15.000e deelnemer Vaste Klanten Fonds Succes Klant wil deskundig personeel Flitsen goed gelezen Eerste Etos-Bedrijfsleider wordt franchiser 3 Cursus voor milieucoördinatoren xHOLD FLITSEN JUNI 1992 Drie maanden na de start in februa ri, kon het AH Vaste Klanten Fonds, begin mei, de 15.000ste be legger verwelkomen. Een snel resultaat, wanneer je bedenkt dat elke nieuwe aandeelhouder eerst voor bijna 1500 gulden aan boodschappen bij Albert Heijn moet hebben gedaan. De groei gaat echt er zo voorspoedig dat het fonds, bij het lezen van deze krant, al hard op weg is naar de 25.000. Hiermee is het fonds al één van de grootste fondsen van Nederland. En dit is nog maar het begin. Op 19 mei werd Marianne Klinken berg uit Badhoevedorp in haar plaatselijke Albert Heijn-filiaal uit genodigd en verrast met taart, bloe men en felicitaties. Zij ontving als cadeau een extra unit-zegel, ter waarde van 156 gulden. Daarna sneed zij, samen met super marktmanager Joop Burgerjon en haar dochtertje en zoontje, de taart Vlak voor de zomervakantie is een goed moment om even vooruit te kij ken. De Nederlandse economie is er in vergelijking met andere landen niet slecht aan toe. De negatieve situatie op vele plaatsen in de wereld beïnv loedt onze gang van zaken echter wel. Overheid en ondernemingen moeten daarom oppassen voor te hoge uitga ven met onvoldoende produktiviteits- verhoging. Ook de consument zal heel voorzichtig zijn met zijn uitgaven. In de winkels en op andere plaatsen in de onderneming zullen we er nog meer aan moeten trekken om de consument bij ons z'n boodschappen te laten doen. Brede produktkeus, kwaliteit, aan-trekkelijke prijzen en vriendelij ke service worden nog belangrijker om het gewenste resultaat te behalen. We kunnen het, dat is zeker. Maar, in goed Hollands, er moet keihard ge werkt worden om onze posities te handhaven. Laten we maar zeggen: dan smaakt het succes straks nog be ter. Hoofdredactie Flitsen Op 22 juni opende Henk Bok- kers de deuren van zijn Etos-fi- liaal in Leusden. Niet meer als bedrijfsleider, maar als eige naar. Henk Bokkers is de eerste van zestien BL's die als franchi ser doorgaan. Eind vorig jaar kondigde Etos aan dat zestien bestaande filialen in de franchise-formule zouden worden ingepast. Henk Bokkers had in het begin zijn twijfels, maar stond uit eindelijk te popelen om als eigen baas verder te gaan. Tk ben 44. Ik dacht dat dat veel te oud was', vert elt hij. 'Maar aan de andere kant vind ik het een uitdaging. Ik ben ne gen jaar bedrijfsleider bij Etos gew eest. Dit is heel wat anders. Elk uur dat je aanwezig bent, werk je voor jezelf. Bovendien levert deze formu le aan twee kanten geld op, bij Etos en bij Bokkers. Ja, je moet wel een ondernemend type zijn.' De franchi se-formule geeft de nieuwe onder nemer ook meer ruimte voor eigen initiatief. Bokkers breidde zijn assortiment uit met oorbellen en wil in de toekomst ook panties en baby- Op de Roka, de internationale vakbeurs voor de levensmidde lenbranche, werden de uit komsten van het nationale on derzoek CBL Consumenten trends 1992 gepresenteerd, de wensen en ideeën van de klant over zijn of haar supermarkt. Hieronder zetten we de hoofd punten op een rijtje. Uit het onderzoek blijkt dat de klant in het algemeen tevreden is over zijn supermarkt. Het rapport cijfer is een 7,7. Gelijk aan het vori ge rapport. Toch is er wel degelijk sprake van veranderingen. Opval lend is dat meer waarde wordt ge hecht aan 'aantrekkelijke aanbie dingen' en dat de klant vriendelijk en deskundig personeel meer op prijs stelt. Omtrent het onderwerp 'openingstijden' blijkt met name bij jonge huishoudens zonder kinde ren, een sterke voorkeur voor het verlengen van de openingstijd tot 9 uur 's avonds. Gezinnen met kinde- artikelen in het assortiment. Voor de concurrentie van Het Kruidvat en DA vreest Etos-Bokkers niet. 'Het Kruidvat vertegenwoordigt de onderkant van de markt, de DA, hier in het winkelcentrum, de bovenkant. De Etos-formule zit keurig in het midden.' Een toast op 'Etos-Bokkers'. V.l.n.r.: Anne- miek Kool, Aaf- ke van Leeuwen, Sabina Roos, Annie Bokkers, Henk Bokkers, Esther Bokkers en Margo Jon kers. De milieucoördinatoren en de direct betrokken milieufunctionarissen binnen Ahold hebben de afgelopen maanden een cursus Milieubeleid en Milieumanagement gevolgd. Tij dens de cursus werd op een aantal algemene zaken met betrekking tot het milieu ingegaan. Daarnaast stond voor de cursisten een aantal gerichte bijeenkomsten op het pro gramma, om het milieu voor de ei gen situatie toegankelijk te maken. Nadat Albert Heijn het initiatief had genomen, heeft Ahold Milieu zorg in samenwerking met het ext erne bureau IMSA de cursusopzet uitgewerkt. Het IMSA was tevens verantwoordelijk voor de uitvoe ring. Het ligt in de bedoeling de cursus, eventueel in aangepaste voirn, voor andere belangstellende medewerkers te herhalen. Een klein jaar nadat Flitsen in een nieuw jasje is gestoken, is een lezersonderzoek gehouden onder 550 Ahold-medewerkers. Daarin werd de mening van lezers gevraagd over hun perso neelsblad. En met een rapport cijfer van 7,1 komen we er niet slecht vanaf. Negentig procent van de Ahold'ers weet meteen waar het over gaat, wanneer Flitsen wordt genoemd. Vrijwel alle ondervraagden kijken Flitsen in (99%) en een meerder heid leest bijna alle artikelen. Als meest interessante pagina's worden genoemd: de pagina 'Persoonlijk', de achterpagina 'Collegiaal' en het COR-nieuwsMedewerkers van speciaalzaken en GVA lezen iets minder in Flitsen dan bijvoorbeeld het full-time winkelpersoneel van Albert Heijn. Zij vinden dat er te weinig aandacht besteed wordt aan hun bedi'ijfsonderdeel. Verder valt op dat sommige lezers af en toe moeite hebben met het taalgebruik. Ze vinden dat er regel matig moeilijke woorden worden gebruikt. Tenslotte scoort Flitsen vooral on der oudere medewerkers positief en wordt het blad bij bijna 2 op de 3 on dervraagden ook door iemand an ders (partner, ouders, kinderen) ge ren en oudere huishoudens zijn hiei-van minder voorstander. Verder sprak de consument zijn service-wensen uit. Hoog scoren fietsklemmen, toiletten voor klan ten en de aanwezigheid van cadeau papier, schaar en plakband. Ergernissen zijn er ook. De klant ergert zich het meest aan lange wachttijden bij de kassa's, onvol doende geopende kassa's en het bijvullen van de vakken als de win kel open is. Meer dan 500 medewer kers zijn de afgelopen we ken ondervraagd over Flit sen. De antwoorden stellen de redactie in staat Flitsen informatief en aktueel te houden, toegesneden op de wensen van de lezers. Helaas zijn bij het telefo nische onderzoek enige za ken fout gelopen. Het in on ze opdracht handelende onderzoekbureau vroeg ook informatie over inko men, gezinssamenstelling en andere privézaken die niets te maken hebben met een oordeel over Flitsen. De redactie betreurt deze fout en. Een lezersonderzoek zal voortaan niet meer zo gebeuren en, belangrijker, er zal geen gebruik worden gemaakt van personeels bestanden als betrokkenen hiervoor niet eerst toestem ming hebben gegeven. Wij zijn de lezers die ons op deze zaken attendeerden erkentelijk voor hun re acties. lezen. De redactie van Flitsen ge bruikt de uitkomsten van dit onder zoek om het blad verder te verbete ren en alle medewerkers zo goed mogelijk op de hoogte te houden. ssaa "ë'eu'b uuoascnap dij rlniri onze boodschappen Marianne Klinkenberg, vaste klant AH Badhoeve dorp,is de 15.000e deel nemer aan het AH Vaste Klanten Fonds.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3