'Marktaandeel Albert Heijn verder gestegen!' Groei AH Vaste Klanten Fonds gaat onverminderd door Museum winkel bestaat 25 jaar Europa AH-president Jan Andreae op supermarktmanagersdag: Nu al meer dan 30.000 deelnemers AHOLD FLITSEN SEPTEMBER 1992 Het marktaandeel van Albert Heijn is de afgelopen periode opnieuw toegenomen. Dat zei AH-president Jan Andreae vo rige week op de supermarkt managersdag. De jaarlijkse bij eenkomst van de ruim 550 AH- supermarktmanagers vond dit jaar plaats in de studio's van John de Mol in Hilversum. Uit de verschillende presentaties bleek dat de AH-directie onder de gegeven marktomstandigheden te vreden is over de gang van zaken bij Albert Heijn. Maar het werd tij dens de SMM-dag ook duidelijk dat het er voor Ahold's grootste werk maatschappij de komende tijd niet makkelijker op zal worden. 'Het weer is nu nog goed voor Albert Heijn, maar we kennen het weer bericht', aldus Jan Andreae. 'Daar om is het noodzakelijk om nu maat regelen te nemen die zeker zullen stellen dat Albert Heijn zijn leiden de positie in de komende jaren niet alleen zal behouden, maar ook ver der zal versterken.' Uit de presentaties van de AH-di- rectie werd duidelijk dat er verbe teringen te verwachten zijn op lo gistiek en commercieel gebied en dat er tevens veranderingen in de winkels zelf zullen worden doorge voerd. Meer hierover in het volgen de nummer van Flitsen. AH-president Jan Andreae op de supermarktmanagersdag in Hilversum. Van links af: Paul Hendriks (AH-franchisenemer in Losser), Bart Bartels (AH-fili- aal 1327, Nieuwegein), Jan Andreae en Ger Mantel (AH-fili- aal 1581, Uden). Willen de Fransen straks niet echt bij Europa horen, net zoals de Denen hebben laten weten Het zal nog deze maand blijken. Het Europa zon der grenzen, met vrachtauto's die zuidvruchten uit Spanje zonder douanepapieren één dag sneller dan voorheen bij ons DC afleveren (dus verser), lijkt ver weg. En dat de consument met ECU's overal in Europa kan betalen, is ook nog lang geen werkelijkheid. Wel is op wet- en regelgevingsgebied een groot aan tal zaken van nationaal naar Europees niveau ge trokken. En dat betreffen behoorlijk veel detail handelsbelangen. En als bijvoorbeeld Ahold in Portugal een joint venture aangaat met Jeronimo Martins, kijken in Brussel Europese ambtenaren of hierdoor geen oneerlijke concurrentie ontstaat of consumenten worden benadeeld. Zullen we in het nieuwe Europa straks allemaal hetzelfde eten? Dezelfde kazen, koekjes en groenten? Zullen we overal dezelfde koffie drinken?Neen, gelukkig niet. Er blijven smaakgrenzen die uit de verschillen in cultuur voortkomen, waardoor een Fransman ty pisch Frans zal blijven eten en de Nederlander op zijn Albert Heijns. Er is plaats voor talrijke voor keuren, zoals we die nu zelfs per stad of regio ken nen. De meeste vlaaien worden in Limburg gekocht en dat zal zo blijven. Hoofdredactie Flitsen Het AH Vaste Klanten Fonds heeft na een half jaar ruim 30.000 deelnemers. Dat blijkt uit het halfjaarbericht van de bewaarder van het fonds, de NV Nederlandsch Administra tie- en Trustkantoor. Het fonds heeft inmiddels 133.136 units uitgegeven aan klanten van Albert Heijn en medewerkers van Ahold. Het fondsvermogen groeide het eerste halfjaar met 16% van 50 miljoen tot ruim 58 miljoen. Onder de deelnemers bevinden zich ook vele duizenden Ahold-me- dewerkers, die zoals bekend van de speciale medewerkersregeling kunnen profiteren. Toch is er nog altijd een behoorlijk aantal mede werkers dat niet deelneemt aan het AH Vaste Klanten Fonds. Voor medewerkers die niet in de buurt van een Albert Heijn-winkel wonen is het natuurlijk niet eenvoudig om AH-zegels te sparen', aldus Chris van Gent, hoofd Arbeidszaken Ahold. 'Maar iedereen die geen deelnemer is laat geld liggen. Je bent een dief van je eigen porte monnee als je niet meedoet. Het is zelfs de moeite waard er een stuk voor te rijden om naar de AH-win- kel te gaan.' Hoe werkt het AH Vaste Klanten Fonds? Voor de medewerkers die niet pre cies weten hoe het AH Vaste Klan ten Fonds werkt, volgt hieronder een beknopte samenvatting. Meer informatie is te krijgen bij de perso neelsafdelingen. Voor iedere gulden die u bij Albert Heijn besteedt koopt u een zegel ter waarde van 10 cent. De zegels plakt u in het zegelboekje. Als het boekje vol is, hebt u 49,- gespaard, waarop Albert Heijn een premie van ƒ3,- legt. Drie volle boekjes met een totale waarde van 156,- zijn goed voor één Unit-zegel. U ont vangt het Unit-zegel wanneer u drie volle boekjes inlevert bij de kassa. Plak thuis het Unit-zegel op het Aanmeldingsformulier Perso neel en vul dit formulier in. Dit for mulier heeft iedere Ahold-mede- werker ontvangen in februari van dit jaar. Nieuwe medewerkers krij gen het automatisch na drie maan den thuisgestuurd. Doe het aan meldingsformulier in de retouren- veloppe en stuur het naar het AH Vaste Klanten Fonds. Het dupli caat Unit-zegel bewaart u. Extra Units voor medewerkers Ahold-medewerkers (uitgezonderd los personeel en personeel met een 0-uren contract) krijgen behalve Units A ook een aantal Units B voor een totale waarde van 147,-. Die Units B krijgt u gratis van de onderneming bij uw Units A. Af hankelijk van het aantal contract uren kunt u één, twee of drie keer per jaar extra Units B ontvangen. De toekenning van Units B ge schiedt belastingvrij, maar zij kun nen pas drie jaar na aanschaf te gelde worden gemaakt. Museumbeheerster Helma Goossens (I) en de gastvrouwen van het museum: Lenie Oudendijk, Ans Willemse en Nel Amons. Op de foto ontbreekt Truus Bakker. De museumwinkel van Albert Heijn op de Zaanse Schans in Zaandam bestaat 25 jaar. Sinds de opening door Prins Claus in 1967 hebben zich meer dan een half miljoen bezoekers staan vergapen aan de vele reli kwieën uit de oertijd van het kruidenierswezen. 'Vooral jon ge mensen staan vaak perplex', zegt museumbeheerster Helma Goossens. 'Ze hebben er geen flauw benul van hoe het vroe ger was. De meeste bezoekers zijn Nederlanders, die kennen Albert Heijn en willen het eer ste winkeltje wel eens zien. Maar er komen ook veel Italia nen en Duitsers.' De beheerster heeft de bezoekers stroom dit jaar drastisch zien toe nemen. Een duidelijk gevolg van het afschaffen van de toegangs prijs. Vreemd genoeg krijgt ze zel den bezoek van Ahold'ers. Velen weten niet eens dat de eerste AH- winkel op de Zaanse Schans staat.' Wellicht dat dit artikeltje daar nu verandering in brengt. De openings tijden zijn: van 1 maart tot 1 november: elke dag van 10 tot 1 uur en van 2 tot 5 uur (ook in het weekend); van 1 november tot 1 maart: alleen zaterdag en zondag van 11 tot 1 uur en van 2 tot 4 uur.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3