AHOLD GAAT MET PINGO DOCE VLIEGEND VAN START IN PORTUGAL Geen medaille voor Leontien Ruim 25.000 IN DIT NUMMER ggiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii augustus 1992 Nieuwe commissaris Gall Gall medewerksters in Etos-kleuren Strategie -«*31 Michael Jackson Pingo Doce Kennis en ervaring Tweedeling Tsjecho- slowakije heeft geen gevolgen voor Ahold 49e jaargang Het AH Vaste Klanten Fonds heeft na een half jaar al ruim 25.000 deel nemers. Sinds begin ju ni zijn er 10.000 beleg gers bijgekomen en de groei zet nog steeds on verminderd voort. Het AH Vaste Klanten Fonds is inmiddels één van de grootste fond sen in Nederland. Zie pagina 9. nummer 7 Twee dagen Euro-disney voor de winnares van de Flitsen Vakantie-puzzel: Heidi van de Wetering van AH-filiaal 1228 in Ommen. NIEUWSB1AD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKUJKE AHOLD NV zie pagina 10 Dick Bogomolny, oud-presi dent van Finast, werd on langs benoemd tot commissa ris van Ahold. Hij is na prof. dr. Richard Meyer de tweede Amerikaan in de Raad van Commissarissen. Zijn benoe ming illustreert het toene mende belang van de Ameri kaanse activiteiten voor Ahold. Zie pagina 4. Make-up is een belangrijke pijler in het assortiment van Etos Beauty Case. Op verzoek van Flitsen demon streerde bedrijfsleidster en visagiste Petra de Vré de Etos-kleuren op Tinky Bart en Jannemiek van Dieren van Gall Gall. Het resul taat mag gezien worden Ahold mag zich sinds eind vorige maand mede-eigenaar noemen van de supermarktke ten Pingo Doce in Portugal. Samen het het Portugese bedrijf Jeronimo Martins heeft Ahold een samen werkingsverband (joint-venture) opgericht, waarin Jeronimo Martins alle aandelen van de 40 winkels teUende keten heeft ondergebracht. In de nieuwe holding heeft Jero nimo Martins 51% en Ahold 49% van de aandelen. Hoewel de Portugezen dus de financiële meerderheid hebben, is afge sproken dat de beide partners evenveel zeggenschap krijgen. Belangrijke besluiten zullen dus samen genomen worden. Ahold zal voor zijn deelname ongeveer f 100 miljoen betalen, een bedrag dat uit eigen middelen zal wor den gefinancierd. De joint-venture past in de Euro pese strategie van Ahold, die er op gericht is om door middel van groei in binnen- en buitenland de concurrentiepositie in Europa zo sterk mogelijk te houden. Ahold onderscheidt in Europa behoorlijk ontwikkelde, minder ontwikkelde en nauwelijks ont wikkelde markten. De Portugese markt behoort tot de tweede soort. De detailhandel bestaat er nog grotendeels uit kleine, tra ditionele kruidenierswinkels. Verwacht wordt echter dat er in de branche, net als in Spanje, on der invloed van de Europese eenwording een snelle groei zal plaatsvinden. Portugal telt 10 miljoen inwoners en trad in 1986 toe tot Europese Gemeenschap. Vanaf dat moment is de koop kracht in het land sterk toegeno men en zijn de Portugezen zich wat betreft voedingsmiddelen consumptie steeds meer gaan ge dragen als consumenten in de andere EG-landen. Aan de kust, waar de belangrijkste steden lig gen, is de koopkracht het grootst. De meeste vestigingen van de grote detailhandelsbedrijven, waaronder Pingo Doce, bevinden zich dan ook in dit gebied. De na druk in de formule van Pingo Doce ('Zoete Druppel') ligt op Driehonderdvijftig Albert Heijn-medewerkers uit 35 fi lialen bezochten vorige maand het concert van Michael Jackson in de Kuip. Met nummers als 'Beat it', 'Billy Jean' en 'Bad' zette Jackson het stadion op z'n kop. Zie pagina 12. Leontien van Moorsel, de snelste part-timer van Albert Heijn, is er helaas niet in ge slaagd om zich tijdens de Olympische Spelen in de me dailles te fietsen. De wereld kampioene viste zowel op de weg als op de baan achter het net. We hadden allemaal gedacht dat ze het zou halen', aldus Kees Boeijen van de AH-franchi- sevestiging in Boekei. 'De stem ming in de winkel was wel even wat minder. We zijn nu eenmaal gewend dat ze altijd op kop rijdt. Het is heel jammer, maar ze heeft haar best gedaan. We ho pen op betere tijden.' De geplande acties in de winkel onder het motto 'As Leontien wint, gaan wij door het lint' zijn voorlopig opgeschort. Ondanks de teleurstellende resultaten blijft de vedette van harte wel kom in AH Boekei. Kees Boeijen verwacht haar in oktober, na het wielerseizoen, weer terug in de winkel. Het blijft natuurlijk fan tastisch dat ze aan de Spelen heeft meegedaan. Voor ons is ze toch dè kampioen!' Leontien verwerkt haar emoties na de wegwedstrijd (foto ANP) Supermarkten: 40 Werkgebied: in en rond om de grote steden (Lissabon, Oporto) Medewerkers: ruim 3000 Omzet: f 500 miljoen (1991) kwaliteit en service. Het bedrijf is in Portugal de grootste super marktketen en heeft een grote groeipotentie. De nieuw gevormde holding zal de keten verder gaan ontwikke len. Daarnaast streeft de holding ernaar z'n positie in Portugal op het gebied van levensmiddelen distributie te versterken door overnames van andere be drijven. Ahold zal daarbij vooral zijn internationale kennis en ervaring inbrengen, Jeronimo Martins z'n markt- en lokale ma- nagementervaring. Ahold-president Pierre Everaert toonde zich zeer tevreden over de uitbreiding van de Europese ac tiviteiten. "Het is een belangrijke stap voorwaarts in onze Euro pese strategie. Door de joint venture met Jeronimo Martins hebben we in één klap vaste voet op Portugese grond gekregen. We hebben als het ware een vlie gende start in Portugal ge maakt.' De aanstaande deling van Tsjechoslowakije in twee aparte staten Tsjechië en Slowakije heeft geen conse quenties voor de Tsjechische activiteiten van Ahold. Het streven blijft gericht op uit breiding. "We verwachten niet dat de tweedeling invloed zal hebben op onze Tsjechische activitei ten. We gaan dan ook gewoon verder waar we bezig waren, namelijk met het opzetten van een winkelketen in de Tsjechi sche republiek', aldus Ted Postma van Eurodesk. Op dit moment exploiteert Ahold drie distributiecentra en negen Mana-winkels in Tsje chië. In het Slowaakse deel had Ahold nog geen winkels of distri butiecentra in bezit. Wat betreft eventuele activiteiten in Slowa kije zal Ahold zich in afwachting van de politieke ontwikkelingen voorlopig voorzichtig opstellen.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1