7 Albert Heijn Automatisch keren hanteert bijzonder pittige leeftijdseisen, waaraan strengde hand wordt gehouden Nieuwsgierig Maaltijd verrijken Pittige leeftijdseisen Bijna 30% van alle Nederlandse kaas wordt via de winkels van Albert Heijn verkocht Heijn hanteert eigen en bijzonder pittige leeftijdseisen, waaraan streng de hand wordt gehouden.' Licht belegen kaas is bij Albert Heijn minimaal 8 weken oud. Voor belegen kaas geldt een leeftijd van ten minste 4 maanden. Extra bele gen, oude en oveqarige kaas zijn respectievelijk 7, 12 en 18 maan den oud. De kazen krijgen in de centrale alle gelegenheid rustig te rijpen. Bij een temperatuur van 12° Celsius en een luchtvochtigheid van 85 tot 88%. Een luchtcircula- tiesysteem zorgt ervoor dat tempe ratuur en luchtvochtigheid overal gelijk zijn, ook in het hogere ge deelte van de opslagruimte. Voor dat de kazen in de stellingen ver dwijnen worden zij voorzien van een coating, een dun laagje plastic dat ter bescherming tegen schim-- mels dient. Deze behandeling wordt, naarmate de kazen langer in de centrale verblijven, nog een aantal malen herhaald. Het aan brengen van dit beschermlaagje ge beurt geheel automatisch, zoals er ook aan het keren van de kazen geen mensenhanden te pas komen. De kazen staan tijdens hun aanwe zigheid in de centrale voortdurend onder controle. 'Kaas is als natuur- produkt moeilijk voorspelbaar in zijn ontwikkeling. Daarom is het zaak het rijpingsproces op de voet te volgen. Elke partij wordt dan ook regelmatig 'gestoken'. Dat wil zeg gen dat met een boor een stukje uit de kaas wordt verwijderd. De keur meester proeft het stukje en be paalt of de kaas rijp is voor verkoop of zich nog verder moet ontwikke len.' De Nederlandse consument stemt de aankoop van kaas steeds meer af op zijn individuele smaak. Vroe ger werd één soort kaas gekocht, bijvoorbeeld een kilo jong belegen. Nu koopt men één ons boerenkaas voor vader, één ons gatenkaas voor moeder en twee ons jong belegen kaas voor de kinderen. Bovendien is de consument nieuwsgieriger ge worden. Hij wil niet alleen weten of een kaas jong of oud is, maar ook enig idee krijgen van de smaak die hij zich hierbij moet voorstellen. 'De smaakbeleving wordt steeds belangrijker. Daar stemmen wij onze informatie dan ook op af. Dat Wim Baars (I) en kwaliteitscon troleur Willem de Jong keuren een Zaanlander Mild is bijvoorbeeld al het geval met on ze Zaanlander kaas, het topje uit ons assortiment. Daarop staan ook aanduidingen als 'mild', 'pittig', 'pi kant' en 'extra pikant'.' Ook het gezondheidsaspect is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Albert Heijn heeft naast de traditionele kazen, boerenkazen en specialiteiten ook een uitgebreid assortiment minder vette gezond heidskazen. Door nieuwe rijpings- technieken hebben deze kazen niet langer een vlakke smaak, terwijl het vetgehalte toch beduidend la ger is. In het verleden deed kaas vrijwel uitsluitend dienst als broodbeleg. Later kwam 'kaas uit het vuistje' ook als snack in trek. Inmiddels wordt kaas ook in steeds grotere hoeveelheden in maaltijden ver werkt, bijvoorbeeld in salades. De consument heeft ontdekt dat kaas de maaltijd kan verrijken', aldus Wim Baars. Hij heeft er dan ook al le vertrouwen in dat de 28 miljoen kilo kaas die nu jaarlijks de centra le verlaat in de toekomst nog wel meer zal worden. door de leveranciers. In partijen van 720 stuks komen ze binnen en worden meteen nauwkeurig gecon troleerd op kleur, vorm en vochtig heidsgehalte. Het tellen, wegen en registreren van de aangeleverde kazen ver- loopt volautomatisch. De kazen blijven minimaal 14 dagen in de centrale. De rijpingsduur kan, af hankelijk van de manier waarop de kazen zich ontwikkelen, oplopen tot vele maanden. Wim Baars: 'De Hollandse kazen mogen volgens de huidige wetgeving pas worden ver kocht als ze vier weken oud zijn. Voor het overige gelden er geen wettelijke bepalingen en is het vrij heid blijheid. Iedereen kan dus voor zichzelf bepalen op welke leef tijd hij de kazen als belegen, oud of overjarig te koop aanbiedt. Albert lascentrale

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7