VAN COMPUTERUITDRA DE WEG VAN EE J T ■r* 'Onze chauffeurs zijn een belangrijk aanspreekpunt' 6 Grootverbruiker GVA bij Achter de sch Bert van den Berg van KEG Alternatief Klantgericht denken Bakje koffie De bestelling van het Streekziekenhuis Midden-Twente komt 's woensdags binnen op de computer van Marian Eshuis (r) Bert van den Berg: 'We houden over alles ruggespraak' De werkmaatschappijen van GVA hebben geen winkels waarin zij rechtstreeks met hun klanten kunnen communiceren. Om toch een goed contact met de klanten te houden werken zij per klant met een aan tal vaste aanspreekpunten. Voor het Streekziekenhuis Midden- Twente (SMT), een belangrijke re latie van KEG, bestaan deze aan spreekpunten uit Marian Eshuis van de binnendienst, René Gulickx van de buitendienst en chauffeur Sjaak Möller. 'Vooral onze chauffeurs worden door de klanten als een belangrijk aanspreekpunt gezien', zegt Bert van den Berg. 'Zij komen ook wekelijks bij de klant over de vloer. En dat is me teen het meest directe contact.' De samenwerking tussen SMT en KEG verloopt via een vast pa troon. De wekelijkse bestelling van het SMT belandt steevast op woensdag op het bureau van Ma rian Eshuis. Wanneer dat onver hoopt niet het geval is, neemt Ma rian contact op met het SMT om opheldering te vragen. Wij nemen niets als vanzelfsprekend aan, maar houden over alles rugge spraak met onze klanten', aldus Bert van den Berg. Marian contro leert de bestelling. Zij kijkt op wel ke punten de bestelling mogelijk problemen kan opleveren, omdat een of meer van de gevraagde arti kelen bijvoorbeeld niet uit voor raad leverbaar zijn of niet langer tot het assortiment behoren. Over de probleemgevallen in de bestel ling voert zij vervolgens telefo nisch overleg met haar contactper soon bij het SMT. 'Gezamenlijk proberen wij tot een oplossing te komen die voor het SMT de beste Marian past de bestelling vervol gens overeenkomstig de telefo nisch gemaakte afspraken aan en stuurt het SMT een bevestiging van de order. Dat gebeurt door gaans op donderdag. Hiermee is de kous voor Marian echter nog lang niet af. Op vrijdag controleert zij nog eens of er niet ergens een kink in de kabel is gekomen. 'Het kan zijn dat de voorraad door omstan digheden niet volgens de planning is aangevuld. De vrachtwagen van een leverancier kan bijvoorbeeld met een mechanisch defect langs de kant van de weg staan. Of een deel van de voorraad kan door breuk onbruikbaar zijn geworden. In dat geval overleggen wij weer met het SMT hoe wij daar een mouw aan kunnen passen. Wij be kijken dan in gezamenlijk overleg of levering van een ander merk of een ander produkt als alternatief kan dienen of dat nalavering van het desbetreffende produkt de voorkeur verdient.' Dit klantgericht denken wordt op maandag onverminderd voortge zet. Dan probeert Marian eventu ele onvolkomenheden in de beleve- ring van het SMT nog glad te strij ken door niet afgeleverde artikelen de volgende dag alsnog na te be zorgen. Wij proberen de afspraken met onze klanten altijd zo goed mogelijk na te komen', zegt Bert De klanten van Grootverbn stuk grote afnemers. Re ziekenhuizen. Die hoeven hi GVA levert de bestelling op achterdeur. Hoe gaat 1 verantwoordelijk? En wat vi volgt Flitsen de order van 1 Tw van den Berg. 'Daarmee houdt het wat ons betreft echter niet op. De relatie met onze klanten is zodanig dat wij ook buiten de afspraken om dingen voor hen proberen te rege len. Als een klant ons belt met de mededeling dat hij vergeten is dieetprodukten te bestellen en nu bijna zonder zit, dan zorgen wij er voor dat hij uit de brand wordt ge holpen. Wij weten namelijk als geen ander dat het onze klant een huis vol herrie oplevert, wanneer hij geen dieetprodukten meer heeft. En dus regelen wij dat hij op tijd het benodigde weer in huis heeft. Zo werkt dat bij ons.' Chauffeur Sjaak Möller is kind aan huis in het SMT. Hij levert er elke maandagmorgen de droge kruidenierswaren en koelproduk- ten af. Hij zet de bestelling op een vaste plek, vanwaar deze door ma gazijnmedewerkers van het SMT naar de opslagruimte bij de keu ken worden gebracht. Zodra het werk erop zit, drinkt Sjaak met de magazijnmedewerkers een bakje koffie. Voor de gezelligheid, maar ook om de bestellingen door te spreken. De sfeer is ontspannen. Iedereen noemt elkaar bij zijn voornaam. 'Als er bij de bestelling van vorige week fouten zijn ge maakt of artikelen slecht zijn inge pakt, krijg ik dat altijd te horen', zegt Sjaak. Hij geeft die informatie door aan de afdeling Transport, die het op zijn beurt weer doorspeelt aan buiten- en binnendienst. GVA-chauffeur Sjaak Möller arriveert op maandag met de bestelling bij de achterdeur van het ziekenhuis Zoals miljoenen Nederlanders Albert Heijn doen, zo doen vel< drijfsrestaurants en grote insh denhuizen - kortom de grootve Grootverbruik Ahold (GVAJ. D bestaat uit drie werkmaatscha van de markt bedienen: HIC d drijfsrestaurants en de caterin bruik (KEG) de instellingenmf In tegenstelling tot Albert Her len. De klanten komen niet 'ov stellingen schriftelijk, telefonis door. Zij hebben hierbij de keu: minder dan 15.000 artikelen. I de twee distributiecentra van de loop van 1993 zullen al deze zijn in Ede worden ondergebra ties van GVA nog kiezen uit 4.( artikelen die GVA niet in voor" wel kan leveren. GVA levert de klanten een tot aanzienlijk verder dan leverrs van puddingpoeders tot punaii keukeninrichtingen, van kop e| wasmiddelen tot lepeltjes', aid verkoop binnendienst. Voor de belevering van dagver: eigen verscentra in Amsterdan dam. Vanuit deze Verscentra w levering van de overige food er twee keer per week plaats. De order wordt verzameld in het immense magazijn van Kok Ede Grootverbruik

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 6