De Tuinen is klaar om te oogsten Albert Heijn pakt kosten aan P 4 luiers Introductie nieuwe AH-luiers IN DIT NUMMER Groeps gesprekken Allochtonen Ahold USA Zestiende filiaal open in Eindhoven GVA-feest albert: hi Ahold Topteam wint opnieuw Dam tot Damloop Concurrentie 49e jaargang Zie pag. 8 *jgihl .Ek Supermarktmanagers nodi gen regelmatig klanten uit om in groepsgesprekken met elkaar van gedachten te wis selen. Op die manier komt AH veel aan de weet over de wensen van de consument. Zie pag. 4 In de grote steden heeft AH veel buitenlandse jongeren in dienst. In Amsterdam be hoort bijvoorbeeld 20% van de AH-medewerkers tot de allochtone groep. Sinds eni ge tijd krijgt de doorstro ming van buitenlandse jon geren naar kaderfuncties speciale aandacht. Zie pag. 8 Met de Amerikaanse econo mie gaat het nog altijd slecht. Toch doen de super marktketens van Ahold USA het relatief goed. BI-LO, Giant en Tops hebben hun marktposities zelfs nog we ten te versterken. Zie pag. 9 In een grote circustent in Ede organiseerde Grootver bruik Ahold vorige maand een groots personeelsfeest. 'Dit feest is een oppepper voor alle medewerkers', al dus organisator Jan Korsen. 'Die kunnen we wel gebrui ken na die reorganisaties.' Zie pag. 12 Op 3 september opende De Tuinen in Eindhoven zijn zes tiende filiaal. Anderhalfjaar geleden werd de drogisterijke ten een onderdeel van Speciaalzaken Ahold. Wat is er in die tijd gebeurd en wat staat er te gebeuren vroeg Flitsen aan commercieel manager Ingrid Heezen. 'We zijn het laatste anderhalf jaar bezig geweest met zaaien. Investeren in nieuwe winkels, het winnen van vertrouwen bij de klanten en het opzetten van een nieuwe organisatiestruc tuur. Dat laatste was nodig om het oogsten aan te kunnen. Zo ver zijn we nu. De basis is ge- legd.' Bij de overname door Ahold stel de De Tuinen zichzelf tot doel binnen vijf jaar vijftig of zestig filialen te hebben. Het zestiende filiaal in Eindhoven is het laat ste voor 1992. De komende jaren moeten elk jaar tien filialen de deuren openen. De groei van De Tuinen verloopt volgens planning. 'Maar vol gend jaar willen we meer de boer op. Naar buiten toe. We denken erover een informatief magazine uit te geven en bro chures te maken met voorlich ting over de verschillende assor- timentsgroepen.' In het assorti ment zullen ook veranderingen te zien zijn. De exclusieve mer ken van De Tuinen worden flink uitgebreid .Voedingssupplemen ten van Dimedici groeien van 6 naar 25 produkten, de natuurlij ke huidverzorgingsprodukten onder de merknaam Gardners worden gerestyled en nieuw bij De Tuinen wordt een serie van 25 etherische oliën onder de naam Botanies. nummer 9 oktober 1992 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV De Dam tot Damloop lever de niet alleen een record aantal Ahold-lopers op, maar net als vorig jaar ook weer een eerste plaats voor het Ahold Topteam. Met een tijd van 52.03 over de 16,2 kilometer en een gemiddelde snelheid van 18,6 km/u was het Abra ham Zewdie van AH De Bilt die het winnende team aanvoerde. Tijdens het prijzengala mocht hij drie bekers incasseren. De Ahold Vastgoed-beker voor de beste Ahold-loper, de Business- loop-beker voor de beste indi viduele loper en, namens het Ahold Topteam, de beker voor het beste team. 'Dit is nu mijn afstand', sprak een verheugde Zewdie na af loop. 'Ik heb het laatste jaar vooral aan mijn basissnelheid gewerkt. De marathon komt later wel.' Abraham Zewdie, die vijfjaar geleden uit Ethio pië naar Nederland kwam, spreekt inmiddels vloeiend Nederlands. In AH-filiaal 1129 in De Bilt werkt hij sinds een jaar. 'Trainen doe ik meestal 's avonds, zes keer per week. Twee jaar geleden be gon Zewdie pas serieus met hardlopen. Toen ik de Neder landse nationaliteit kreeg moest ik in militaire dienst en daar kreeg ik ruim de gelegen heid om te trainen.' Overigens waren de prestaties van de overige Ahold Topteam-lopers ook sterk. Kort achter Zewdie eindigden Gerard Hendriks, René Poppe en David Benatar bij de eerste zeven. (Zie ook pag. 6 en 7) Albert Heijn gaat nadruk leggen op kostenbesparin gen om ook in de komende jaren verdere groei te reali seren. Dat kondigde economisch directeur Hille Bos nia van Albert Heijn aan op de vorige maand gehouden supermarktmanagersdag in Hilversum. Bosma schetste voor de ruim 550 supermarktmanagers een beeld van het economische kli maat in Nederland. 'Na jaren van mooi weer komen we met de detailhandel in voedings- en ge notmiddelen in een minder zon nige periode. Sterker nog: het gaat regenen en in die regen zul len we ook de wind nog tegen hebben', voorspelde AH's finan ciële topman. 'Veel bedrijven in Nederland hebben het moeilijk en de koopkracht zal onder druk komen te staan. Dat betekent dat de consumenten zuiniger worden; iets wat we nu al mer ken in de winkels.' Bosma maakte duidelijk dat de groei in de Nederlandse levens middelenmarkt nog maai- heel beperkt is. 'Willen we verder groeien in omzet dan moeten we of de omzet per klant verhogen, of nieuwe klanten werven. Die extra omzet moet je dus zien af te pakken van de concurren- ten.Dat geldt ook voor hen. Met andere woorden: er komt meer concurrentie. En meer con currentie zorgt voor scherpe prijzen. Het wordt dus moeilij ker.' Onder de gegeven omstan digheden doet Albert Heijn het overigens heel goed. Weliswaar neemt ook bij AH de groei wat af, maar uit recente markt- (vervolg op pag. 2, zie ook pag. 3) 'Oh lonesome me', vierhonderd hamburgers en een plein vol cowboys en indianen. Zo zag het er vorige maand uit in winkelcentrum Meerlanden in Purmerend. De medewerkers van het nieuwe Albert Heijn- filiaai ter plekke wilden hun klan ten eens verras sen. Dat lukte uitstekend.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1