eld drastisch veranderen 5 len 1995-2000 g n nieuwe doorbraken verwacht in de toe- /irHoe zien onze winkelketens er dan uit? toekomst. Electronische winkelwagen Electronische schappen Electronisch crèchetoezicht .HOLD FLITSEN JUNI 1992* kopen neemt de klant steeds va- r in de winkel. In het onlangs fschenen boek Foodmarketing in derland*, trekt Ahold president ïrre Everaert de volgende con- isie: 'De techniek van de toe- mst zal zijn: wéét wie er in de nkel is en als hij of zij binnen is, iat er dan mee; geef de klant a reden om te komen, maak het m hartstikke makkelijk om af te rekenen, geef hem liefst nog een puls om terug te komen We- wie je klanten zijn en wat ze llen, dat is goud waard. Wan- er de detaillist informatie heeft ïr de wensen van de klant en et welke verpakkingen, kleuren, netingen, e.d. de klant het sest aanspreken, dan zullen ook de leveranciers met die wensen re kening moeten houden. Zo kan voorkomen worden dat produkten worden opgenomen die slecht lo pen, waardoor de efficiency van het schapgebruik wordt verhoogd. Rob Benjamens Dick Onrust, Foodmar keting in Nederland, Topcases, Trends Toekomst, is een helder geschreven boek over recente ontwikkelingen in de Neder landse levensmiddelendetailhandel. Het be vat ook toekomstvisie's van Cor Boonstra, topman van Sara Lee/ Douwe Egberts en Ahold president Pierre Everaert. Co-auteur Dick Onrust is adjunct-directeur Vers van Albert Heijn. Via de bibliotheek van Ahold/Albert Heijn kan het boek worden ge leend. toont behalve een itomatische selfscanner inde schappen (midden), lant zijn subtotaal aan leteen het totaalbedrag af 5l klaar. De onbemande, in zijn geschikt voor droge nbiedingen. Per container e schappen aangevuld kan een bepaald aantal eteen betaald worden, r per dag. Met één druk op de knop de prij zen op de schapkaarten van één bepaald produkt veranderen in al le winkels. Dat kan wanneer ge bruikt wordt gemaakt van een LCD display die door middel van vloeibare kristallen in lichtgeven de cijfers de prijzen toont. Ook gra fische afbeeldingen kunnen ge toond worden. Voor aanbiedingen worden aparte kleuren gebruikt. De centrale besturing van de gege vens op de schapkaarten is moge lijk door de satellietverbinding tus sen alle winkels en het hoofdkan toor. Een klein stapje verder en de klant kan door een druk op de knop van het schap extra informa tie krijgen over voedingswaarden, land van herkomst, e.d. Niet alleen voor supermarkten, maar bijvoor beeld ook voor drogisterijketens is deze techniek interessant. In de Verenigde Staten wordt hier al he vig mee geëxperimenteerd. Een daglicht scherm of een vi- diwall, een reeks hoge resolutie TV- schermen voor de glasgevel, zullen de handgeschre ven reclame-affi ches grotendeels gaan vervangen. Wat dacht u van de volgende vin ding voor winkelende moeders? In de creche bij de ingang van de su permarkt speelt peuter Y. Van bo venaf wordt hij bekeken door een camera. Ondertussen doet moeder Y boodschappen. Af en toe drukt zij ter controle op de 'crècheknop' van haar winkelwagen. Als zij op het winkelwagenscherm ziet dat de kleine braaf speelt, kan zij rus tig verder winkelen. Maakt hij ru zie of lopen de tranen over zijn wangen, dan kan moeder het win kelen onderbreken om orde op za ken stellen. Wat kan deze slimme, futuristi sche Albert Heijn-winkel wagen van Philips? De klant kan via het beeldscherm informatie krijgen over prijzen, aanbiedingen en produkten. Satel lietverbinding zorgt voor centrale besturing van de gegevens. De klant kan eigen informatie in voeren, bijvoorbeeld een bood schappenlijst. Dan verschijnt de snelste route in beeld. De klant kan via het beeld scherm het winkelpersoneel op dracht geven boodschappen te ver zamelen. Intussen doet de klant zijn impulsaankopen. Met een draadloze koptelefoon kan de klant muziek naar eigen keuze beluisteren. De grote boodschappendraagtas die aan de wagen hangt, kan zo mee naar huis. Overladen is niet nodig. CDI staat voor interactieve com pactdisc. Deze schijfjes bevatten beeld- en geluidsinformatie. De CDI-speler is aan te sluiten op een gewone TV. Omdat de gebruiker zelf moet reageren op de keuzes die het programma biedt, wordt het systeem interactief genoemd. De CDI is geschikt voor training en voorlichting. In het Ahold- hoofdkantoor en tijdelijk ook in het hoofdkantoor van Albert Heijn, staan CDI sets met een program ma over Ahold. Vakantie: fc. f Bi«n

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5