I TOT ZIEKENHUISBED: REUZE-ORDER 4Bij inkoop draait het vooral om de relatie met de leverancier' rinkelen 7 ten bij GVA Herman Alberink, hoofd inkoop en magazijnen SMT Wederzijds respect Strakker budgetteren Reparaties Ihold (GVA) zijn stuk voor irants bijvoorbeeld, en Dodschappen niet te halen, vastgestelde uur af aan de i zijn werk? Wie is er de klant? Op deze pagina's Streekziekenhuis Midden- De koks van het ziekenhuis bereiden het eten voor de 400 patiënten De bestelling bereikt zijn uiteindelijke bestemming: het eten wordt op zaai uitgeserveerd boodschappen bij izenden restaurants, be- gen als zieken- en bejaar- likers - hun inkopen bij drijfsonderdeel van Ahold en, die elk een specifiek deel reca, Instel Service de he itor en Kok Ede Grootver- 3schikt GVA niet over filia- e vloer', maar geven hun be- per fax of via de computer it een assortiment van niet zijn nu nog opgeslagen in in Veenendaal en Ede. In ikelen in één centraal maga- Daarnaast kunnen de rela- transito-artikelen. Dat zijn heeft, maar op bestelling lakket. Bij KEG gaat dat genotmiddelen. 'Wij leveren van zuivelprodukten tot hotels tot pleisters en van iert van den Berg van de rodukten beschikt GVA over orn, Ede, Ommen en Rotter- t dagelijks beleverd. De toe rt food artikelen vindt een of Als hoofd inkoop en magazij nen van het Streekzieken huis Midden-Twente (SMT) in Hengelo werkt Herman Alberink met een budget van 26 miljoen gulden per jaar. Hieruit moeten alle aanschaffin gen van het 400 bedden tellende ziekenhuis worden bekostigd. Van de luier tot de vriescel', zegt Her man. 'En niet te vergeten het eten en drinken. Ik doe hier in het groot, wat ik in de supermarkt van Albert Heijn in het klein doe.' Alberink maakt voor zijn SMT- boodschappen gebruik van de diensten van KEG. Hij besteedt jaarlijks voor een bedrag van onge veer zeven ton bij KEG. Een aan tal zaken, zoals vlees en vleeswa ren, is bij dit bedrag niet inbegre pen. Herman betrekt deze uit praktische overwegingen bij lokale en regionale leveranciers. Volgens Alberink draait het bij in koop vooral om de relatie met de leverancier. 'Die rélatie wordt niet bepaald door het feit dat een leve rancier een dubbeltje minder bere kent voor een pot jam, maai* dooi de vraag of beide partijen elkaar wederzijds respecteren. Het gaat om een goede onderlinge verstand houding. SMT en KEG hebben res pect voor elkaar. Wij overleggen niet met het mes op tafel, maar met open oog voor eikaars proble men. Als wij een probleem hebben, dan probeert KEG daar een oplos sing voor te vinden. Zonder dat daar achteraf een rekening voor wordt gepresenteerd. KEG be schouwt dat als een stukje service dat past in de goede werkverhou dingen met het SMT. Wanneer KEG dingen voor niets regelt, wie ben ik dan om moeibjk te gaan doen over dat dubbeltje extra voor de jam. Voor mij is het enige wat telt dat ik binnen het daarvoor vastgestelde budget plezierig en op basis van respect zaken kan doen met KEG.' Toch wordt het prijskaartje dat aan de artikelen van KEG hangt steeds belangrijker. Wij hebben geen rijke oom meer in Den Haag die eventuele tekorten aanzuivert. Dat was vroeger nog zo, maar nu krijg je bij het desbetreffende mi nisterie nog moeilijk subsidies los. Wij moeten dus strakker budgette ren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. In samenspraak met KEG slagen wij daar goed in', aldus Alberink. Desondanks verloopt de samen werking, alle goede bedoelingen ten spijt, niet altijd op rolletjes. Reinald Holweg, hoofd keuken van het SMT: 'Het komt wel eens voor dat er wat misloopt. Dat gaat meestal om details, maar dat kan soms behoorlijk frustrerend zijn. Keukengerei dat tijdelijk niet le verbaar is, bijvoorbeeld. Ik kan er echter mee leven, omdat ik weet dat het bij KEG geen kwestie van onwil of gemakzucht is. Een man als René Gulickx zet zich tot een uiterste in om alles in kannen en kruiken te brengen. Maar hij is daarvoor vaak van derden afhan kelijk en dan bestaat er altijd het risico dat het alsnog spaak loopt. Ik troost mij dan maar met de ge dachte dat ik ook meer dingen be loof dan ik kan waarmaken, ook al heb ik wel de intentie.' Reinald Holweg vindt het overi gens plezierig dat hij voor eventu ele 'reparaties' kan terugvallen op vast aanspreekpunten bij KEG. 'Als er wat is, weet ik altijd bij wie ik moet aankloppen. In veel geval len is dat dus Marian Eshuis. Ik leg haar de situatie uit en dan is het vervolgens aan haar daar een oplossing voor te vinden. Vaak moet zij daarvoor elders in de or ganisatie van KEG aankloppen. Een moeilijke taak voor haar denk ik, maar een goede service naar ons toe. Want KEG komt uiteinde lijk altijd met een oplossing aan- Herman Alberink: dragen waai- we ons in kunnen 'SMT en KEG vinden.' hebben respect voor elkaar'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7