VEERTIG PROCENT OR-LEDEN STAPT VOORTIJDIG OP Vertrek Albro Geschrokken Andere baan Duiventil Speerpunt Tips CORNIEUWS Onder verantwoording van de COR De twaalf ondernemingsraden van Ahold - GOR en COR niet meegerekend - gingen in het voorjaar van 1990 vrijwel alle maal voltallig van start. Het aantal vacatures was met vier op een totaal van circa 160 leden aan de bescheiden kant. Circa 40% van deze leden zat de rit echter niet uit. Het verloop was het grootste bij de OR AH Operations. Van de 26 le den (er was één vacature) haakten er niet minder dan achttien door uiteenlopende oorzaken voortijdig af. Dit verlies kon met behulp van reservekandidaten en tussentijdse verkiezingen niet volledig worden goedgemaakt. Op dit moment telt deze OR dan ook twintig leden. Er worden geen pogingen onderno men het bestand weer op de ge wenste sterkte te krijgen, omdat dit met het oog op de komende verkiezingen nauwelijks zinvol is. Ook andere ondernemingsraden vullen om deze reden eventuele vacatures niet meer op. Ook bij de OR van Meester was het verloop groot. Van de dertien le den vertrokken er vijf. De openge vallen plaatsen werden ingenomen door reservekandidaten, waarvan er in de loop van de zittingsperio de ook nog eens vier opstapten. Bij AH Vers I maakten vijf van de veer tien OR-leden de rit niet af. Bij de OR AH Vers II vertrokken er drie van de dertien. De OR Centrale Diensten zag door decentralisatie de gewenste sterkte teruglopen van twaalf naar negen leden. Door het tussentijds vertrek van vier le den, waarvoor slechts in één geval een vervanger kon worden gevon den, kampt de OR nu met drie vacatures. De activiteiten zijn als gevolg hiervan bijgesteld. Bij de OR van Etos stapten maar liefst ze ven van de vijftien leden op. Zes plaatsen werden weer opgevuld. De OR Grootverbruik Ahold ging van start met veertien leden, van wie er vijf de brui aan gaven. Twee plaatsen werden weer ingevuld. Maar niet bij alle OR'en was het kommer en kwel. De OR van Albro bijvoorbeeld veranderde na het aantreden in 1990 amper van sa menstelling. Slechts één van de ne gen leden vertrok tussentijds. En ook bij Marvelo vertrokken er maar twee van de in totaal negen OR-leden. Hun plaatsen werden in genomen door twee reservekandi daten. De OR AH Hoofdkantoor wist het tussentijds vertrek van drie van de elf leden op te vangen met nieuwe kandidaten. Bij Gall Gall bleef het verloop beperkt tot twee van de veertien leden. De Centrale Ondernemingsraad toont zich bij monde van voorzitter Geert Haanappel en secretaris Joke Schmale geschrokken van de hoge verloopcijfers. Geert Haanappei: 'Het verloop is in sommige geval len onthutsend hoog. De continuï teit van het OR-werk komt op deze manier ernstig in gevaar. Het is duidelijk dat er wat aan gedaan moet worden.' Joke Schmale: 'Het verloop bij de OR AH Operations ligt naar verhouding hoger dan het totale personeelsverloop van AH. Daar schrik je wel even van, ja.' De COR-bestuursleden wijzen de onbekendheid van veel kandida ten met het OR-werk aan als een van de oorzaken van het sterke verloop. 'Velen weten niet wat ze boven de pet hangt als ze in de OR stappen', verzekert Haanappel. 'De OR'en zijn samengesteld uit vogels van di verse pluimage. Sommigen stap pen bijvoorbeeld in de OR met het idee om wat aan de salarissen of aan de winkelsluitingswet te doen en dat blijkt dan allemaal niet zo eenvoudig te liggen. Vaak haakt zo iemand teleurgesteld af. Ande ren kunnen bijvoorbeeld promotie maken en dan is de keus natuurlijk snel gemaakt. Dan laat men het OR-werk schieten. Dat is een han dicap waar elke OR in een dyna misch bedrijf mee te maken heeft.' Een rondje langs de OR'en lijkt de taxatie van de COR-voorzitterte bevestigen. In veel gevallen werd inderdaad een andere baan als mo tief genoemd. Het ging hierbij lang niet altijd om een andere werkge ver. Vaak was ook het betrekken van een andere functie elders binnen Ahold de oorzaak. En in een aantal gevallen ging het om een promotie die dermate veel werk met zich meebracht dat dit niet langer te combineren was met het OR-lidmaatschap. Ook ziekte, VUT, studie en privé-omstandighe- den worden regelmatig als oor zaak aangevoerd. In twee gevallen werd afgehaakt omdat de desbe treffende OR-leden onvoldoende medewerking van hun directe chef kregen. Vijf leden stapten voortij dig op, omdat het OR-werk in de praktijk veel moeilijker bleek te zijn dan zij zich hadden voorge steld. Het verloop was naar verhouding het grootste bij OR-leden die de kiesgroepen van leidinggevend personeel vertegenwoordigen. Het verloop deed zich voor in alle gele dingen binnen de OR'en: van lid tot voorzitter, van vertegenwoor diger in de COR tot voorzitter van een commissie. Voor de huidige ondernemingsra den binnen Ahold zit het werk er bijna op. Over een halfjaar geven ze het estafettestokje over aan nieuwe ploegen die na de verkie zingen van 24 maart 1993 zullen worden geformeerd. Zeker is dat er ook in de nieuwe zittingsperio de weer vele OR-leden voortijdig zullen afhaken. Dat staat voor de vertegenwoordigers van alle OR'en als een paal boven water. Er zijn al tijd onvoorziene omstandigheden die een tussentijds vertrek recht vaardigen. Tegelijkertijd is het ech ter zaak dit verloop tot een mini mum te beperken. Een onderne mingsraad die door zijn voortdurend wisselende samen stelling doet denken aan een dui ventil verliest aan daadkracht en aan geloofwaardigheid bij de ach terban. Met een groot verloop wordt bovendien een zware wissel getrokken op de zittende en nieu we OR-leden. De zittende leden krijgen een extra portie werk op hun toch al volle bord en de nieu we leden moeten een inhaalslag maken om zich met voor hen nog volkomen vreemde materie ver trouwd te maken. Het dagelijks bestuur van de COR zal de verloopcijfers zeker gebrui ken in de aanloop naar de komen de verkiezingen. Haanappel: 'Kan didaten zullen beter voorgelicht moeten worden over de inhoud van het OR-werk. Dat wordt een speerpunt in de komende verkie zingscampagne. Bovendien denk ik dat er meer aandacht voor het op leiden van nieuwe OR-leden moet komen.' Voor diegenen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de OR hier alvast een aantal nuttige tips: - Weet waaraan je begint door je licht op te steken bij door de wol geverfde OR-leden. - Leg ook je oor te luisteren bij een of meer OR-leden die tussentijds zijn opgestapt. Wat was de reden van hun voortijdige vertrek? - Houd er rekening mee dat het OR-werk ook een deel van de vrije tijd in beslag kan nemen. Hoe staan de huisgenoten daartegen over? - Bespreek vooraf met directe chef en collega's of en zo ja hoe het OR- werk te combineren is met het gewone werk. Want dat gaat gewoon door, ook als je er niet bent wegens een vergadering of andere OR-verplichtingen. - Voel je niet geroepen je kandi daat te stellen, omdat je collega's jou 'helemaal zien zitten' in de OR. Neem deze beslissing geheel voor jezelf. - Houd er rekening mee dat de OR-cultuur heel anders kan zijn dan de werkcultuur. In het werk zijn de resultaten doorgaans al op korte termijn zichtbaar, bij de OR vergt dat meestal heel wat meer tijd. Werken in een ondernemingsraad is zwaar, maar boeiend. Het geeft een veel bredere kijk op het reilen en zeilen van het eigen bedrijf en op de moeilijkheden en mogelijk heden die hierbij om de hoek ko men kijken. Als OR-lid ben je in staat daar iets aan te doen. Boven dien biedt het werk uitstekende mogelijkheden voor een verdere persoonlijke ontplooiing.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 11