•HI AH-PROVIAND VOOR BRUINE VLOOT Winst Ahold 6,1% hoger in tweede kwartaal Kaas Korting Wereldreis Pragmacare wil keten van apotheken A. Heijn Eredoctoraat Eerste halfjaar (thans com missaris van de vennoot schap) heeft deze week een eredocto raat gekregen ter gelegen heid van het 10-jarig be staan van de Nijenrode Uni versiteit in Breukelen. Heijn kreeg de onderscheiding om dat hij altijd een voorbeeld is geweest voor verantwoord management. De uitreiking vond plaats tijdens de ope ning van het nieuwe acade mische jaar op 14 september. Albert Heijn is de grootste kaasboer van Nederland. Bijna 30% van alle Neder landse kaas vindt via de win kels van AH zijn weg naar de Nederlandse consument. De nieuwe AH-kaascentrale in Culemborg speelt een crucia le rol bij de distributie. Zie pag. 6 en 7 49e jaargang Ahold-medewerkers kon den al jaren met korting een autoverzekering afslui ten bij Centraal Beheer. Vanaf nu is het collectieve pakket aanzienlijk uitge breid. Ook hypotheken kunnen tegenwoordig met korting worden afgesloten. Wat u moet doen om hier voor in aanmerking te ko men, leest u op pag. 2 september!992 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Zie pag. 8 Veertien maanden lang zeil den de Ahold-medewerkers Betty en Gerard Verbree met hun zelfgebouwde schip La Vie over de oceanen. De reis hep via de Canarische eilanden naar de Caraïben en terug via de Azoren. Vori ge maand zetten ze weer voet aan wal in Nederland. Spaghetti als kerstdiner. Zie pag. 12 Tinne CmiHt on Paul Grnpnevelt van Albert Heiin in Enkhuizen leveren een bestelling af aan boord van een zeilschip in de haven. Hetniiaai veraient m net zome^sTizo^n ^n centje blj met het bevoorraden van de bruine vloot van Zeilvaart Enkhuizen. De unieke service wordt door de ze,Iers hogehjk gewaar deerd. De omzet is in de loop der jaren alleen maar gestegen. Ondanks de val van de dollar en de economische reces sie in de Verenigde Staten heeft Ahold het ook in het tweede kwartaal van 1992 weer goed gedaan. Vergele ken met vorig jaar steeg het resultaat na belastingen met 6,1% tot f 68,4 miljoen. Als de dollarkoers niet was gezakt zou de winst nog f 3,2 miljoen hoger zijn ge weest. De geconsolideerde omzet in guldens (de omzet van de Ne derlandse en Amerikaanse ac tiviteiten samen) bedroeg f 5 miljard, iets lager dan het tweede kwartaal van 1991. In lokale valuta nam de omzet in beide werkgebieden echter toe. In Nederland met 5,6%, in de Verenigde Staten met 0,8%. De omzet van Albert Heijn nam verder toe, terwijl ook het marktaandeel weer steeg. In de Verenigde Staten waren, met name bij FNS, de gevolgen van een aanhouden de recessie zichtbaar, maar ondanks de ongunstige marktomstandigheden wisten alle werkmaatschappijen de omzet te verhogen. 'We heb ben het niet makkelijk in de VS', aldus Ahold-president Pierre Everaert. 'Maar uit de cijfers blijkt dat onze Ameri kaanse collega's het toch goed gedaan hebben. Het is een be wijs dat we bestand zijn tegen de recessie.' Het geconsolideerde bedrijfs resultaat (voor belastingen) bedroeg f 114,8 miljoen, een daling van 5% in vergelijking met het tweede kwartaal van 1991. Deze daling kwam met name door het negatieve effect van' de dollar. Uitgedrukt in lokale valuta vertoonde het bedrijfsresultaat zowel in Ne derland als in de Verenigde Staten een geringe stijging. Het resultaat van Albert Heijn bleef in een markt van scherpe prijsconcurrentie en opnieuw gestegen loonkosten nagenoeg gelijk. Speciaalza ken Ahold behaalde een be langrijk hoger resultaat en bij Grootverbruik Ahold trad enig herstel in. Over het eerste en tweede kwartaal samen (het eerste halfjaar) behaalde Ahold een winst van f 153,5 miljoen, een stijging van 9%. De geconsoli deerde omzet bedroeg f 11,8 miljard, een toename van 10,5%. De Raad van Bestuur blijft bij zijn in het jaarverslag uitgesproken verwachting dat de winst in 1992 hoger zal zijn dan in 1991. De farmaceutische groot handel Pragmacare, on derdeel van Ahold, wil een grootschalig samenwer kingsverband aangaan met bestaande apotheken. Doel van de samenwerking is te komen tot kostenbe heersing in de apothekers branche. Pragmacare wil dit bereiken door verbeteringen te realise ren in de geneesmiddelendis tributie. Volgens directeur Wim Hoebert van Pragmaca re worden de prijzen van me dicijnen omhoog gestuwd door inefficiënte distributie. Farmaceutische groothandels werken met eigen auto- (Zie verder pag. 2) nummer 8

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1