Voorlopers trotseren regen en wind 'Bijna alle aanvragen worden toegewezen' AH-huwelijk Generale Dam tot Damloop Weinig medewerkers kennen de Ahold-studiekostenregeling 'Studiefonds' nu 'studiekostenregeling' Turks AHOLD FLITSEN SEPTEMBER 1992 - Ondanks de regen waren er toch zo'n 130 Ahold'ers die op zondag 30 augustus, op sportpark Elzenhagen in Amsterdam Noord, meede den aan de generale repetitie voor de Dam tot Damloop. De super getrainden, die een plaatsje wilden veroveren in het Ahold Top- team, en de liefhebbers, die konden zien of de conditie al op peil is. Met een tijd van 22.59 over 7,6 km en een voorsprong van maar liefst 1.08 minuut op nummer twee was het Abraham Zewdie die als eerste de finish passeerde. Abraham werkt sinds kort bij Albert Heijn, in filiaal 1129 De Bilt, en dat hij een enorme aanwinst is voor het Ahold Topteam moge duidelijk zijn. De twee beste Ahold-lopers van vo rig jaar, Gerard Hendriks en René Poppe van DC Zwolle waren, ge zien hun recente prestaties (Hen driks won onlangs nog een belang rijke marathon in Zweden en haal de daar de kranten en de TV) al ge plaatst. Het Ahold Topteam be staat verder uit: Henri Struik, AH Franchise HK, 24.07, Kees Huizen- ga, AH fil. Hoogezand, 24.15, Jack Hooyer, AH DC Zwolle, 24.24, Da vid Benatar, AH 1562, Rotterdam, 24.26, Arnie Burleson, Marvelo, 24.27, Theo Borawitz, AH Leeu warden, 24.38, en Erik Kappert, Meester, 25.43. Dit jaar zal voor het eerst ook een Ahold Vrouwen Topteam aan de start van de Dam tot Damloop ver schijnen. Snelste Ahold-vrouw was Ineke van de Berg, die een tijd van 31.11 liet noteren. Ineke: 'Ik hoop dat een apart vrouwenteam meer vrouwen aanspoort om mee te gaan doen, want de verhouding man nen/vrouwen bij het hardlopen is De start van de voor loop. Met nummer 286 de late re winnaar Abraham Zewdie nog lang niet zoals die op het werk is.' Ineke, die in de AH franchise- winkel van Piet Smit in Koudekerk a/d Rijn werkt, heeft veel zin in de Dam tot Damloop. 'Vorig jaar was ik geblesseerd. Daar baalde ik toen enorm van. Ik ben nu extra gemoti veerd.' Verder kwalificeerden zich voor het Vrouwen Topteam: Ange- line Peerdeman, Ahold CIST, 32.24, Anja Benatar, AH 1452 Spij- kenisse, 32.28, Christel Moeskop, AH 1582 Bergen, 36.39, en Ilonka Stiemen, AH 1507 Uithoorn, met 36.54 nog net binnen de limiettijd van 37.00 minuten. Met een mannen- en een vrouwen Topteam, een Tsjechisch Mana- team, een Ahold USA team en meer dan honderd andere teams belooft de Dam tot Damloop op 20 septem ber weer een daverend Ahold-fes- tijn te worden. Marcel van den Berg(l) en Eddy Sülzle Ahold is als groot bedrijf een spiegel van de maatschappij. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de huwelijksovereenkomst tussen de Albert Heijn-medewerkers Marcel van den Berg en Eddy Sülzle. In Zeewolde, een van de eerste gemeenten waar homo- sexuele partners een levens contract kunnen sluiten, gaven ze elkaar begin deze maand het ja-woord. We trouwen vooral omdat we het leuk vinden', aldus Marcel van den Berg, afdelingsmanager Kassa in filiaal 1245, Breukelen. 'Maar we trouwen ook om de buitenwereld te laten zien dat het hier echt gaat om een relatie. Als je zegt: Wij wonen samen', zie je mensen al denken van: 'Ja, ja'. Nu zien ze dat het seri- I eus is. Bovendien vind ik dat ieder- een, ook twee jongens, het recht moet hebben om in het huwelijk te treden.' Het sluiten van een huwelijksover eenkomst tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is in Nederland sinds een jaar toegestaan. 'Maar', zegt Van den Berg, het is alleen nog maar een verpakking. We krij gen een trouwboekje en ringen, maar juridisch is er niets geregeld. Als een van ons overlijdt, krijgt de ander niet automatisch het huis. Dat is bij huwelijken tussen man en vrouw wel direct geregeld.' Via het Pensioenfonds Ahold heb ben de twee AH-medewerkers wel him partnerpensioen kunnen rege len. 'Omdat we indertijd een sa menlevingscontract hebben geslo ten en Ahold geen onderscheid maakt tussen hetero- en homo-sa menlevingscontracten is dat geluk kig al lang voor elkaar.' Marcel en Eddy, afdelingsmanager Kassa in filiaal 1025 Baam, leer den elkaar kennen toen Eddy's moeder, AH-caissière te Hilver sum, hen met elkaar in contact bracht. De vriendschap groeide en voor hun huwelijk woonden ze al enkele jaren samen in Hilversum. Omdat enkele onderdelen van de studiebijdragenregeling (de 100%-regeling) zijn gedecentra liseerd, was het noodzakelijk het reglement van het centrale Ahold-studiebijdragenfonds (de 50%-regeling) aan te passen. De regeling heet voortaan de Ahold-studiekostenregeling; het studiefonds houdt op te be staan. Tevens zijn op verschillende pun ten inhoudelijke veranderingen en vereenvoudigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn tot stand ge komen met instemming van de Centrale Ondernemingsraad en zijn met ingang van 1 september van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn: -Voortaan wordt één ondergrens gehanteerd om voor een bijdrage in aanmerking te komen, ongeacht de hoogte van het inkomen; het totaal van de kosten moet per studiejaar tenminste f200,- bedragen; - De bijdrage is maximaal 6% van het jaarsalaris. Hieraan is toege voegd dat de vergoeding nooit meer dan f4.500,- per jaar zal bedragen; - De reiskostenregeling is vereen voudigd. Iedereen krijgt reiskosten vergoed op basis van 2e klas open baar vervoer, tenzij een abonne ment kan worden gebruikt in het kader van woon-Averkverkeer. Men is niet meer verplicht de oplei ding binnen de eigen woonplaats te volgen; - Het onderscheid tussen bijdra gen boven en onder f 250,- is ver vallen. Iedereen krijgt de studiebij- drage vooraf op zijn/haar rekening gestort, onafhankelijk van de hoog te van de bijdrage; - Er wordt niet meer gesproken over 'kwijtschelding van bijdra gen'. Er worden bijdragen toege kend, welke in bepaalde gevallen moeten worden terugbetaald; - De terugbetalingsregeling is op enkele punten veranderd en ver eenvoudigd. Exemplaren van het nieuwe regle ment van de Ahold-studiekostenre geling en het bijbehorende aan vraagformulier zullen binnenkort in de winkels en bij de personeels afdelingen beschikbaar zijn. Jaarlijks dienen ongeveer duizend Ahold-medewerkers een verzoek in bij het studiebijdragenfonds voor een bijdrage in hun studiekosten. Bijna altijd wordt de aan vraag gehonoreerd. Sinds 1 september zijn enkele aspecten van de regeling veranderd (zie kader). De fondsvorm is daarbij losgelaten. De naam is nu gewoon 'Ahold-studiekos tenregeling'. De Ahold-studiekostenregeling vergoedt 50% van de gemaakte kosten en is alleen van toepassing voor studies waarvan Ahold de noodzaak - gelet op de huidige en/of toekomstige functie-eisen - niet di rect onderkent. De regeling wordt beschouwd als een centrale Ahold- arbeidsvoorwaarde. Studies waar bij 100% van de kosten worden ver goed vallen onder de verantwoor delijkheid van de werkmaatschap pijen zelf. Rie Bekker, die de aanvragen voor een bijdrage van de Ahold-studie kostenregeling binnenkrijgt en be oordeelt, vertelt: 'Als het gaat om een cursus die de vakkennis of de algemene ontwikkeling van de aanvrager vergroot, dan neemt Ahold de helft van de kosten voor zijn rekening. Ik zeg altijd maar: een cursus pianospelen wordt niet vergoed, maar voor de rest bijna al les.' Jaarlijks geeft Ahold aan opleidin gen in totaal zo'n 26 miljoen gulden uit. Ongeveer een half miljoen gaat naar cursisten die een beroep doen op de Ahold-studiekostenregeling. Hierbij gaat het dan om cursussen die Ahold-medewerkers zelf uitzoe ken en die niet door Ahold aange boden worden. Het aantal aanvra gen blijft ieder jaar ongeveer gelijk. Bekker vindt het jammer dat be trekkelijk weinig medewerkers van Ahold op de hoogte zijn van het bestaan van de regeling. 'Het is een van de arbeidsvoorwaarden van Ahold, ze zijn ervoor om gebruik van te maken', vindt ze. 'De nieuwe medewerkers die vast in dienst ko men, krijgen wel te horen dat ze er gebruik van kunnen maken, maar vaak vergeten ze dat weer. Als je net nieuw bent, moetje zoveel din gen onthouden datje zoiets makke lijk vergeet. Maar eigenlijk zouden veel meer mensen er gebruik van kunnen maken.' De aanvragen die Bekker en haar collega Bep Muusse krijgen, zijn bijvoorbeeld voor cursussen koel techniek, vinologie en Turks, maar ook voor een cursus Wordperfect, schoonheidsspecialiste of marke ting. Bekker heeft een trend gesig naleerd: de afgelopen jaren zijn er steeds meer aanvragen voor com putercursussen gekomen. Niet al leen teksverwerken, maar ook ba siscursussen informatica. Inlichtingen en aanvraagfor mulieren zijn te krijgen bij Rie Bekker of Bep Muusse, afdeling Studiekostenrege ling, B 323, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Het secretariaat is 's morgens bereikbaar onder telefoon nummer 075-595062

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5