'We krijgen zeker honderd bedrijven per jaar aangeboden' rnxMA. Frans Hent, hoofd van het Ahold-acquisitieteam: Pingo Doce Flesje bier Vaak loopje bij het doorlichten van bedrijven tegen verrassingen op' Kaaskop Emotioneel 'De mensen moeten het idee hebben dat het leuk is dat Ahold ze overneemt en niet een ander bedrijf De volgende Frans Hent: 'Ahold wil niet al leen groeien in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Dat zeggen we al jaren, maar in Europa hadden we tot nu toe wei nig succes. We hebben door de joint-venture in Portugal duidelijk gemaakt dat we het niet alleen bij woorden laten. Het is onze eerste stap in Zuid-Europa. Een mooie ba sis van waaruit we verder kunnen groeien.' De onderhandelingen en het onder zoek in Portugal namen ongeveer twee maanden in beslag. Een re cord voor een transactie van deze omvang. Jeronimo Martins exploi teerde de supermarktketen Pingo Doce via een joint-venture met het Belgische Delhaize. Een verschil van inzicht over de te volgen koers leidde tot het vertrek van de Bel gen. Ahold werd benaderd om de plaats van Delhaize in te nemen. Het acquisitieteam vertrok naar Lissabon, bracht de Portugese markt in kaart, onderzocht de cij fers, voerde gesprekken en zag dat Pingo Doce uitstekend zou passen in de Europese strategie van Ahold. Hent: 'Het is net als met het kopen van een huis. Je kijkt eerst eens rond in de omgeving en in het bestemmingsplan, voordat je gaat kopen. De Portugezen wilden graag met ons in zee. Ze wisten dat Ahold graag wil groeien in Europa en bovendien hadden ze al goede ervaringen met een ander Neder lands bedrijf: Unilever.' De samenstelling van het Ahold- acquisitieteam is afhankelijk van de grootte van de overnamekandi daat. Bij een acquisitie van enige omvang zijn experts van nagenoeg alle stafafdelingen van Ahold be trokken die onder leiding van de Raad van Bestuur de talrijke as pecten onderzoeken. De taak van Frans Hent bestaat uit coördine ren. Hij bepaalt mede welke Ahold- expert op welk moment wordt inge schakeld. 'De eerste stap is vaststellen: wat kopen we? Het gaat vaak om complexe gehelen. Pas als je daar zicht op hebt, kun je iets zinnigs zeggen over de prijs die je wilt betalen. Een bedrijf is geen ge standaardiseerd produkt met een vaste prijs, zoals een flesje bier. Er is geen winkel waar je bedrijven kunt kopen tegen vaste prijzen. Vaak loopje bij het doorlichten van bedrijven tegen verrassingen op, zowel positieve als negatieve. De balans kan bijvoorbeeld een te rooskleurig beeld geven. Meeval lers kunnen patenten op produkten zijn of dure schilderijen in de direc tiekamer die niet op de balans staan. Maar lang niet alles laat zich in cijfers vangen. Neem de me dewerkers en de know how. Die staan niet op de balans, maar zijn JÊÊÊÊÊfÊÊ Frans Hent: 'We zijn wereldwijd bezig met overnames' De strategie van Ahold is gericht op groei. Groei van bestaande bedrijfsonderdelen en groei door overnames en deelnames. Groei is nodig om in zelfstandigheid te kunnen beslissen over de toekomst van het bedrijf. Het vorige maand opgerichte samenwerkingsver band in Portugal met Jeronimo Martins past uit stekend in die strategie. Frans Hent, hoofd van het Ahold-acquisitieteam, was erbij. Net als bij el ke andere overname of deelname. Een gesprek over acquisities: 'Ahold wil bekend staan als een bedrijf waar je goed zaken mee kunt doen.' wel van groot belang. Door ge sprekken met de leiding en de me dewerkers van het bedrijf probeer je erachter te komen hoe het met de know how zit. Maar het allerbe langrijkste bij een overname is het kweken van begrip tussen de twee partijen. De mensen moeten het idee hebben dat het leuk is dat Ahold ze overneemt en niet een an der. Het einddoel is ook niet de ac quisitie zelf, maar het bereiken van onze doelstellingen door middel van de acquisitie. Of dat lukt blijkt pas later. De prijs die je voor een bedrijf betaalt speelt daarbij een relatief ondergeschikte rol, hoewel je als goed koopman natuurlijk pro beert niet te veel te betalen. We on derhandelen zo fair mogelijk. Ahold wil bekend staan als een be drijf waar je goed zaken mee kunt doen.' Bij het doorlichten van buitenland se bedrijven en het lezen van de contracten worden vaak lokale ad viseurs ingeschakeld. 'Fiscale of ju ridische experts. Dat doen we om dat in het buitenland regels op een andere manier gehanteerd worden. Als botte kaaskop heb je dat niet al tijd in de gaten. Maar het meeste werk doen we zelf, daar staan we ook om bekend. In de vijfjaar dat ik dit werk doe heb ik nog nooit mee gemaakt dat Ahold een grote mis koop heeft gedaan. Wel hebben we een paar kleinere bedrijven ge kocht die uiteindelijk niet bleken te kunnen bijdragen aan het realise ren van onze doelstellingen. Om een aantal redenen lukt het dan niet. Maar ja, bij elk bedrijf gaat er wel eens iets mis. Ook bij Ahold. Je koopt een voetbal en achteraf blijkt datje beter een hockeybal had kun nen nemen. Als je dat constateert moetje door de zure appel heenbij- ten en zon bedrijf afstoten.' Zodra de Raad van Bestuur of de directie van een werkmaatschappij een overnamekandidaat op het oog heeft, wordt Frans Hent ingescha keld en met hem het hele acquisi tieteam. Daarnaast krijgt hij ge middeld zo'n honderd aanbiedin gen per jaar op zijn bureau. Bedrijven die zich, al of niet via een bank, te koop aanbieden aan Ahold. Slechts twee a drie keer per jaar komt het daadwerkelijk tot een overname. Alles wordt serieus bekeken, zolang de activiteiten van de aangeboden bedrijven maar aansluiten op de kernactiviteiten van Ahold. De melkfabriek in Italië die Hent vorige maand kreeg aan geboden paste daar duidelijk niet bij en werd om die reden dan ook meteen terzijde geschoven. De be drijven die zichzelf te koop aanbie den, zijn meestal klein. Vaak fami liebedrijven waarvan de baas tegen z'n pensioen loopt en waar geen ge- schikte opvolger is. Dat gaat er soms emotioneel aan toe. Frans Hent heeft het wel meegemaakt dat een directeur bij het onderteke nen van het koopcontract in snik ken uitbarstte, omdat hij het be drijf van zijn grootvader aan Ahold verkocht. 'Het is geen broodje van de bakker. Het gaat bij een bedrijf altijd om mensen. Ik begrijp die emoties best. Je verkoopt je mede werkers aan een grote organisatie en je moet het beste er maar van hopen.' 'Acquisities zijn leuk om te doen', stelt Hent vast. 'Je bent altijd met wat nieuws bezig en het is vaak spannend, vooral als je niet de eni ge gegadigde bent. Dan kim je ook wel eens achter het net vissen. Dat komt met een zekere regelmaat voor.' Hent en zijn collega's houden zich wereldwijd bezig met overna mes. De teamleider wil genoteerd hebben dat het speurwerk in de Verenigde Staten weliswaar vooral door mensen van Ahold USA wordt verricht, maar zodra het serieus lijkt te worden komt het Neder landse acquisitieteam opdraven. 'Alles wordt vanuit het hoofdkan toor in Zaandam geleid', zo verze kert hij. En dan de onvermijdelijke vraag: wanneer kunnen we bij Ahold de volgende aanwinst begroeten? Hent drukt zich om begrijpelijke redenen uiterst behoedzaam uit. 'De Raad van Bestuur heeft zich ten doel gesteld om Ahold in de ko mende vijf jaar in omvang nog te verdubbelen. Daar zijn overnames voor nodig. Het ware daarom te verkiezen dat we erin zouden sla gen voor eind 1993 weer een om vangrijke acquisitie te realiseren. Of dat in Europa zal zijn of in de Verenigde Staten, weet ik niet. Ik geef beide werelddelen evenveel kans.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 4