De herontdekking van een vergeten koffieplantage op Java SCHAP WiTEururoLtiLi 8- Win een pak Gunung Blau! Greenfields Kiplekker Gunung Blau: koffie van de blauwe aarde Vruchtbaar Great product! OLIJK :.F TH.Tfinfiti ises TfiTRTRtlfin: 180 XüA 0 "ESfis-Ttsmm Etos houdt geurige wedstrijd Gall Gall met 'snoepjes'voor het eerst op TV Gall Gall samen met Etos bij Ivo Niehe - AHOLD FLITSEN SEPTEMBER 1992 De beste scharrelkippen in de winkels van Albert Heijn, de Franse Loué-kippen, kunnen tegenwoordig herkend worden aan het ISC-logo. Dit logo, van de Internationale Scharrelvlees Controle, garandeert dat het hier gaat om kippen die tijdens hun leven voldoende vrijheid, licht en lucht hebben gekre gen. De ISC geeft dit keurmerk niet zomaar. De eisen waaraan de leefomstandigheden van de scharrelkippen moeten vol doen zijn hoog. Zo moet ten minste 70 van het voedsel bestaan uit granen, moeten de kippen minstens 81 dagen oud zijn en hoort de pluimveestal in ieder geval 1.600 m2 te bedra gen. Bovendien mogen er, vol gens de ISC-normen, hooguit twaalf kippen op 1 m2 en zijn uitloopmogelijkheden ver plicht. 'Dat betekent dat elke kip vanaf 6 weken naar buiten kan,' vertelt Valerie Schouten van de afdeling Commerciële Zaken. 'Er is 2 m2 uitloop per kip verplicht.' De scharrelkip pen volgen met hun keurstem pel het voorbeeld van de var kens. Het scharrelvarkens vlees in de bakken bij AH werd al eerder voorzien van het ISC- logo. Uit onderzoek is geble ken dat de klant het ISC-keur- merk serieus neemt. Al heel wat jaren verkoopt Albert Heijn het bijzondere Greenfields-vlees uit Noord- lerland. Dit vlees is afkomstig van runderen die speciaal voor de vleesproduktie worden ge fokt en dat daarom nog beter van kwaliteit is. Vanzelfspre kend hecht AH veel waarde aan goede garanties voor die extra kwaliteit. Daarom koopt AH sinds 1 september alleen Greenfields-vlees van mesters en slachters die aangesloten zijn bij het 'Farmers Quality Assurance Scheme'. Dit is een Noordiers kwaliteitsprogram ma dat als doel heeft om slach terijen, slagers en supermark ten (en dus ook de klant) alle zekerheid te geven omtrent de produktie van vleesvee. Het gehele produktieproces - dus van mester tot slachter - wordt gecontroleerd. Ook het voer, de leefomstandigheden, even tueel medicijngebruik etc. zijn aan strenge eisen gebonden. Op deze manier is bovendien altijd te herleiden van welk be drijf een dier afkomstig is. Leden van het FQAS moeten eerst worden goedgekeurd door het Noordiers Ministerie van Landbouw en worden daar na regelmatig gecontroleerd op het naleven van de voor waarden 'Je moet 'm op zijn lijf drin ken', luidt het bekwame ad vies van de kofFie-inkopers Geb IJskes en Ward de Groote van Marvelo. Op z'n lijf drinken, dat wil zeggen: zwart, zonder suiker of melk. Puur. Het advies betreft Gu nung Blau: de unieke koffte- soort. uit Indonesië met de fluwelen smaak, die exclu sief bij Marvelo wordt ge brand. Gunung Blau wordt ver bouwd op de schilderachti ge berghellingen van een vulkaanplateau op het ei land Java. De plantage ligt in een ongerept tropisch oerwoud op een hoogte van ruim 1000 meter en is omringd door slapende vulkanen. Gunung is Maleis voor berg en blau is gewoon blauw: blauwe berg. In 1855 introduceerden Nederlandse pioniers de koffiecultuur op de vruchtbare vulkaangrond. Met karbouw en wagen werden de kof- fiebessen de steile hellingen afge voerd en naar Nederland ver scheept. 'De Gunung Blau werd al snel een begrip in Europa. Het was het beste dat ze hier ooit gedronken hadden. Een heerlijke, zachte kof fie', aldus IJskes. De primitieve lo gistiek stond een grootschalige aanpak echter in de weg. En na het gedwongen vertrek van de Neder landers raakte de plantage in ver val. Het is 1982. Koffie-inkoper Geb IJskes maakt met z'n Indonesische agent een reis langs de koffie- en theeplantages op Java. Ze komen bij de kleine, verwaarloosde plan tage op het vulkaanplateau. Niet in de eerste plaats om zaken te doen, maar meer vanwege de link naar het koloniale verleden. Zelfs de Ne derlandstalige opschriften hangen er nog. 'Veel te klein voor jullie', stelt de agent vast. Geb denkt er anders over. Hij proeft, en hij proeft nog eens en zegt: 'Die wil ik hebben.' Met behulp van de lokale autoritei ten wordt de diepblauwe vulkani sche grond opnieuw beplant met koffiestruiken en sinds een paar jaar neemt Marvelo de gehele kof fie oogst af. Ward de Groote: Wan de 600 hectare is nu weer zo'n 400 hectare als plantage in gebruik. De rest is nog in ontwikkeling. Inmid dels nemen we zo'n 350 ton per jaar af.' Geb IJskes: 'De bijzondere, vruchtbare aarde blijkt niets aan kracht verloren te hebben. Het is weliswaar geen goedkope koffie, maar voor ons imago is het ontzet tend leuk dat Gunung Blau exclu sief aan Ahold wordt geleverd.' De wonderkoffie gaat vooralsnog richting Verenigde Staten. Naar de winkels van Ahold-dochter Finast, waar de Gunung Blau onlangs on der het huismerk Sensational werd - ~>V' I f geïntroduceerd. 'We have a great product', liet Bruce Stuart van Fi nast trots weten. Maar de mooiste reactie is volgens Geb IJskes de omvangrijke nabestelling die al na een paar weken uit de fax kwam rollen. Als het aan de koffie-experts van Marvelo ligt, zal de herondekte koffie binnenkort ook aan andere Ahold-bedrijven in binnen- en bui tenland geleverd worden. Koffie-expert Geb IJskes op Java Gunung Blau: fluwe len smaak Lezers van Flitsen die kennis 1. willen maken met Gunung Blau hoeven niet te wach ten tot de koffie in Nederland te koop is. Wie de onderstaande vragen juist weet te beantwoor den, maakt kans op een gratis pak. Marvelo heeft er 100 ter be schikking gesteld. Ze zullen 3 worden verloot onder de inzen ders van juiste oplossingen. Schrijf uw antwoorden op een briefkaart en stuur deze voor 1 oktober, onder vermelding van 4- 'koffiequiz' naar: Redactie Flit sen, kamer 249, Albert Heijn- weg 1,1507 EH Zaandam. Welke kleur hebben de bloe men van de koffiestruik? a. rood;b. wit; c. geel Wie heeft volgens de legende de koffie ontdekt? a. Columbus; b. Willem van Oranje; c. een geitenhouder Waar komt de koffiestruik oorspronkelijk vandaan? a. China; b. Suriname; c.Ethiopië In welk land wordt de meeste koffie verbouwd? a. Colombia; b. Brazilië; c. Indonesië 'Schwung in de winkel'. Zo om schrijft Mark Koster van Etos het doel van de wedstrijd, die vanaf 14 september in alle Etos-filialen loopt. De maatre gelen die Etos eind vorig jaar afkondigde op het gebied van de voorraadbeheersing heb ben de filiaal medewerkers voorzichtig gemaakt. Nu moet de creativiteit weer tot het ui terste worden aangesproken. De wedstrijd duurt zes weken en is tot stand gekomen door samen werking met de leveranciers van drie nieuwe geuren: Magnetic, de nieuwe geur van Gabriela Sabati- ni, het Russische Maroussia en Naf Naf. Elke geur wordt twee we ken in het filiaal gepresenteerd. De leverancier bepaalt per district (er zijn acht districten) de prijswin naars. En de prijzen zijn allerminst kinderachtig. Zo stelde de leveran cier van Maroussia Russische pak ketten ter beschikking gevuld met kaviaar, wodka en krab en gaan de eerste prijswinnaars van Magnetic met het hele personeel dineren bij een vestiging van Argentijns restau rant Los Gauchos. 'Gabriela Sabati- ni is een Argentijnse', legt Koster uit. In totaal zijn er 72 prijzen te winnen. Behalve presentatie en sfeer is ook de omzet bepalend voor het winnen. De nieuwe geuren zijn romantisch. Om die sfeer ook in de winkel tot ui ting te laten komen hebben de leve ranciers gezorgd voor veel promotie materiaal. Wie op 23 september aan de buis zit gekluisterd, kan getuige zijn van de eerste televisie-com mercial uit de geschiedenis van Gall Gall. Wie die dag de pri meur mist, heeft in de weken daarna nog 19 kansen om de re clamespot te zien. Zowel bij de STER als op RTL-4. De spot gaat over de medaille wijnen, in de wandelgangen 'snoepjes' genoemd, die Gall Gall vanaf eind september in zijn filialen aanbiedt. Gall Gall wil op de Delivin, een vakbeurs voor vrije slijters, in contact komen met zelfstan dige slijters die geïnteresseerd zijn in franchising. Gall Gall richt daartoe op 27 en 28 sep tember een uitgebreide stand in, waar de voordelen van de franchise-formule op verschil lende wijzen duidelijk worden. Voorafgaand aan de Delivin 1992 zendt de Tros op 25 sep tember het programma 'Eigen Baas' uit. Het programma staat in het teken van franchising. Presentator Ivo Niehe inter viewt in dit programma zowel franchisenemers van Gall Gall als van Etos. Want ook bij Etos speelt franchising een steeds belangrijkere rol. 'Eigen Baas' begint om 21.30 uur op TV2.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8