Gratis penen HfcMJ— albert heijn Supermarkten vanaf januari langer open TILBURGS AH-FILIAAL WINT GOUD 2 Zand tussen de tenen MetAH's eigen Ruud Gullit op de foto Speciaalzaken -AHOLD FLITSEN AUGUSTUS 1992 Door het uitdelen van biolo gisch geteelde penen voor het AH-hoofdkantoor heeft de Vereniging Milieude fensie vorige maand actie gevoerd voor een schoner milieu. De vereniging bood de AH- directie een petitie aan waarin werd gevraagd meer biologisch geteelde produkten in het assor timent op te nemen. Volgens Pier Haagsma, commercieel ma nager AGF, die de petitie in ont vangst nam, zal Albert Heijn aan deze wens voldoen als de consument om deze produkten vraagt en de leveranciers vol doende aanvoer en een constante kwaliteit kunnen ga randeren. Overigens heeft AH in overleg met leveranciers voor een aantal AGF-produkten al normen opgesteld voor een mi lieuvriendelijker teelt. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. met de lange warmteperiode tij dens de omzetspelen, waardoor het vooral in de steden niet meeviel om de omzetgroei bij el kaar te sprokkelen. Toch is Al- bert Heijn als totaal weer verder gegroeid ten opzichte van de concurrentie.' Ach, het comfort laat enigszins te wensen over. De temperatuur kan er bijvoorbeeld onaangenaam oplopen on der invloed van de zon. De telefoonka bel is al eens stukgereden door een shovel en er knarst af en toe wat zand tussen de tenen. Maar ze zouden er voor geen goud meer weg willen. De sfeer is er uitstekend en bovendien: welke Ahold'er kan zeggen dat-ie kantoor houdt in een keet? Het Projectteam Nieuwbouw Marvelo nam begin vorige maand zijn intrek in een bouwkeet op industrieterrein Wes- terspoor Zuid in Zaandam, de plek waar de nieuwe fabriek van Marvelo wordt gebouwd. Het besluit om naar de keet te verhuizen werd genomen om de lij nen naar de aannemer en het ingeni eursbureau zo kort mogelijk te houden. 'Hier gebeurt het', houdt Hilde van Rossum van het projectteam staande. 'We zijn anderhalfjaar lang met bouw tekeningen bezig geweest en nu zien we hoe de zaak in werkelijkheid vorm krijgt. Dat is heel leuk. Je ziet de fa briek als het ware de grond uitschieten.' Hilde is een van de drie vrouwen van het projectteam. Drie vrouwen in de bij uitstek mannelijke bouwwereld. Is dat geen aanleiding voor oneerbiedig ge fluit vanaf kranen en steigers? T)at valt erg mee. We komen tijdens de werkzaamheden ook niet zo vaak op de bouw zelf. En als we er komen lopen we altijd in een lange broek, met veilig heidsschoenen aan en een helm op.' Als alles volgens plan verloopt zal de nieuwe fabriek medio volgend jaar in gebruik genomen worden. Tot die tijd zal het projectteam de zaak vanuit z'n vooruitgeschoven post begeleiden. Je hebt als filiaal een medewerker die sprekend op Ruud Gullit lijkt en het Europees Kampioenschap voetbal is aan de gang. Wat doe je dan? Simpel. Je gooit een aantal plastic ballen in de aanbieding en geeft de kopers de moge lijkheid om met Ruud Gullit op de foto te gaan. Dat deden ze dus in AH-filiaal 1244 Hellevoetsluis. De stunt was een doorslaand succes. Part-timer Wil-Jan Kloet (19) trok een oranje shirt aan en Het project team bij de keet. V.l.n.r.: Siem Grootjes, Dinant van Hoof, Roel van den Berg, Hilde van Rossum, Marjon Bartelds, Albert Voogd en Nelly Mulder. poseerde bereidwillig met een stuk of 35, voornamelijk jonge klanten. 'Heel wat kinderen dachten dat ik echt Ruud Gullit was. Ze vielen bijna om van ver bazing toen ze me zagen. Er was een jochie dat er helemaal beduusd van was. Ik hang nu boven z'n bed. Dat kwam z'n moeder de volgende dag ver tellen. Dat zijn leuke dingen natuur lijk.' Wil-Jan wordt ook op straat regelmatig aangezien voor Ruud Gullit. Daar heeft-ie geen enkel probleem mee. Ster ker nog: hij vindt het eigenlijk wel leuk. De gelijkenis is vooral gebaseerd op het kenmerkende rasta-kapsel. 'Ik hoef er niets voor te doen. Gewoon wassen, niet borstelen en niet naar de kapper, dan wordt het vanzelf zo.' De part-timer probeert niet echt bewust op Gullit te lijken. Het is nu eenmaal i niet anders. Een echte fan van Gullit is hij ook niet, want de AC Milan-speler speelt de laatste tijd niet zo goed meer. Uiterlijk mag de gelijkenis dan frap pant zijn, maar hoe zit het qua voetbal? "Nee, als voetballer lijk ik niet op hem. Ten eerste doe ik alleen aan zaalvoetbal en ten tweede maak ik heel wat meer 1 doelpunten.' Nu de gewijzigde Winkelsluitingswet onlangs officieel is aangenomen, zullen de nieuwe winkelopeningstijden in de loop van januari 1993 in de filialen van Albert Heijn worden ingevoerd. Van maandag tot en met vrijdag zul len de winkels tot 18.30 uur open blijven (en één koop avond). Hoewel de nieuwe wet ook de mogelijkheid biedt om zaterdags tot 18.00 uur open te blijven, zal AH hier alleen in uitzonderingsgevallen gebruik van maken. De gewijzigde wet is een compro mis dat na 10 jaar moeizaam overleg tussen werkgevers, werknemers, consumenten en overheid tot stand is gekomen. Albert Heijn is altijd een voor stander geweest van de uitbrei ding van de openstelling. Op die manier kan beter tegemoet ge komen worden aan de verande- rende kooppatronen van de consumenten. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 30% van de Nederlandse bevolking (vooral een- en tweeverdieners en wer kende vrouwen) behoefte heeft aan latere sluitingstijden. De AH-directie heeft twee jaar geleden al de garantie gegeven dat het werken tijdens de latere openstellingstijden alleen op ba- 1 sis van vrijwilligheid zal gebeu ren. Deze afspraak geldt voor al le filiaalmedewerkers die in dienst waren vóór 23 juni 1992 de datum waarop de gewijzigde wet in het Staatblad werd gepu bliceerd en daarmee officieel werd. De directie zal binnenkort in overleg treden met de AH Groepsondernemingsraad en de OR Operations van AH om af spraken te maken over de invul ling van de wet in de filialen. Maar ook in de filialen zal de dis cussie over de manier waarop de uitbreiding van de openstelling gerealiseerd kan worden, bin nenkort worden aangezwengeld. In de loop van de volgende maand krijgen de supermarkt managers een informatiepakket dat als basis voor deze discussie zal dienen. Bij Gall Gall, Etos en De Tui nen, verenigd binnen Speci aalzaken Ahold (SpA), zal men een terughoudend beleid voeren bij het invoeren van de nieuwe openingstijden. Alleen als de na bije omgeving er aanleiding toe geeft, zal het filiaal in kwestie tot 18.30 uur open blijven. Verwacht wordt echter dat maar weinig SpA-winkels hiertoe over zullen gaan. Zeker is in ieder geval dat SpA-filialen op zater dag niet langer open zullen blijven. Op de foto: een actievoerster van Milieudefensie in gesprek met hoofd PR Albert Heijn Erik Muller (I) en Pier Haagsma De Omzetspelen 1992 zijn gewonnen door AH Korvel- plein in Tilburg. Onder het motto 'Gaan voor Goud' wist het filiaal in zes weken tijd door diverse activiteiten de grootste omzetstijging te realiseren. Su permarktmanager Adam Szabo, die binnenkort met pensioen gaat, had zich geen betere af sluiting van zijn loopbaan kun nen wensen. Uit handen van di recteur Operations Jack Vos kamp ontving hij de Gouden Omzetspelen-munt. Het ging bij de Omzetspelen 1992 om meer omzet en een nog betere winkel. In dat laatste zijn de meeste winkels goed ge slaagd, maar met de omzetver- betering ging het dit jaar wat moeilijker dan vorig jaar bij de Omzetrally. Jack Voskamp: 'Dat heeft onder andere te maken

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2