MEMORIAL DAY CIES-congres in Amsterdam Casino koopt grote keten Winnaar drankenkennisquiz Gall Gall Vix-formule van Tops nu ook bij Finast Ahold in Frankrijk Mand van Ter Huurne *0 -AHOLD FLITSEN JUNI 1992 Beste maatjes. meer gesproken over Europa, de Oostbloklanden, kwaliteit, logistiek De Vix-winkelformule, die toe behoort aan Tops Markets uit Buffalo wordt nu ook door Fi nast gebruikt. Op 14 mei opende Finast de eerste supermarkt on der deze naam in Cleveland. Van concurrentie is geen spra ke. De twee Ahold-ketens heb ben ieder hun eigen werkter rein; Tops in de staat New York, Finast in Ohio. De Vix-formule is een 'deep dis count-formule', dat wil zeggen: grote partijen, een beperkt assorti ment en extra lage prijzen. De con currentie op de deep discount- markt in Ohio vroeg om een reactie van Finast. Door samenwerking met Tops werd het mogelijk de Vix- formule ook in Ohio te starten. Op die manier wordt de Finast-klanten een alternatief geboden en bereikt men ook een heel nieuwe doelgroep. Finast heeft de Vix-formule wel enigzins aangepast. Naast het dro gisterij-aanbod, zoals Tops dit in de winkels brengt, wordt ook een be perkt food-assortiment (groente, vlees, zuivel) gevoerd. De stelregel blijft echter dezelfde. De klant is altijd voordelig uit. Het Franse Casino, partner van Ahold in ERA en AMS, heeft de voedselactiviteiten van con current Rallye overgenomen. Door de aankoop is Casino de op één na grootste supermarkt keten van Frankrijk geworden, met een jaaromzet van on geveer FF 42 miljard (f 22 mil jard). Ahold heeft een belang van 4% in Casino. Volgens Ahold president Everaert, die tevens deel uit maakt Wie het jaarverslag van Ahold goed leest kan vinden dat in Frankrijk 'Ahold France' bestaat. Deze 100% dochter heeft z'n kantoor in het har tje van Parijs. De onderneming is twee jaar geleden opgericht om de contacten met Europese partner Casino zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook vertegenwoordigt Ahold France belangen ten opzichte van Franse fabrikanten. Als Neder landse of Amerikaanse dochters be hoefte hebben aan een vast contact met Frankrijk of met bepaalde leve ranciers willen spreken, kan Ahold France hiervoor zorgen. Ook wordt op ons kantoor informatie verza meld over ontwikkelingen op de Franse markt. De activiteiten zijn nu nog gering maar verwacht wordt dat deze in de toekomst zullen toe nemen. Begin juni was de jaarvergadering van Ahold France onder voorzitter schap van Pierre Everaert. van de Raad van Commissarissen van Casino, zal de uitbreiding van Casino voor de samenwerking met Ahold positief uitwerken. Het volu me van Casino wordt groter. Dat betekent dat ook de gezamenlijke omvang van ERA toeneemt.' ERA is het strategisch samenwerkingsver- j band tussen Ahold, Casino en het Britse Argyll. Na de overname van Rallye heeft Casino in Frankrijk 101 hyper- markten, 480 supermarkten, 2334 minimarkten en 221 cafetaria's. De gelukkige winnares van de mand van Ter Huurne was me vrouw J. Molenaar, gepensioneerd Ahold-medewerkster. Mevrouw Molenaar, woonachtig in Deventer, was erg blij met haar prijs. 'Eindelijk eens iets gewon nen!' was haar reactie. Regiomanager Christom Geurten van Gall Gall overhandigt win naar Hans Vink uit Ede een wijn pakket ter waarde van 80 gulden. Hans Vink werkt bij GVA en vulde de volgende goede antwoorden op zijn briefkaart in: 1. Grondstoffen voor de bereiding van bier: gerste- mout, hop, maismeel. 2. Land met hoogste wijnproduktie: Italië. 3. Verschil tussen cocktail en long- j drink: een cocktail bestaat vaak uit meerdere alcoholische toevoegin gen. Er wordt gebruik gemaakt van een shaker. Een longdrink is een enkelvoudige mix. 4. De verkoop datum van Beaujolais primeur: de derde donderdag van november. 5. Jacobs Creek komt uit Zuid-Austra- lië. I Veel Ahold-medewerkers namen aan de drankenkennisquiz deel. De tweede en derde prijs (wijnpakket ten ter waarde van 60 en 40 gulden) werden gewonnen door: A.M. van de Sluis uit Amsterdam, werkzaam bij HIC en A. Kamminga uit Has- kerdijken, werkzaam bij Etos. Gefe liciteerd. j Dit keer was Nederland aan de !|MIUÉWW4ljiwima'WffinïïinTriMiif«iiiiiiiiiBiiiiiiiiil|i|lli I beurt. Gedurende drie dagen hoor- H len van de wereld. Er werd onder Alhoewel de vakanties in Amerika veel minder lang zijn dan in Neder land, wordt dit gecompenseerd doordat officiële vrije dagen hier altijd op een maandag of een vrijdag gepland zijn, zodat je in ieder geval kan genieten van een lang week end. De meeste Amerikanen maken hier dan ook goed gebruik van en gaan (gewapend met hun barbeque) dit soort weekends altijd naar buiten. De zomer wordt hier offi cieel ingeluid op 'Memorial Da/ (eind mei), een dag waarop allerlei parades worden gehouden door en voor oudmilitairen. Op Memorial Day gaan de stranden, zwembaden en parken officieel open en na Labor Day (begin september) gaat alles weer dicht en is het zomerseizoen officieel voorbij. Zo langzamerhand zijn wij gewend geraakt aan de Amerikaanse manier van een lang weekend en beginnen wij samen met vrienden de zomer met een kampeerweekend op Memorial Day. Dit jaar kozen we voor de Berkshires, een gebied in Massa chusetts, ongeveer 2 uur rijden van af New York. Toen wij aankwamen op de plek waar we zouden vertrek ken was de auto van onze vrienden aangereden door een grote Ameri kaan, zodat er van de achterkant l van hun auto niet veel meer over I was. Een auto huren op Memorial Day is geen eenvoudige opdracht, maar uiteindelijk lukte het, zodat we toch nog op stap konden. Helaas zakte de volgende dag de tempe ratuur van 32 graden naar 5 gra den. Hoewel de stemming opgewekt bleef en de kinderen als enigen van de camping nog gingen zwemmen, begonnen we aan de terugtocht te denken toen het begon te regenen. Misschien onsportief, maar met lekkende tenten en geen droge kle ren meer, hebben we voortijdig de terugtocht aanvaard. Zondagavond, rond half twaalf wa ren we weer thuis. Nu de zomer offi cieel is, hopen we dat het mooie weer snel volgt! Het jaarlijkse CIES-congres, met deelnemers uit 32 landen, werd dit jaar tijdens het Pinksterweekend in Amsterdam gehouden. Ahold RvB-lid Fritz Ahlqvist werd tot nieuwe voorzitter gekozen. CIES is de internationale associatie van bedrijven in de levensmidde lendetailhandel en hun leveran ciers. CIES-leden wisselen infor matie uit over ontwikkelingen in de levensmiddelenbranche, via publi caties en bijeenkomsten. Hoogte punt is het jaarlijkse congres, dat iedere keer in een ander land ge houden wordt. en distributie, en veranderingspro cessen die de levensmiddelenbe- drijven momenteel ervaren. Voor zitter Fritz Ahlqvist benadrukte in zijn toespraak het belang van inter nationale samenwerking. Niet alleen in het uitwisselen van informatie ziet Ahlqvist een taak voor de leden van de CIES, maar ook in de overdracht van kennis aan levensmiddelenbedrijven in arme delen van de wereld en het verho gen van de levensstandaard in die landen. In het hoofdstedelijk Scheepvaartmuseum nodigde Ahold de deelnemers uit voor een receptie op tweede Pinksterdag. Voor de AMS-partners en hun leveranciers onder de CIES-leden werd boven dien nog een aparte ontvangst op het 17e eeuwse VOC-schip de Amsterdam gehouden. AMS-partners en leveranciers op het VOC-schip de Amsterdam

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8