvolging op vrijwillige ba sis moet plaatsvinden en dat minimaal twee uur tegen 200% wordt uitbetaald. 'Wie dus 's nachts een uur zijn bed uit moet om het alarm in zijn filiaal uit te zetten, krijgt voortaan vier uur uitbetaald', verduidelijkt voorzit ter Ruud de Jong. Het voorstel van de OR is door de directie goedge keurd. Dertien namen staan er nog op de lijst met her plaatsingen bij GVA. Voor twee medewerkers is de herplaatsingstermijn, zoals die in het sociaal plan is vastge steld, verstreken. Voor hen is ont slag aangevraagd, wat niet bete kent dat het zoeken naar een pas sende nieuwe functie wordt gestaakt. Voor de overige elf werknemers wordt eveneens naarstig naar nieuwe functies ge zocht. 'Maar', zegt OR-voorzitter Johan Ratelband, 'ik vrees met grote vreze.' De OR van GVA is nauw betrokken bij de herplaatsingen. Twee OR-le- den maken deel uit van de bege leidingscommissie, die meedenkt over mogelijkheden voor nieuwe functies en overlegt met herplaat singscoördinator Wim Hoogen- boom. Zij hebben het probleem nogmaals aangekaart bij de direc ties van de verschillende werk maatschappijen. 'Op die manier hopen we ingangen en vacatures te vinden', zegt Ratelband. Maar ook buiten Ahold wordt gezocht naar mogelijkheden. Zo zijn alle leveranciers van GVA door de com missie benarderd. Ratelband is zeer te spreken over de inzet waarmee aan de her plaatsingen wordt gewerkt. 'Er wordt echt alles aan gedaan', zegt hij. 'Aanvankelijk zag het er inder daad naar uit dat het zou lukken. Van de in totaal honderdtien men sen vloeide ongeveer de helft via natuurlijk verloop (VUT, pensioen, RSG) af. Uiteindelijk moesten 55 medewerkers worden herplaatst. Dat gebeurde zowel binnen als buiten Ahold.' Met het eind in zicht staat hoop op een goede af loop voorop. Of de hoop gerecht vaardigd is zal aan het eind van het jaar blijken, wanneer de ope ratie moet zijn afgerond. Vorige maand werd Etoscoop, een eigen Etos OR-blad, feestelijk ge presenteerd. Het eerste nummer werd door OR-secretaris Yvonne van Setten overhandigd aan Etos- directeur Henk Baakman. De OR wil met Etoscoop de achterban be ter informeren over zijn activitei ten. 'Etoscoop moet onze mede werkers op een leuke manier ver tellen wat er allemaal speelt binnen de OR', legt vice-voorzitter Carrie Cornelissen uit. 'Dit eerste nummer geeft een overzicht van wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. De volgende nummers zullen gaan over actuele onder werpen.' Etoscoop moet vier of vijf keer per jaar gaan verschijnen en wordt naar elk Etos-filiaal ver stuurd. De OR-Operations van Albert Heijn heeft twee horloges laten onder zoeken, die ontregeld zouden zijn door de scanning-apparatuur bij de kassa's. Hierover waren klach ten binnengekomen. Het onder zoek, door twee onafhankelijke ju weliers, wees uit dat de twee digi tale horloges niet defect waren geraakt door de invloed van scan ning. Het ging om een namaakhor- loge en een horloge waaraan en kele onderdelen ontbraken. De OR van Marvelo wil af van de milieu-onvriendelijke melkcups, die nog worden gebruikt op de af deling 'Verkoop' en door de direc tie. De OR kijkt momenteel of kan worden overgestapt op melk in kannetjes, zoals dit in de produktie al wordt gebruikt. De directie sprak, volgens secretaris Vissche- dijk, van 'een zinnige suggestie'. De ondernemingsraadsverkiezin gen (maart 1993) zullen in het te ken staan van 'Tijd en Kwaliteit'. Er moeten voldoende, kwalitatief goede kandidaten komen. De ver kiezingscommissie streeft naar drie kandidaten voor elke beschikbare OR-zetel, zodat er voor de kiesge rechtigde Ahold-medewerkers ook daadwerkelijk wat te kiezen valt.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 11