00 -V 10- Colofon Jubilea 29 Jubilea In memoriam D ankbetuigingen 1967" -T 9 °ktober 196?- I Puzzel van de Maand -AHOLD FLITSEN SEPTEMBER 1992 Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze collega Henricus Joannes Antoniüs Broers Henk heeft van 1971 tot 1986 in ons distributiecen trum als portier gewerkt. We hebben hem in die tijd le ren kennen als een man met het hart op de juiste plaats. Helaas moest hij veel te vroeg zijn werkzaamheden staken omdat hij het licha melijk niet meer aankon. Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw, kin deren en kleinkinderen. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. Leiding en medewerkers Albert Heijn Distributiecen trum Tilburg. Geschokt en bedroefd hebben wij op 9 augustus jl. kennis genomen van het overlijden van onze collega Ellen van der Veen Wij zullen haar spontaniteit missen. Bedrijfsleiding en medewerkers Albert Heijn filiaal te Assen Gepensioneerden en oud-medewerkers Op 21 juli jl. overleed in de leef tijd van 75 jaar, de heer T.J.H. Vermeer gepensioneerd medewerker Dis tributiecentrum Albert Heijn, Tilburg Op 24 juli jl. overleed in de leef tijd van 76 jaar. mevrouw M. J. Janssen gepensioneerd medewerkster Albert Heijn Op 31 juli jl. overleed in de leef tijd van 65 jaar, de heer O. Batlajar gepensioneerd medewerker Meester b.v., Wijhe Op 5 augustus jl. overleed in de leeftijd van 85 jaar, de heer K Duijn gepensioneerd medewerker Dis tributiecentrum Albert Heijn, Zaandam Op 5 augustus jl. overleed in de leeftijd van 70 jaar, de heer C. Peters gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 9 augustus jl. overleed in de leeftijd van 73 jaar, de heer P. J. van den Bosch gepensioneerd medewerker Albert Heijn Mogen zij rusten in vrede Voor uw hartelijke blijken van deelneming na het overlijden van onze vader, de heer C.P. Gout betuigen wij u onze op rechte dank. Uit aller naam: Frea Breij-Gout Dat zo velen van hun medeleven hebben blijk gegeven in de laat ste periode van het leven van Arend Teunissen, maar ook uw belangstelling bij zijn begrafe nis is voor onze moeder, me vrouw G.H. Teunissen-Evers, tot grote steun geweest. Dit al les heeft ons zeer getroffen en wij betuigen u daarvoor onze op rechte dank. Uit aller naam: Fam. Teunis sen, Apeldoorn 48e Jaargang, nr. 8 «1» September 1992 Oplage 50.000 Redactiecoördinatie:1 Jesseke van Buuren Albert Heijnwegl Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 Redactie: Hans Gobes (hoofdredacteur a.i. Ton de Roo Aad Schoen Rob van Straten Gijs Coffeng Medewerkers: Paul Schaap Fotografie: JohanWeemhoff Vormgeving: Studio Tigges (lay-out) Egbert Jonker (adviezen) DTP opmaak: Magazine Partners Produktie: l.s.m.PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder De heer A. Boukdih, medewer ker Distributiecentrum Zaan- dam, in dienst sedert 23 okto- lr-r| ber 1967. Viering zal f plaatsvinden op maandag 26 oktober 1992 vanaf 14.00 uur in de vergader zaal Oost, Vredeweg 46, Zaan dam. De heer T.E.M. Maresch, fili aalmanager Gall Gall, Callu- naplein 30, f Dieren, in dienst sedert 2 oktober 1967. Plaats en wijze van viering IH m JU worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De heer G. J. Grooters, mede werker Meester, in dienst se dert 22 oktober Viering zal plaatsvinden op vrijdag 2 ok tober 1992 vanaf 15.15 uur in het bedrijfsrestaurant van Meester in Wijhe. De heer W. Salarie, medewer ker Meester, in dienst sedert 2 oktober 1967. Viering zal 'Hl' ïBrt plaatsvinden op vrijdag 9 oktober 1992 vanaf 15.15 uur in het bedrijfsrestaurant van Meester in Wijhe. De heer G.A. van der Kruk, medewerker Albert Heijn Ope- rations, in dienst sedert 2 oktober 1967. Viering zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober 1992 vanaf 16.00 uur in het perso- neelsrestaurant van het hoofd kantoor aan het Ankersmid- plein, Zaandam. De heer C.H. Steenbergen, me dewerker Albert Heijn-filiaal, De Gors, Alme- De heer H. Klaver, medewerker AH Winkel- jÉNöek techniek, in W J dienst sedert f Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer J. Rozema, medewer ker Albert Heijn-hoofdkantoor, in dienst se dert 9 oktober Viering zal plaatsvinden op vrijdag 9 ok tober 1992 De heer W. Buysman, medewer ker AH-Distributiecentrum Zaandam, in dienst sedert 23 oktober 1967. Viering zal WÊW plaatsvinden op vrijdag 23 oktober 1992 vanaf 14.00 uur in de vergaderzaal Oost, Vrede weg 46, Zaandam. lo, in dienst se dert 2 oktobei Viering plaatsvinden op viijdag 2 ok Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader Johan nes Cornelis Antonius Peterse betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: J.P.M. Peterse- Verzijlberg, Haarlem 12,5-j arig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Gubbels, Bovenkarspel 25-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Visscher, Assen 40-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Hendrise, Eindhoven de heer en mevrouw Fonteijn, Renkum de heer en mevrouw Van Kam pen, Ede de heer en mevrouw Van Gam- meren, Rijswijk 50-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Jans, Am stelveen 60-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Dekker, Zaandam 12,5-jarig zakenjubileum mevrouw D.I. de Jonge-Oving, Doetinchem mevrouw J. Haarsma-Stelma, Leeuwarden Pensioen/VUT de heer G. van Olst, Alphen aan de Rijn Mevrouw Slierendrecht-van Gemert, Den Haag de heer R. Troeleman, Zaandam De heer C. Duerink, Assorti mentsmanager brood/gebak/ bake-off, in dienst sinds 1 okto ber 1967, zal op woensdag 7 oktober a.s zijn 25-jang zakenjubileum De viering vindt plaats in het Motel/res taurant de 'Witte Bergen', Rijksweg 2 te Eemnes, vanaf 16.30 uur. tober 1992 van 17.30 tot 19.00 uur in Het Hulsbeek in Olden- De heer W.A.M. van Loenhout, medewerker Meester, in dienst sedert 6 oktober 1967. Viering zal plaatsvinden op 6 oktober 1992 vanaf 15.15 uur in het bedrijfsrestaurant van Meester. De heer E. Kuijt, medewerker Albert Heijn-fi- Kraaiennest, Amsterdam Viering heeft vonden vanaf 15.30 uur in het perso- neelsrestaurant van het hoofd kantoor aan het Ankersmid- plein, Zaandam. De heer A. Bosman, medewer ker afdeling RZ-admini- J-% stratie bij Albert Heijn, in dienst se dert 18 oktober 1967. Mevrouw L.M. de Groot, mede werkster Albert Heijn-filiaal Zevenend, Laren, in dienst sedert 23 oktober 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 23 oktober 1992 van 17.00 tot 19.00 uur in de kanti ne van het filiaal, Zevenend 2, Laren. De heer M. Ait Si Hamou, me dewerker Meester, in dienst se dert 23 oktober 1967. -SR f, Viering zal plaatsvinden I op vrijdag 23 oktober 1992 vanaf 15.15 uur in het bedrijfsrestaurant van Meester. De heer H.A. Ipenburg, mede werker Administratie Control ling, in dienst sedert 6 okto ber 1952. Viering zal plaatsvinden r op dinsdag 6 oktober 1992 van 17.15 tot 18.30 uur in Gran Dorado, Trompstraat 2, Zand- voort. De heer T.W.C. DE Kivet, su permarktmanager Albert Heijn-filiaal, G.K. Hogen- dorplaan 44, Hilversum, in dienst sedert a 20 oktober 1952. Viering zal plaatsvinden op donderdag 5 november 1992 van 18.00 tot 19.00 uur in Grand Café Boerenhofstede, Zevenend 21, Laren. De heer G.W. Stegeman, mede werker Meester, in dienst se dert 20 oktober 1952. Viering zal plaatsvinden op dinsdag 20 oktober vanaf 15.15 uur in het bedrijffestaurant van Mees ter. Na de vele kruiswoordpuz zels, doolhoven en crypto grammen waarmee telkens een boodschappenmand van één van de Ahold werkmaat schappijen te verdienen viel, is het tijd voor iets nieuws. Onder de titel Puzzel van de Maand vindt u voortaan tel kens een ander type puzzel. We starten met het zoek- plaatje. Afgebeeld ziet u drie sterk uit vergrote detailopnamen van verschillende artikelen uit de schappen van Albert Heijn. Bekijk de afbeeldingen goed, loop nog eens door de winkel en probeer te achterhalen om wel ke produkten het hier gaat. Een nieuwe puzzel met nieuwe prijzen. Deze maand een specia le prijs. De winnaar ontvangt twee kaarten voor de Heineken Night of the Proms in Sportpa leis Ahoy in Rotterdam. Op 16 en 17 oktober 1992 treden daar sterren op als John Miles en Joe Cocker. Samen met het Orkest van de 20e Eeuw brengen zij popmuziek en klassieke muziek dichter bij elkaar. Het belooft een onvergetelijke avond te wor den in de traditie van de Last Night of the Proms, die elk jaar in Londen wordt gehouden. Wat moet u doen? Schrijf de gevonden artikelen op een briefkaart en stuur deze vóór 1 oktober 1992, onder ver melding van Puzzel van de Maand september 1992 naar: Redactie Flitsen kamer 249 Albert Heijnweg 1 1507 EH Zaandam Vergeet niet uw eigen naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Noteer eveneens waar u werkt en het telefoon nummer waar u overdag bereik baar bent.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 10